HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005

privind depozitarea deseurilor

EMITENT GUVERNUL

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1

 1. Prezenta hotarare are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatii de depozitare a deseurilor, atat pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor noi, cat si pentru exploatarea, inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor existente, in conditii de protectie a mediului si a sanatatii populatiei.
 2. Reglementarea acestei activitati are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, in special poluarea apelor de suprafata, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de sera, precum si a oricarui risc pentru sanatatea populatiei, pe intreaga durata de exploatare a depozitului, cat si dupa expirarea acesteia.
 3. Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002, se considera realizate pentru depozitele de deseuri, daca sunt realizate cerintele prezentei hotarari.
 4. Semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta in anexa nr. 1.

Articolul 2

Prevederile prezentei hotarari se aplica oricarui depozit, definit conform anexei nr. 1 lit. b).

Articolul 3

 1. Prezenta hotarare nu se aplica urmatoarelor activitati:
  • imprastierea pe sol, in scopul ameliorarii calitatii sau fertilizarii, a namolurilor de la statiile de epurare orasenesti, a namolurilor de dragare sau a altor tipuri de namoluri similare;
  • folosirea unor deseuri inerte la lucrari de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru constructii in depozite de deseuri;
  • depunerea namolurilor de dragare, nepericuloase, in lungul apelor din care au fost extrase sau in albia raurilor;
  • depozitarea solului necontaminat sau a deseurilor inerte rezultate in urma activitatilor de prospectare si extractie, tratarii si stocarii resurselor minerale, cat si cele din exploatarea carierelor.
 2. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 si 2.1 din anexa nr. 2 depunerea de deseuri nepericuloase, altele decat deseurile inerte, rezultate de la prospectiuni si extractie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si din exploatarea carierelor si care sunt depozitate intr-o maniera ce previne poluarea mediului si riscurile pentru sanatatea populatiei.
 3. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3), art. 11, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1) si (2), art. 19 si 20, ale pct. 1.3, 2.1 si 2.2 din anexa nr. 2, ale anexei nr. 3, cu exceptia pct. 3.1, nivelul 3, si ale pct. 2.2, 2.3 si 2.4 din anexa nr. 4 depozitele pentru deseuri nepericuloase sau inerte in asezari izolate si numai daca depozitul este destinat eliminarii deseurilor generate in acea localitate izolata; aceasta exceptie se face cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
 4. Lista localitatilor izolate prevazute la alin. (3) se aproba prin ordin al ministrului autoritatii centrale de protectie a mediului pana la data de 31 decembrie 2005.
 5. Fara a prejudicia prevederile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, se excepteaza stocarea subterana, astfel cum este definita in anexa nr. 1 lit. v), de la aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1), (2) si (3) si a prevederilor pct. 1.1.2, 2.1 si 2.2 din anexa nr. 2 si ale pct. 2.1-2.4 din anexa nr. 4.
 6. Se excepteaza de la aplicarea prevederilor prezentei hotarari spatiile de depozitare existente din zona rurala si numai daca acestea sunt destinate eliminarii deseurilor generate in localitatile pe care le deservesc.
 7. Spatiile de depozitare din zona rurala se reabiliteaza pana la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei si reintroducerea acesteia in circuitul natural sau prin inchidere conform “Indrumarului de inchidere a depozitelor existente neconforme de deseuri nepericuloase”, care face parte integranta din procedura de incetare a activitatii de depozitare, care se aproba prin ordin al ministrului autoritatii centrale pentru protectia mediului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Articolul 4

Depozitele se clasifica in functie de natura deseurilor depozitate, astfel:

 • depozite pentru deseuri periculoase;
 • depozite pentru deseuri nepericuloase;
 • depozite pentru deseuri inerte.

Articolul 5

Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit sunt:

 • deseuri lichide;
 • deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietati ce sunt definite in anexa nr. I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;
 • deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definita in anexa nr. I E si avand categoria prevazuta la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;
 • toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate, excluzand anvelopele folosite ca materiale in constructii intr-un depozit;
 • orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3.

Articolul 6

 1. Autoritatea centrala pentru protectia mediului elaboreaza impreuna cu autoritatile administratiei publice locale si cu autoritatile regionale de protectia mediului Strategia nationala privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate, care face parte integranta din Strategia nationala de gestionare a deseurilor.
 2. Strategia nationala privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile cuprinde masuri referitoare la colectarea selectiva, reciclarea, compostarea, producerea de biogaz si/sau recuperarea materialelor si energiei, astfel incat sa conduca la realizarea urmatoarelor obiective:
  • reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, in maximum 5 ani de la data de 16 iulie 2001;
  • reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, in maximum 8 ani de la data de 16 iulie 2001;
  • reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, in maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001.
 3. Termenele prevazute la alin. (2) lit. a), b) si c) pentru atingerea obiectivelor de reducere a cantitatilor de deseuri biodegradabile depozitate se pot prelungi cu maximum 4 ani, daca aceasta prelungire este autorizata de autoritatea centrala pentru protectia mediului.

Articolul 7

 1. In depozitele de deseuri periculoase este permisa numai depozitarea deseurilor periculoase ce indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. 3.
 2. In depozitele de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri:
 3. In depozitele de deseuri inerte este permisa numai depozitarea deseurilor inerte.
 4. Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozite.
 5. Depozitarea deseurilor, conform prevederilor alin. (1) si (2) este permisa numai daca deseurile sunt supuse in prealabil unor operatii de tratare fezabile tehnic si care contribuie la indeplinirea obiectivelor stabilite in prezenta hotarare.
 6. Criteriile care trebuie indeplinite de deseuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasa de depozit si lista nationala de deseuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 95/2005 si se revizuiesc in functie de modificarea conditiilor tehnico-economice.

Articolul 8

 1. Cerintele si masurile operationale si tehnice pentru depozitarea deseurilor in scopul prevenirii sau reducerii cat de mult posibil a efectelor negative asupra mediului si sanatatii umane, generate de depozitarea deseurilor, pe toata durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004. Normativul tehnic se revizuieste in functie de modificarea prevederilor legislative nationale si europene si a conditiilor tehnico-economice.
 2. Prevederile normativului tehnic se aplica depozitelor de deseuri inerte, nepericuloase si periculoase pentru toate etapele de proiectare, constructie, exploatare, inchidere si monitorizare postinchidere a unui depozit de deseuri.

Articolul 9

 1. Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa tina seama de prevederile Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si ale Planului national de gestionare a deseurilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2004, precum si de planurile regionale de gestionare a deseurilor, pentru realizarea depozitelor zonale de deseuri municipale.
 2. Depozitele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie depozite de deseuri zonale care deservesc cel putin 150.000 de locuitori, avand la baza abordarea regionala a gestiunii deseurilor.
 3. Consiliile locale si/sau judetene iau masurile necesare pentru construirea depozitelor de deseuri municipale numai pe terenuri aflate in proprietatea lor.
 4. In situatia in care depozitele deservesc doua sau mai multe judete, programul de functionare si costurile operatiilor de depozitare se stabilesc de comun acord cu toate autoritatile administratiei publice locale implicate.

Articolul 10

 1. Costurile aferente activitatii de depozitare se suporta de catre generatorii si detinatorii de deseuri.
 2. Autoritatile administratiei publice locale iau masuri ca atat costurile prevazute pentru organizarea si exploatarea unui depozit de deseuri municipale, cat si costurile estimate pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului sa fie acoperite de pretul practicat de operator pentru depozitarea fiecarui tip de deseu in acel depozit.
 3. Autoritatile administratiei publice locale iau masurile necesare pentru ca operatorii de salubritate care desfasoara activitati de precolectare, colectare si transport sa depuna aceste deseuri la depozitele la care a fost arondata localitatea in care acestia isi desfasoara activitatea conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune. Localitatile care sunt arondate la depozit sunt indicate in acordul/autorizatia de mediu, dupa caz.
 4. Tarifele pentru activitatea de depozitare a deseurilor trebuie sa includa cheltuielile aferente tuturor operatiilor precizate de autoritatea centrala pentru protectia mediului.
 5. Operatorii economici generatori de deseuri industriale care opereaza propriile depozite evidentiaza separat in registrele contabile costurile prevazute pentru organizarea, exploatarea si inchiderea depozitului de deseuri.
 6. Operatorii depozitelor de deseuri industriale care ofera servicii de depozitare pentru terti vor lua masuri ca atat costurile prevazute pentru organizarea si exploatarea depozitului, cat si costurile estimate pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului sa fie acoperite de pretul practicat de operator pentru depozitarea fiecarui tip de deseu in acel depozit.

Articolul 11

 1. Solicitantul unei autorizatii de mediu pentru un depozit de deseuri trebuie sa faca dovada existentei unei garantii financiare, conform legislatiei in vigoare, inainte de inceperea operatiilor de eliminare, pentru a asigura ca sunt indeplinite obligatiile privind siguranta depozitului pentru respectarea cerintelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, care decurg din autorizatie. Aceasta garantie va fi mentinuta pe toata perioada de operare, inchidere si urmarire postinchidere a depozitului.
 2. Prevederile alin. (1) nu se aplica depozitelor de deseuri inerte.

Articolul 12

 1. Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere.
 2. Fondul prevazut la alin. (1) se pastreaza intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca comerciala, cu exceptia cazului in care operatorul depozitului are calitatea de institutie publica si fondul se pastreaza intr-un cont deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publica in a carei raza acesta isi are sediul fiscal. Dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului.
 3. Fondul se constituie in limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului si se realizeaza prin esalonarea anuala a acestei sume, astfel:
  • din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrarii in functiune a depozitului unde se realizeaza depozitarea deseurilor pentru terta persoana;
  • cota-parte anuala din suma stabilita prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizeaza eliminarea propriilor deseuri.
 4. Cota-parte din tarifele de depozitare care alimenteaza fondul se stabileste initial prin proiect si se recalculeaza la cel mult 3 ani in vederea asigurarii sumei stabilite la alin. (3).
 5. Fondul se alimenteaza trimestrial, dupa finalizarea incasarilor contravalorii operatiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toata perioada exploatarii depozitului; aceste sume sunt previzionate.
 6. Consumul fondului se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc o data cu realizarea lucrarilor, la inchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului. Operatorul utilizeaza fondurile previzionate constituite in acest scop pe baza situatiilor de lucrari justificative.
 7. Fondul prevazut la alin. (1) nu se include la masa credala in caz de lichidare judiciara, el urmand sa fie folosit numai in scopul pentru care a fost constituit.
 8. Controlul alimentarii si utilizarii fondului se realizeaza de catre autoritatile competente ale administratiei publice locale pentru finante publice, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
 9. Autoritatile administratiei publice locale asigura transparenta informatiei privind costul depozitarii deseurilor si al implicatiilor realizarii depozitului de deseuri.

Capitolul II Cerinte specifice in cadrul procedurii de emitere a acordului si autorizatiei de mediu pentru depozitele de deseuri

Articolul 13

 1. Reglementarea activitatii privind depozitarea deseurilor se face cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu in vigoare, prin emiterea acordului si autorizatiei integrate de mediu, daca depozitele cad sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 645/2002, si prin emiterea acordului si/sau autorizatiei de mediu pentru depozitele care nu se supun prevederilor legale mentionate.
 2. Documentatia care se inainteaza autoritatii competente pentru protectia mediului, in vederea obtinerii acordului de mediu, contine, pe langa cerintele prevazute in legislatia nationala in vigoare, si urmatoarele elemente specifice depozitelor de deseuri: (la 22-12-2010, Partea introd. a alin. (2) al art. 13 a fost modificata de art. II din HOTARAREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin inlocuirea unei sintagme. )
  • identitatea solicitantului si a operatorului, atunci cand sunt entitati diferite;
  • dovada ca proiectul depozitului este in conformitate cu Planul national de gestionare a deseurilor si cu planurile regionale de gestionare a deseurilor;
  • descrierea tipului si a cantitatii totale de deseuri care urmeaza sa fie depozitate;
  • capacitatea de depozitare propusa pe amplasament;
  • descrierea amplasamentului, conform pct. 1.1.2 din anexa nr. 2, inclusiv gestiunea apelor, caracteristicile sale hidrogeologice si geologice; aceste informatii se vor asigura prin studii de specialitate intocmite conform prevederilor legale in vigoare;
  • avizul de gospodarire a apelor emis de autoritatea competenta;
  • metodele propuse de prevenire si reducere a poluarii;
  • planul de functionare propus;
  • planul de inchidere propus si procedurile de urmarire postinchidere;
  • planul de interventie;
  • in cazul in care este necesara evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, titularul proiectului este obligat sa completeze documentatia de solicitare cu informatiile prevazute la art. 11-13 din acelasi act normativ. (la 22-12-2010, Lit. k) a alin. (2) al art. 13 a fost modificata de pct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )
 3. Pentru emiterea acordului de mediu pentru un depozit trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: (la 22-12-2010, Partea introd. a alin. (3) al art. 13 a fost modificata de art. II din HOTARAREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin inlocuirea unei sintagme. )
  • proiectul de depozit sa fie in conformitate cu cerintele prezentei hotarari si ale prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;
  • gestionarea depozitului sa se incredinteze unei persoane fizice care este competenta tehnic pentru conducerea lui si sa se asigure instruirea profesionala si tehnica a operatorilor si personalului depozitului;
  • depozitul sa se exploateze astfel incat sa se poata lua masurile necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor.
 4. Inainte de inceperea operatiilor de depozitare a deseurilor, autoritatea competenta pentru protectia mediului efectueaza un control de specialitate pentru verificarea respectarii tuturor cerintelor impuse prin acordul de mediu. Aceasta nu va reduce in nici un fel responsabilitatea operatorului in conditiile autorizatiei. (la 22-12-2010, Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de art. II din HOTARAREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin inlocuirea unei sintagme. )
 5. Autorizatia/autorizatia integrata de mediu pentru un depozit de deseuri trebuie sa contina, in afara cerintelor generale prevazute in legislatia de autorizare, si urmatoarele cerinte specifice:
  • clasa depozitului;
  • lista cu tipurile de deseuri, conform art. 7 alin. (6), si cantitatea totala de deseuri care este autorizata sa fie depozitata in depozit;
  • cerintele pentru pregatirea depozitului, operatiile de depozitare, procedurile de monitorizare si control, inclusiv planuri de interventie in caz de accidente, precum si planul si operatiile de inchidere si operatiile de urmarire postinchidere, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari si ale Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;
  • obligatia operatorului depozitului de a raporta anual autoritatii competente pentru protectia mediului tipurile si cantitatile de deseuri eliminate si rezultatele programului de monitorizare potrivit cerintelor prevazute la art. 17-25 si in anexa nr. 4; (la 22-12-2010, Lit. d) a alin. (5) al art. 13 a fost modificata de pct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )
  • autorizatia emisa de autoritatea administratiei publice centrale competenta pentru reglementarea serviciilor de salubrizare, care sa ateste ca operatorul depozitului detine licenta pentru desfasurarea activitatii de administrare a depozitului;
  • autorizatia de gospodarire a apelor emisa de autoritatea competenta;
  • dovada constituirii garantiei financiare prevazute la art. 11 alin. (1).

Articolul 14

Datele privind autorizatiile de mediu emise pentru depozitele de deseuri sunt transmise, la cerere, Institutului National de Statistica.

Capitolul III Proceduri de acceptare a deseurilor in depozitul de deseuri

Articolul 15

 1. Operatorii depozitelor de deseuri sunt obligati sa respecte, la primirea deseurilor in depozit, urmatoarele proceduri de receptie:
  • verificarea documentatiei privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, originea si natura lor, inclusiv buletine de analiza pentru deseurile industriale, iar pentru deseurile municipale, cand exista suspiciuni, precum si date privind identitatea producatorului sau a detinatorului deseurilor;
  • inspectia vizuala a deseurilor la intrare si la punctul de depozitare si, dupa caz, verificarea conformitatii cu descrierea prezentata in documentatia inaintata de detinator, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 3;
  • pastrarea, cel putin o luna, a probelor reprezentative prelevate pentru verificarile impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 3, precum si inregistrarea rezultatelor determinarilor;
  • pastrarea unui registru cu inregistrarile privind cantitatile, caracteristicile deseurilor depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului sau, dupa caz, a colectorului – in cazul deseurilor municipale, iar in cazul deseurilor periculoase, a localizarii precise a acestora in depozit. Pentru depozitele de deseuri zonale, datele se introduc si pe suport electronic tip baza de date.
 2. In mod obligatoriu, operatorul depozitului elibereaza celui care preda deseurile o confirmare scrisa a receptiei fiecarei cantitati livrate acceptate la depozit, conform anexei nr. 3 la Procedura de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004.
 3. Pentru depozitele care au fost exceptate de la prevederile prezentei hotarari in temeiul art. 3 alin. (3), autoritatile competente pentru protectia mediului iau masurile necesare pentru a asigura:
  • inspectia vizuala regulata a deseurilor in punctul de depozitare, pentru a se asigura ca doar deseurile nepericuloase din localitatea izolata sunt acceptate la depozit; si
  • tinerea unui registru al cantitatilor de deseuri care sunt depozitate la depozit.

Articolul 16

 1. La controlul efectuat de autoritatea competenta pentru protectia mediului, operatorul depozitului este obligat sa demonstreze cu documente ca deseurile au fost acceptate in conformitate cu conditiile din autorizatie si ca indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. 3 pentru clasa de depozit respectiva.
 2. Fara a aduce atingere dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, atunci cand deseurile nu sunt acceptate in depozitul de deseuri, operatorul are obligatia de a informa imediat autoritatile competente pentru protectia mediului cu privire la refuzul de a accepta deseurile. (la 22-12-2010, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )

Capitolul IV Proceduri de control si urmarire in faza de exploatare a depozitului de deseuri

Articolul 17

 1. Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia. Procedurile de control si monitorizare in faza de exploatare a unui depozit de deseuri cuprind:
  • automonitorizarea tehnologica;
  • automonitorizarea calitatii factorilor de mediu.
 2. Operatorii depozitelor existente prevazute in anexa nr. 5 instituie sistemul de monitorizare conform programului de conformare din autorizatia de mediu emisa in vederea sistarii sau conformarii depozitelor de deseuri.

Articolul 18

 1. Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii si functionarii urmatoarelor amenajari si dotari posibile din depozite:
  • starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;
  • starea impermeabilizarii depozitului;
  • functionarea sistemelor de drenaj;
  • comportarea taluzurilor si a digurilor;
  • urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;
  • functionarea instalatiilor de epurare a apelor uzate;
  • functionarea instalatiilor de captare si ardere a gazelor de depozit;
  • functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale;
  • starea altor utilaje si instalatii existente in cadrul depozitului, cum ar fi cele de compostare, sortare materiale reciclabile, spalare/dezinfectie auto, incinerare.
 2. Automonitorizarea tehnologica are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii si explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj si tasari inegale ale deseurilor in corpul depozitului.

Articolul 19

 1. Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizeaza conform prevederilor din anexa nr. 4 si ale Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.
 2. Determinarile prevazute in anexa nr. 4 si in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor se efectueaza de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale in vigoare, iar rezultatele acestor determinari se pastreaza intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.

Articolul 20

Operatorul depozitului este obligat sa raporteze autoritatii competente pentru protectia mediului dupa cum urmeaza:

 • semestrial, datele inregistrate in urma monitorizarii, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizatia/autorizatia integrata de mediu, precum si stadiul indeplinirii masurilor din programul pentru conformare, daca este cazul;
 • in maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.

Articolul 21

Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.

Capitolul V Proceduri de inchidere a depozitelor de deseuri si urmarirea postinchidere a acestora

Articolul 22

 1. Depozitul sau o sectiune a depozitului se inchide in urmatoarele situatii:
  • cand sunt indeplinite conditiile cuprinse in autorizatia/autorizatia integrata de mediu referitoare la perioada de functionare;
  • la cererea operatorului depozitului si dupa analiza si aprobarea acesteia de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;
  • prin decizie motivata a autoritatii competente pentru protectia mediului.
 2. Inchiderea depozitelor se realizeaza conform prevederilor prezentei hotarari si ale Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

Articolul 23

Etapele de aprobare a inchiderii depozitului sau a unei parti din depozit sunt urmatoarele:

 • autoritatea competenta pentru protectia mediului evalueaza toate rapoartele inaintate de operator conform art. 20 si efectueaza o inspectie finala a amplasamentului;
 • autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste operatiunile de inchidere a depozitului; aceasta decizie nu afecteaza responsabilitatea operatorului depozitului prevazuta in autorizatia de mediu;
 • autoritatea competenta pentru protectia mediului comunica operatorului depozitului decizia de inchidere.

Articolul 24

 1. Pentru depozitele de deseuri municipale si industriale nepericuloase existente, care sisteaza depozitarea pana la data de 31 decembrie 2006, conform calendarului de sistare a activitatii din tabelele 5.1 si 5.6 din anexa nr. 5, autoritatea competenta pentru protectia mediului poate stabili, in functie de rezultatele evaluarilor de mediu, aplicarea unor cerinte simplificate de inchidere prevazute in Indrumarul de inchidere a depozitelor neconforme de deseuri nepericuloase.
 2. Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreaza in registrul de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

Articolul 25

 1. Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului, conform autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.
 2. Perioada de urmarire postinchidere este stabilita de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Aceasta perioada este de minimum 30 de ani si poate fi prelungita daca prin programul de monitorizare postinchidere se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu.
 3. Monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in anexa nr. 4, iar rezultatele determinarilor efectuate sunt pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.
 4. Operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatii competente pentru protectia mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control, si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protectia mediului privind masurile de remediere impuse in perioada postinchidere.

Capitolul VI Depozite existente

Articolul 26

 1. Depozitele de deseuri municipale conforme existente sau care se conformeaza prevederilor prezentei hotarari pana la data de 31 decembrie 2006 continua sa functioneze pana la epuizarea capacitatii proiectate.
 2. Depozitele existente de deseuri industriale nepericuloase care se conformeaza pana la data de 16 iulie 2009 continua sa functioneze pana la epuizarea capacitatii proiectate.
 3. Depozitele existente neconforme prevazute in anexa nr. 5 sisteaza activitatea conform calendarului de sistare a activitatii prevazut in anexa si aplica prevederile legale de operare si monitorizare in vederea inchiderii sau aplica prevederile legale in vederea inchiderii s i urmaririi postinchidere.

Articolul 27

 1. Operatorii depozitelor prevazute la art. 26 alin. (3) au obligatia ca pana la data de 31 decembrie 2005 sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
  • intocmesc bilantul de mediu nivel I si II si, daca este cazul, evaluarea de risc, conform prevederilor legale in vigoare;
  • prezinta autoritatii competente pentru protectia mediului o evaluare a costurilor realizarii obligatiilor de mediu stabilite si sursele de finantare in vederea inchiderii.
 2. Pe baza rezultatelor evaluarilor de mediu si a calendarului de sistare a activitatii prevazut in anexa nr. 5, se emite autorizatie de mediu cu program de conformare in vederea inchiderii depozitelor sau aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii, conform prevederilor legale in vigoare.

Articolul 28

 1. Operatorii depozitelor existente care primesc autorizatie de mediu au obligatia sa isi constituie fondul pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, conform prevederilor art. 12, aplicabile depozitelor existente, pe perioada ramasa pana la sistarea activitatii.
 2. Pentru depozitele de deseuri municipale aflate in proprietatea autoritatilor administratiei publice locale sau care au fost concesionate de catre acestea, in situatia in care constituirea fondului pentru inchidere si urmarire postinchidere conduce la costuri excesive din punct de vedere social, autoritatile administratiei publice locale identifica sursele de finantare pentru completarea fondului.

Articolul 29

Pentru depozitele care sunt in exploatare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si care trebuie sa se inchida conform calendarului de inchidere cuprins in anexa nr. 5, autoritatea competenta pentru protectia mediului decide ca acestea sa isi inceteze activitatea in conformitate cu procedurile de inchidere prevazute in cap. V.

Articolul 30

Autoritatile administratiei publice locale vor initia actiuni pentru deschiderea unui depozit zonal in situatia in care depozitul in operare atinge circa 75% din capacitatea proiectata.

Articolul 31

 1. Depozitele de deseuri industriale periculoase existente in evidenta autoritatii competente pentru protectia mediului, conforme din punct de vedere constructiv, se supun urmatoarelor prevederi:
  • se clasifica conform prevederilor art. 4, respecta procedura de primire a deseurilor in depozit, conform prevederilor art. 15 si ale anexei nr. 3, pana la data de 31 decembrie 2005;
  • nu primesc la depozitare deseurile de natura celor prevazute la art. 5 incepand de la data de 1 ianuarie 2007;
  • accepta la depozitare doar deseuri periculoase tratate conform prevederilor art. 7 si 8, incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
 2. Depozitele de deseuri industriale periculoase care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari, cuprinse in tabelele nr. 5.5 si 5.9 din anexa nr. 5, sisteaza activitatea pana la data de 31 decembrie 2006, in conformitate cu procedurile de inchidere prevazute in cap. V.

Capitolul VII Contraventii

Articolul 32

Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 • nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2), ale art. 20 lit. a) de catre operatorii depozitelor de deseuri, cu amenda de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);
 • nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) de catre titularul activitatii, art. 12 alin. (1), (3), (4), (5) si (6) de catre operatorii depozitelor si operatorii economici, cu amenda de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);
 • nerespectarea prevederilor referitoare la respectarea termenului prevazut la art. 27 alin. (1) de catre operatorii depozitelor de deseuri, cu amenda de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON);
 • nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) de catre operatorii depozitelor de deseuri, cu amenda de la 50.000.000 lei (5.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
 • nerespectarea prevederilor art. 16 de catre operatorii depozitelor de deseuri, cu amenda de la 50.000.000 lei (5.000 RON) la 150.000.000 lei (15.000 RON);
 • neindeplinirea prevederilor art. 10 alin. (5) si (6) de catre operatorii depozitelor de deseuri, cu amenda de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
 • nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) de catre operatorii depozitelor de deseuri, cu amenda de la 80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
 • nerespectarea prevederilor art. 5 de catre operatorii depozitelor si ale art. 7 alin. (1)-(5) de catre operatorii depozitelor de deseuri, cu amenda de la 80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON);
 • nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (2) si ale art. 28 alin. (1) de catre operatorii depozitelor de deseuri, cu amenda de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
 • nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) si (2), ale prevederilor pct. 1.1.2.1.1 din anexa nr. 2 de catre autoritatile administratiei publice locale, cu amenda de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
 • nerespectarea prevederilor pct. 1.2, 1.3 si 2 din anexa nr. 2 de catre proiectantii si constructorii de depozite si autoritatile administratiei publice locale daca accepta proiecte de depozite de deseuri care nu respecta prevederile prezentei hotarari, cu amenda de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
 • nerespectarea prevederilor art. 19, ale art. 20 lit. b), ale art. 25 alin. (4) de catre operatorii depozitelor de deseuri, cu amenda de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON);
 • nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (2) de catre operatorii depozitelor de deseuri, cu amenda de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON).

Articolul 33

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 32 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatilor competente centrale sau locale, conform atributiilor stabilite de legislatia in vigoare.

Articolul 34

Prevederile art. 33 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul VIII Dispozitii finale

Articolul 35

Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 36

 1. Raportarea catre Comisia Europeana pentru implementarea Directivei nr. 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor se realizeaza incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
 2. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene, la intervale de 3 ani, raportul privind stadiul implementarii dispozitiilor prezentei hotarari. (la 19-03-2007, Alin. (2) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTARAREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. )
 3. Raportul prevazut la alin. (2) va fi elaborat pe baza chestionarului sau a oricarui alt format comunicat de Comisia Europeana in conformitate cu procedura prevazuta la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE de standardizare si rationalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu. Acest raport se va transmite Comisiei Europene in termen de 9 luni de la incheierea perioadei de raportare de 3 ani. (la 19-03-2007, Alin. (3) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTARAREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. )
 4. Autoritatea competenta pentru protectia mediului aduce la cunostinta publicului raportul prevazut la alin. (2), in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, concomitent cu transmiterea acestuia catre Comisia Europeana. (la 19-03-2007, Alin. (4) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTARAREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. )
 5. Informatiile comunicate potrivit prevederilor alin. (3) trebuie sa includa date reprezentative care demonstreaza respectarea prevederilor prezentei hotarari. (la 19-03-2007, Alin. (5) al art. 36 a fost introdus de art. IX din HOTARAREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. )

Articolul 37

Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 38

 1. Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 7 martie 2002.
 2. Prezenta hotarare transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 182 din 16 iulie 1999.

PRIM-MINISTRU: CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si gospodaririi apelor, Sulfina Barbu
Ministrul economiei si comertului, Codrut Ioan Seres
Ministrul administratiei si internelor, Vasile Blaga
Ministrul integrarii europene, Ene Dinga
Ministrul finantelor publice, Ionel Popescu

Bucuresti, 21 aprilie 2005.Nr. 349.

Anexa nr. 1

SEMNIFICATIA
unor termeni in intelesul prezentei hotarari

 • autoritate competenta – autoritatea teritoriala (regionala sau locala) careia ii revin atributii si responsabilitati ce decurg din prezenta hotarare;
 • depozit – un amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv;
  – spatii interne de depozitare a deseurilor, adica depozite in care un producator de deseuri executa propria eliminare a deseurilor la locul de producere;
  – o suprafata permanent amenajata (adica pentru o perioada de peste un an) pentru stocarea temporara a deseurilor, dar exclusiv:
  – instalatii unde deseurile sunt descarcate pentru a permite pregatirea lor in vederea efectuarii unui transport ulterior in scopul recuperarii, tratarii sau eliminarii finale in alta parte;
  – stocarea deseurilor inainte de valorificare sau tratare pentru o perioada mai mica de 3 ani, ca regula generala, sau stocarea deseurilor inainte de eliminare, pentru o perioada mai mica de un an;
 • depozit existent – depozit care a inceput sa functioneze inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari;
 • deseu – definit in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;
 • deseuri biodegradabile – deseuri care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deseurile alimentare ori de gradina, hartia si cartonul;
 • deseuri inerte – deseuri care nu sufera nici o transformare semnificativa fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard ori nu reactioneaza in nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile si nu afecteaza materialele cu care vin in contact intr-un mod care sa poata duce la poluarea mediului ori sa dauneze sanatatii omului. Levigabilitatea totala si continutul de poluanti al deseurilor, precum si ecotoxicitatea levigatului trebuie sa fie nesemnificative si, in special, sa nu pericliteze calitatea apei de suprafata si/sau subterane;
 • deseuri lichide – orice deseuri in forma lichida, inclusiv apele uzate, dar exclusiv namolurile;
 • deseuri municipale – deseuri menajere si alte deseuri, care, prin natura sau compozitie, sunt similare cu deseurile menajere;
 • deseuri nepericuloase – deseuri care nu sunt incluse in categoria deseurilor periculoase conform lit. j);
 • deseuri periculoase – deseuri definite in anexele nr. 1C, 1D si 1E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;
 • detinator – definit in anexa nr. 1A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;
 • eluat – solutia obtinuta printr-un test de levigare a deseurilor efectuat in laborator;
 • garantie financiara/securitate financiara – dovada pe care trebuie s-o prezinte proprietarul depozitului la solicitarea autorizatiei de mediu, care sa ateste ca are resursele financiare necesare pentru remedierea unor deficiente de constructie sau aparute in timpul operarii ori in vederea despagubirilor in caz de accidente determinate de activitatea depozitului;
 • gaz de depozit – amestecul de compusi in stare gazoasa generat de deseurile depozitate;
 • levigat – orice lichid care a percolat deseurile depozitate si este eliminat sau mentinut in depozit;
 • localitate izolata – o asezare cu un numar de maximum 500 de locuitori si cu maximum 5 locuitori/kmp, aflata la o distanta de cel putin 50 km fata de cea mai apropiata aglomerare urbana cu minimum 250 de locuitori/kmp sau avand drumuri cu acces dificil pana la cele mai apropiate aglomerari urbane, determinat de conditii meteorologice aspre pe o perioada semnificativa din cursul unui an;
 • operatorul depozitului – orice persoana juridica, investita cu atributii si responsabilitati pentru administrarea unui depozit conform legislatiei nationale; aceasta persoana juridica poate fi alta la faza de pregatire fata de cea de la urmarirea postinchidere;
 • program pentru conformare – definit in Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prag de alerta – nivelul peste care exista un risc pentru sanatatea oamenilor in urma unei expuneri de scurta durata si fata de care trebuie sa se ia masuri imediate conform legislatiei in vigoare;
 • solicitant – orice persoana care solicita un acord sau o autorizatie de mediu pentru depozitarea deseurilor, conform prezentei hotarari;
 • spatiu de depozitare in zona rurala – una sau mai multe zone existente pentru depozitarea deseurilor menajere generate la nivelul unei localitati rurale;
 • stocare subterana – mod de stocare permanenta a deseurilor intr-o cavitate geologica adanca, cum sunt minele de sare sau de potasiu;
 • tratare – definita in anexa nr. 1A din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

Anexa nr. 2

CERINTE GENERALE
pentru toate clasele de depozite de deseuri

 1. Cerinte generale la amplasarea si proiectarea unui depozit
  1. Cerinte generale pentru amplasarea unui depozit
   1. Amplasarea unui depozit de deseuri se face tinandu-se seama de planurile de urbanism general si de planurile de urbanism zonal.
  2. Alegerea unui amplasament se face conform urmatoarei scheme:
   1. Faza preliminara
    1. Se interzice amplasarea depozitelor de deseuri in urmatoarele zone:
     • zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru apa; exceptiile sunt posibile doar pentru depozite de tip c, daca din verificarile in fiecare caz rezulta ca amplasamentul este corespunzator;
     • zone inundabile sau zone supuse viiturilor;
     • zone ce se constituie in arii naturale protejate si zone de protectie a elementelor patrimoniului natural si cultural;
     • zone de protectie a surselor de apa potabila sau zone izolate temporar, prevazute in acest scop de autoritatile competente, zone cu izvoare de apa minerala sau termala cu scop terapeutic;
     • in excavatii din care nu este posibila evacuarea levigatului prin cadere libera in conductele de evacuare plasate in afara zonei de depozitare;
     • zone portuare, zone libere.
    2. Verificarea amplasamentului unui depozit tine seama de:
     • conditiile geologice, hidrogeologice, pedologice si geotehnice de pe amplasamentul depozitului si in zonele imediat invecinate;
     • pozitionarea fata de zonele locuite existente sau planificate; distanta de protectie fata de corpul depozitului trebuie sa fie de cel putin 1.000 m pentru depozitele de deseuri nepericuloase si periculoase; constructiile individuale vor fi luate in considerare separat;
     • pozitionarea in zone seismice sau in zone active tectonic;
     • pozitionarea in zone in care pot aparea alunecari de teren si caderi de pamant in mod natural, respectiv in care exista posibilitatea aparitiei acestor fenomene in urma exploatarilor miniere in subteran sau la suprafata.
    3. Amploarea investigatiilor geologice, pedologice si hidrogeologice depinde de conditiile specifice fiecarui amplasament si de clasa de depozit ce intentioneaza sa se realizeze. In fiecare caz se va avea grija sa existe posibilitatea unei investigatii a terenului de fundare pana la o adancime destul de mare.
    4. Terenul de fundare trebuie sa aiba stabilitatea necesara pentru a prelua sarcinile rezultate din corpul depozitului, astfel incat sa nu apara deteriorari ale sistemului de impermeabilizare la baza si sa nu fie periclitata stabilitatea corpului depozitului.
   2. Analiza amplasamentelor acceptate:
    • se defineste clasa de depozit care se intentioneaza a se realiza;
    • se identifica si se inventariaza amplasamentele acceptate;
    • se analizeaza amplasamentele, in functie de clasa de depozit si de tipurile de deseuri ce vor fi acceptate la depozitare, pe baza unei comparatii pluricriteriale;
    • amplasamentul considerat, in urma analizei pluricriteriale, ca fiind cel mai favorabil realizarii obiectivului propus trebuie evaluat din punct de vedere ecologic in conformitate cu prevederile legale in vigoare prin intocmirea studiului de evaluare a impactului, dupa care solicitantul va parcurge etapele legale pentru obtinerea acordului de mediu; (la 22-12-2010, Lit. d) a pct. 1.1.3. al anexei 2 a fost modificata de art. II din HOTARAREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010, prin inlocuirea unei sintagme. )
    • autoritatea competenta analizeaza Raportul la studiul de evaluare a impactului si a solutiei de proiectare si stabileste, dupa consultarea publicului, oportunitatea alegerii amplasamentului in functie de care se ia decizia realizarii obiectivului.
   3. Distantele minime de amplasare fata de anumite repere se stabilesc pentru fiecare caz pe baza concentratiilor de poluanti in atmosfera, estimate in cadrul unor studii de evaluare a impactului asupra mediului si sanatatii.
   4. Criteriile pentru analiza amplasamentelor sunt:

    Criterii geologice, pedologice si hidrogeologice:

    • caracteristicile si dispunerea in adancime a straturilor geologice;
    • folosintele actuale ale terenurilor si clasa de fertilitate, evaluarea lor economica, financiara si sociala pentru populatia din zona;
    • structura (caracteristici fizico-chimice si bacteriologice), adancimea si directia de curgere a apei subterane;
    • distanta fata de cursurile de apa, fata de albiile minore si majore ale acestora, fata de apele statatoare, fata de apele cu regim special si fata de sursele de alimentare cu apa;
    • starea de inundabilitate a zonei;
    • aportul de apa de pe versanti la precipitatii.

    Criterii climatice:

    • directia dominanta a vanturilor in raport cu asezarile umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanti in atmosfera;
    • regimul precipitatiilor.

    Criterii economice:

    • capacitatea depozitului si durata de exploatare;
    • distanta pe care se efectueaza transportul deseurilor de la sursa de producere/colectare la locul de depozitare;
    • necesitatea unor amenajari secundare pentru depozit (drumuri de acces, utilitati).

    Criterii suplimentare:

    • vizibilitatea amplasamentului;
    • accesul la amplasament;
    • topografia terenului.
   5. Depozitul poate fi autorizat numai in cazul in care caracteristicile amplasamentului din punct de vedere al conditiilor mentionate anterior sau al masurilor de remediere care trebuie luate respecta legislatia de mediu in vigoare.
  3. Cerinte generale la proiectarea si realizarea unui depozit
   1. Proiectul depozitului trebuie sa respecte urmatoarele:
    • dimensiunile depozitului trebuie sa fie corelate cu volumul total de deseuri ce urmeaza a fi acceptat la depozitare din zona sau zonele deservite, pe baza prognozelor de dezvoltare municipala ori zonala;
    • perioada de exploatare sa fie de minimum 20 de ani.
   2. Proiectul unui depozit trebuie sa prezinte:
    • natura si provenienta deseurilor care urmeaza sa fie depozitate;
    • cantitatile de deseuri care vor fi eliminate final prin depozitare;
    • tehnologiile de tratare a deseurilor inainte de depozitare si/sau in incinta depozitului;
    • modul de realizare a bazei depozitului, adica:
     – modul de impermeabilizare a cuvei depozitului (baza si taluzurile interioare ale digurilor de protectie);
     – modul de protectie a sistemului de impermeabilizare;
     – sistemul de drenare, colectare, epurare si evacuare a levigatului, apelor pluviale si a apelor exfiltrate;
    • sistemul de colectare, inmagazinare si valorificare a gazelor de depozit, unde este cazul, sau sistemul de ardere controlata a gazelor de depozit;
    • organizarea tehnica a depozitului, utilitatile;
    • instructiunile de exploatare a depozitului;
    • procedura de inchidere a depozitului;
    • sistemul de control si de supraveghere a depozitului;
    • masurile de siguranta in timpul exploatarii, cum ar fi prevenirea incendiilor, prevenirea si combaterea exploziilor si planul de interventie in caz de accidente sau avarii intr-un depozit;
    • masuri pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare: deratizare, dezinsectie;
    • masuri de protectie a muncii.

    Solutia tehnologica care va fi adoptata este optiunea proiectantului, in limita prevederilor prezentei hotarari si a cerintelor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, adoptat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004, acesta asumandu-si raspunderea ca depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu si pentru sanatatea populatiei.

   3. Dupa atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizata acoperirea finala cu continuarea actiunii de captare a gazelor de depozit si a drenarii apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.
  4. Cerinte generale pentru impermeabilizarea depozitelor
   1. In vederea protectiei solului si a apei subterane si de suprafata, baza, taluzurile interioare ale digurilor de protectie si acoperisul depozitelor trebuie impermeabilizate. Solutiile de impermeabilizare se stabilesc de catre proiectant astfel incat depozitul sa raspunda cerintelor prezentei hotarari, inclusiv ale anexelor.
   2. Un depozit trebuie sa fie amplasat si proiectat astfel incat sa satisfaca conditiile necesare pentru a preveni poluarea solului, apei subterane si/sau de suprafata si a asigura colectarea eficienta a levigatului in conformitate cu sectiunea 2.1 “Controlul apei si gestiunea levigatului”; aceasta se realizeaza prin combinarea barierei geologice naturale cu o impermeabilizare a bazei depozitului in timpul fazei de exploatare/active si prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioara in cursul fazei pasive/postinchidere.
   3. Bariera geologica este creata de conditiile geologice si hidrogeologice de sub si din vecinatatea unui depozit si trebuie sa confere o capacitate suficienta de atenuare si prevenire a unui potential risc ecologic pentru sol si apa subterana.

    Bariera geologica a bazei si taluzurilor depozitului va consta intr-un strat mineral care satisface cerintele de permeabilitate si grosime cu un efect combinat din punct de vedere al protectiei solului, apei freatice si de suprafata cel putin echivalent cu cel rezultat din urmatoarele conditii:
    – depozit pentru deseuri periculoase: K ≤ 1,0 x 10^-9 m/s; grosime ≥ 5 m;
    – depozit pentru deseuri nepericuloase: K ≤ 1,0 x 10^-9 m/s; grosime ≥ 1 m;
    – depozit pentru deseuri inerte: K ≤ 1,0 x 10^-7 m/s; grosime ≥ 1 m.
   4. Metoda folosita pentru determinarea coeficientului de permeabilitate pentru depozite, pe suprafata analizata si pentru tot amplasamentul, trebuie sa fie metoda standardizata sau recunoscuta international.
   5. Acolo unde bariera geologica nu satisface in mod natural conditiile mentionate anterior, ea poate fi completata in mod artificial si intarita prin alte mijloace care sa realizeze o protectie echivalenta.O bariera geologica construita nu trebuie sa fie mai subtire de 0,5 m (tabelul nr. 2.1).
   6. In afara barierei geologice descrise anterior depozitul trebuie sa fie prevazut cu o impermeabilizare artificiala care indeplineste cerintele de rezistenta fizico-chimica si de stabilitate in timp, corespunzatoare conditiilor de etansare cerute, si cu un sistem etans de colectare a levigatului pentru a se asigura ca acumularea de levigat la baza depozitului se mentine la un nivel minim.

    Tabelul nr. 2.1

    Categoria depozitului Deseuri nepericuloase Deseuri periculoase
    Impermeabilizare artificiala necesara necesara
    Strat drenant ≥ 0,5 m necesar necesar
   7. Daca autoritatea centrala sau regionala pentru protectia mediului, dupa evaluarea potentialelor pericole fata de mediu, considera ca este necesara prevenirea formarii de levigat, se poate prescrie o impermeabilizare a suprafetei superioare. Recomandarile pentru etansarea suprafetei sunt:
    Tabelul nr. 2.2

    Categoria depozitului Deseuri nepericuloase Deseuri periculoase
    Strat filtrant de gaze necesar nu este necesar
    Impermeabilizare artificiala nu este necesar necesar
    Impermeabilizare naturala necesara necesara
    Strat drenant > 0,5 m necesar necesar
    Acoperire superioara cu pamant > 1 m (din care pamant vegetal ≥ 0,15 m) necesara necesara
   8. Autoritatea centrala sau regionala pentru protectia mediului stabileste conditii generale ori specifice pentru depozitele de deseuri inerte si pentru caracteristicile mijloacelor tehnice mentionate anterior.
   9. Autoritatea centrala pentru protectia mediului stabileste conditiile generale sau specifice pentru depozitele de deseuri subterane si pentru caracteristicile mijloacelor tehnice mentionate anterior.
 2. Cerinte generale de control si protectia factorilor de mediu
  1. Controlul apei si gestiunea levigatului
   1. In corelatie cu caracteristicile depozitului si cu conditiile meteorologice vor fi luate masurile corespunzatoare pentru:
    • controlul cantitatii de apa din precipitatiile care patrund in corpul depozitului;
    • prevenirea patrunderii apei de suprafata si/sau subterane in deseurile depozitate;
    • colectarea apei contaminate si a levigatului;
    • epurarea apei contaminate si a levigatului colectat din depozit la standardul corespunzator cerut pentru evacuarea lor din depozit.
   2. Prevederile de mai sus nu se aplica la depozitele de deseuri inerte; decizia este luata de autoritatea competenta pentru protectia mediului daca evaluarea, tinandu-se seama de amplasarea depozitului si a deseurilor care trebuie acceptate, arata ca depozitul nu reprezinta un pericol potential pentru mediu.
   3. Levigatul colectat la baza depozitului prin intermediul sistemului de drenaj se evacueaza conform urmatoarelor variante:
    • la o statie de epurare proprie si apoi intr-un receptor natural;
    • la o statie de preepurare proprie si apoi intr-o statie de epurare oraseneasca.
   4. Santurile de garda trebuie prevazute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafetele invecinate depozitului.
   5. Daca autoritatea competenta, pe baza unui studiu de impact si/sau bilant de mediu, decide, in conformitate cu sectiunea 2.1 “Controlul apei si gestiunea levigatului”, ca nu este necesara colectarea si tratarea levigatului sau a stabilit ca depozitul nu prezinta pericol potential pentru sol, apa freatica sau de suprafata, conditiile prevazute la pct. 1.3.3-1.3.7 nu se aplica.
  2. Controlul gazului
   1. Sistemul de colectare si evacuare a gazelor de fermentare consta din conducte, puturi, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalatii de prelucrare/ valorificare.
   2. Gazul de depozit se colecteaza in toate depozitele care accepta deseuri biodegradabile. Daca gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.
   3. Colectarea, tratarea si folosirea gazului de depozit conform pct. 2.2.2 se efectueaza astfel incat sa nu produca pagube sau distrugerea mediului si sa reduca riscurile pentru sanatatea populatiei.
   4. Controlul acumularii si migrarii gazului de depozit, precum si cantitatea si compozitia gazului se realizeaza conform prevederilor din anexa nr. 4, pct. 2.2.4 si tabelul nr. 4.2.
  3. Asigurarea stabilitatii
   1. Repartizarea deseurilor in depozit trebuie facuta astfel incat sa se asigure stabilitatea masei de deseuri si a structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare si evacuare a apelor exfiltrate si a gazelor etc.), in special pentru evitarea alunecarilor.
   2. Daca exista impermeabilizare artificiala, trebuie apreciat daca substratul geologic – tinandu-se seama de morfologia depozitului – este suficient de stabil pentru a preveni deteriorarea impermeabilizarii.
  4. Sisteme de siguranta si paza
   1. Depozitele se imprejmuiesc si se instituie paza lor pentru reducerea posibilitatilor de patrundere ilegala pe amplasament a oamenilor si animalelor.
   2. Portile se inchid in afara orelor de lucru.
   3. Sistemul de control si de acces la fiecare depozit trebuie sa contina un program de masuri pentru a detecta si a descuraja aruncarea ilegala de deseuri in depozit.
  5. Combaterea altor inconveniente si riscuri
   1. La amenajarea depozitelor trebuie luate masuri pentru diminuarea si a altor noxe si riscuri, precum:
    • emisia de mirosuri si praf;
    • particule materiale antrenate de vant;
    • zgomot si trafic;
    • pasari, paraziti si insecte;
    • formarea de aerosoli;
    • incendii, explozii, alunecari.
   2. Depozitul trebuie echipat astfel incat noxele provenite de pe amplasament sa nu fie dispersate pe drumurile publice si in zonele invecinate.
  6. Incadrarea in peisaj

   Amenajarile pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deseuri se realizeaza in functie de folosintele terenurilor adiacente, prin:

   • realizarea unei perdele vegetale de protectie cu o latime ce se va stabili in proiect si, daca este cazul, plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori si arbusti repede crescatori;
   • amplasarea in frontul vizual a constructiilor social-administrative;
   • amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame;
   • inierbarea cu plante ierboase (graminee) si plantarea unor specii rezistente la poluanti pe suprafetele acoperite ale depozitului care au ajuns la cota finala, pentru refacerea structurii solului si a biocenozei, in paralel cu eliminarea poluantilor si introducerea treptata a acestor terenuri in peisajul natural al zonei.
    Prin executarea lucrarilor tehnice de inchidere a depozitului trebuie sa i se confere terenului incadrarea in peisajul zonal.

Anexa nr. 3

ASPECTE GENERALE
abordate la aplicarea criteriilor siprocedurilor de acceptare a deseurilor in depozit

 1. Principii generale
  1. Criteriile pentru acceptarea deseurilor la o anumita clasa de depozite trebuie sa tina cont in special de:
   • protectia factorilor de mediu, in special apa subterana si de suprafata;
   • sistemele de impermeabilizare a depozitelor, sistemele de colectare si tratare a levigatului, sistemele de colectare si evacuare a gazului de depozit;
   • asigurarea desfasurarii normale a proceselor de stabilizare a deseurilor in depozit;
   • protectia sanatatii umane.
  2. Acceptarea deseurilor la o anumita clasa de depozite se bazeaza pe:
   • liste de deseuri acceptate, definite dupa natura si origine;
   • caracteristicile deseurilor determinate prin metode de analiza standardizate, exceptie facand deseurile menajere.
 2. Criterii de acceptare
  1. Autoritatea centrala pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 7 alin. (6) din prezenta hotarare, stabileste listele nationale de deseuri acceptate (sau refuzate) pentru fiecare clasa de depozite si defineste criteriile ce trebuie indeplinite de deseuri pentru a fi incluse in liste.
  2. Lista nationala de deseuri acceptate pe fiecare clasa de depozite si criteriile de acceptare servesc la intocmirea listei specifice fiecarui depozit sau a listei cu deseuri acceptate ce vor fi specificate in autorizatia de mediu a depozitului.
  3. Criteriile de acceptare a deseurilor intr-o clasa de depozite, bazate pe caracteristicile deseurilor, se vor referi la:
   • compozitia fizico-chimica;
   • continutul de materie organica;
   • biodegradabilitatea compusilor organici din deseuri;
   • concentratia compusilor potential periculosi/toxici in relatie cu criteriile enuntate anterior;
   • levigabilitatea prognozata sau testata a compusilor potential periculosi/toxici in relatie cu criteriile enuntate mai sus;
   • proprietatile ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.
  4. Criteriile de acceptare la depozitare a deseurilor inerte, bazate pe caracteristicile deseurilor, vor fi corelate cu nivelul scazut al dotarilor si amenajarilor pentru protectia factorilor de mediu a depozitelor de deseuri inerte.
 3. Proceduri generale pentru testarea si acceptarea deseurilor
  1. Procedurile generale pentru caracterizarea si testarea deseurilor in vederea acceptarii la depozitare se stabilesc pe trei niveluri ierarhice:
   Nivelul 1: Caracterizare generala, realizata cu metode de analiza standardizate pentru determinarea compozitiei fizico-chimice a deseurilor si pentru testarea comportarii la levigare si/sau a variatiei caracteristicilor deseurilor pe termen scurt si lung.
   Nivelul 2: Testarea incadrarii corecte a deseurilor intr-un depozit, care se realizeaza prin verificari periodice efectuate prin analize simple, standardizate si metode de caracterizare a comportarii, pentru a determina daca un deseu isi mentine incadrarea in conditiile din autorizatie si/sau criteriile specifice de referinta. Testele se vor concentra pe variabile cheie (indicatori variabili) si pe comportarea identificata prin caracterizarea generala.
   Nivelul 3: Verificarea la fata locului, printr-un control rapid, pentru a confirma ca deseul depozitat este acelasi cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 si ca este cel descris in documentele de insotire. Ea poate consta intr-o inspectie vizuala a incarcaturii de deseuri, inainte si dupa descarcarea la depozit.
  2. Pentru a figura pe o lista de referinta, un deseu este caracterizat la nivelul 1 si trebuie sa satisfaca criteriile corespunzatoare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de depozit.
  3. Pentru a ramane pe o lista specifica a depozitului, un deseu se testeaza la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, si trebuie sa satisfaca criteriile corespunzatoare pentru fiecare tip de depozit.
  4. Toate incarcaturile de deseuri ce intra intr-un depozit se supun nivelului 3 de verificare. Nivelurile 1 si 2 se realizeaza in masura in care este posibil.
  5. In situatia in care testarea nu se poate realiza, nu sunt accesibile procedurile de testare sau exista alte prevederi legislative ce prevaleaza, anumite deseuri pot fi exceptate permanent sau temporar de la testarea la nivelul 1.
  6. Informatiile furnizate de determinarile efectuate pot fi completate cu informatii de la producatorii deseurilor, laboratoarele de cercetare si din literatura de specialitate.

Anexa nr. 4

PROCEDURI DE CONTROL SI URMARIRE A DEPOZITELOR DE DESEURI

 1. Prevederi generale
  1. Procedurile de control si urmarire se aplica:
   • amplasamentelor viitoarelor depozite de deseuri, pentru obtinerea unor date de referinta pe factori de mediu, anterior constructiei si exploatarii acestora;
   • depozitelor in exploatare;
   • depozitelor dupa inchidere.
  2. Prin activitatea de urmarire si control se garanteaza ca:
   • depozitul este realizat conform proiectului si sistemele de protectie a mediului functioneaza integral;
   • depozitul existent, ce functioneaza in baza unui program pentru conformare, indeplineste masurile de remediere la termenele prevazute;
   • depozitul indeplineste conditiile din autorizatie;
   • deseurile acceptate la depozitare sunt cele ce indeplinesc criteriile pentru categoria respectiva de depozit.
  3. Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea si analiza probelor sunt cele standardizate la nivel national sau european ori sunt metodologii cuprinse in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor.
  4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.
 2. Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu
  Sistemul de control si urmarire cuprinde:

  1. Datele meteorologice
   1. Datele meteorologice servesc la realizarea balantei apei din depozit si implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumuleaza la baza depozitului sau se deverseaza din depozit.
   2. Datele necesare intocmirii balantei apei se colecteaza de la cea mai apropiata statie meteorologica sau prin monitorizarea depozitului. Frecventa urmaririi atat in faza de exploatare, cat si in cea de urmarire postinchidere este prezentata in tabelul nr. 4.1.

    Tabelul nr. 4.1

    Nr.crt Date meteorologice In faza de functionare In faza de urmarire postinchidere
    1. Cantitatea de precipitatii Cantitatea de precipitatii Zilnic, dar si ca valori lunare medii
    2. Temperatura minima, maxima, la ora 15,00 Zilnic Medie lunara
    3. Directia si viteza dominanta a vantului Zilnic Nu este necesar.
    4. Evaporare (lisimetru) *1) Zilnic Zilnic, dar si ca valori lunare medii
    5. Umiditatea atmosferica, la ora 15,00 Zilnic Medie lunara

    *1) Sau prin alte metode adecvate. (la 22-12-2010, Tabelul 4.1 de la pct. 2.1.2. al anexei 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )

  2. Controlul apei de suprafata, al levigatului si al gazului de depozit
   1. Controlul calitatii apei de suprafata, a levigatului, a gazului de depozit si frecventa de prelevare si analizare se realizeaza conform tabelului nr. 4.2. (la 22-12-2010, Pct. 2.2.1. al anexei 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTARAREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )
   2. Masurarea volumului levigatului, prelevarea si analizarea probelor de levigat se efectueaza pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.
   3. Urmarirea calitatii apei de suprafata, aflata in vecinatatea unui depozit, se efectueaza in cel putin doua puncte, unul amonte si unul aval de depozit.
   4. Urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni reprezentative ale depozitului.
   5. Frecventa prelevarii probelor se adapteaza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.)
   6. Pentru levigat si pentru apa se va preleva pentru supraveghere o proba reprezentativa pentru compozitia medie. (la 22-12-2010, Pct. 2.2.6. al anexei 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTARAREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )

    Tabelul nr. 4.2

    Nr. Crt. Parametrii urmariti In faza de functionare In faza de urmarire postinchidere*3)
    1. Volum levigat lunar*1),*3) la 6 luni
    2. Compozitie levigat*2) trimestrial*3) la 6 luni
    3. Volumul si compozitia apei de suprafata*7) trimestrial*3) la 6 luni
    4. Posibile emisii de gaz si presiune atmosferica*4) CH(4), CO(2), H(2)S, H(2) etc. lunar*3),*5) la 6 luni*6)

    *1) Frecventa prelevarii poate fi adaptata pe baza morfologiei depozitului(rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificata in autorizatie.
    *2) Parametrii si indicatorii analizati variaza in functie de compozitiadeseurilor depozitate; ele trebuie sa fie stabilite in autorizatie si sareflecte caracteristicile deseurilor.
    *3) Daca in punctele de prelevare volumul si compozitia apei de suprafatasunt relativ constante, masuratorile se pot face la intervale mai mari de timp.
    *4) Masuratorile sunt legate in special de continutul de materie organicadin deseuri.
    *5) CH(4), CO(2), O(2) – regulat, alte gaze dupa necesitate, in functie decompozitia deseurilor depozitate, in scopul de a reflecta caracteristicilelevigatului.
    *6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.
    *7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritateacompetenta poate decide ca aceste masuratori nu sunt necesare.

  3. Protectia apei subterane
   1. Urmarirea calitatii apei subterane ofera informatii privind contaminarea acesteia datorata depozitarii deseurilor.
   2. Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin foraje de control in cel putin trei puncte, un punct amplasat amonte si doua aval fata de depozit, pe directia de curgere.
   3. Numarul punctelor de urmarire se poate mari pe baza unor prospectiuni hidrogeologice si a necesitatii depistarii urgente a infiltratiilor accidentale de levigat in apa.
   4. Inaintea intrarii in exploatare a depozitelor noi, se preleveaza probe din cel putin trei puncte pentru a stabili valori de referinta pentru prelevarile ulterioare.
   5. Indicatorii care se analizeaza in probele prelevate se aleg pe baza calitatii apei freatice din zona si a compozitiei prognozate a levigatului (tabelul nr. 4.3).
    Alegerea corecta a indicatorilor de analizat si datele privind mobilitatea apei subterane in zona asigura identificarea rapida a schimbarii calitatii apei.
    Tabelul nr. 4.3

    Nr. Crt. Parametrii urmariti In faza de functionare In faza de urmarire postinchidere*3)
    1. Nivelul apei subterane la fiecare sase luni*1) la fiecare sase luni*1)
    2. Compozitia apei subterane frecventa in functie de viteza de curgere*2),*3) frecventa in functie de viteza de curgere*2),*3)

    *1) Daca nivelul apei freatice variaza, se mareste frecventa prelevariiprobelor.
    *2) Frecventa se stabileste pe baza cunostintelor si a evaluarii vitezeifluxului de apa subterana.
    *3) Cand, prin determinarile efectuate pe probele prelevate, se constataatingerea unui prag de alerta, se repeta prelevarea si se reiau determinarileefectuate. Daca nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul deinterventie specificat in autorizatie.

   6. Pragurile de alerta se determina tinandu-se cont de formatiunile hidrogeologice specifice zonei in care este amplasat depozitul si de calitatea apei. Nivelul de control al poluarii se bazeaza pe compozitia medie determinata din variatiile locale ale calitatii apei subterane pentru fiecare foraj de control. Daca exista date si este posibil, pragul de alerta se specifica in autorizatie.
  4. Topografia depozitului

   Urmarirea topografiei depozitului se realizeaza conform datelor inscrise in tabelul nr. 4.4.
   Tabelul nr. 4.4

   Nr. Crt. Parametrii urmariti In faza de functionare In faza de urmarire postinchidere*3)
   1. Structura si compozitia depozitului*1) anual
   2. Comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului anual citire anuala

   *1) Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafata ocupata dedeseuri, volumul si compozitia deseurilor, metode de depozitare, timpul sidurata depozitarii, calculul capacitatii remanente de depozitare.

Anexa nr. 5

CALENDARUL
de sistare/incetare a activitatii sau conformare pentru depozitele de deseuri existente

Tabel 5.1 Depozite neconforme clasa “b” din zona urbana care sisteaza depozitarea conform anilor inscrisi in tabel

Judet Nume depozit/ Localizare An sistare depozitare
GORJ Tg.Jiu 2004
HUNEDOARA Brad 2004
DOLJ Mofleni – Craiova 2005
IALOMITA Slobozia 2005
IALOMITA Urziceni 2005
NEAMT P. Neamt – vechi 2005
BISTRITA-NASAUD Bistrita 1985 (URBANA) 2006
CONSTANTA Negru Voda 2006
CONSTANTA Eforie Sud 2006
CONSTANTA Albesti 2006
CONSTANTA Medgidia 2006
HUNEDOARA Hunedoara 2006
IALOMITA Tandarei 2006
VALCEA Rm. Valcea 2006
VASLUI Husi 2006
VASLUI Vaslui 2006
VASLUI Barlad 2006
ARGES Pitesti 2007
BRASOV Brasov 2007
GIURGIU Giurgiu 2007
GORJ Rovinari 2007
IALOMITA Fetesti 2007
MURES Ludus 2007
OLT Slatina 2007
SIBIU Copsa Mica 2007
SIBIU Ocna Sibiului 2007
SIBIU Dumbraveni 2007
SIBIU Saliste 2007
SIBIU Remetea Sibiu 2007
TELEORMAN Zimnicea 1 2007
TELEORMAN Rosiorii de Vede 2007
TELEORMAN Alexandria 2007
TELEORMAN Videle 2007
TELEORMAN Turnu Magurele 2007
TULCEA Vararie 2007
ARGES Campulung 2008
BIHOR Oradea 2008
BISTRITA-NASAUD Nasaud 2008
BOTOSANI Dorohoi 2008
BRASOV Zarnesti 2008
BRASOV Rasnov 2008
BRASOV Fagaras 2008
BRASOV Sacele 2008
DAMBOVITA Pucioasa 2008
DAMBOVITA Gaesti 2008
DAMBOVITA Fieni 2008
DAMBOVITA Moreni 2008
DAMBOVITA Titu 2008
DAMBOVITA Aninoasa 2008
DOLJ Bailesti 1 2008
HARGHITA Odorhei 2008
HUNEDOARA Petrila 2008
HUNEDOARA Hateg 2008
MURES Sovata 2008
MURES Tarnaveni 2008
MURES Iernut 2008
SUCEAVA Siret 2008
SUCEAVA Buliceni – Vatra Dornei 2008
SUCEAVA Suceava 2008
TIMIS Jimbolia 2008
TIMIS Parta-Sag- Timisoara 2008
ALBA Baia de Aries 2009
ALBA Abrud 2009
ALBA Zlatna 2009
ALBA Campeni 2009
ALBA Teius 2009
ALBA Sebes 2009
ALBA Blaj 2009
ALBA Cugir 2009
BACAU Darmanesti 2009
BACAU Targu Ocna 2009
BACAU Buhusi 2009
BACAU Moinesti 2009
BACAU Filipesti / Onesti 2009
BACAU Comanesti 2009
BACAU Nicolae Balcescu / Bacau 2009
BIHOR Beius 2009
BIHOR Alesd 2009
BISTRITA-NASAUD Bistrita 1992 (CODRISOR) 2009
BRAILA Ianca 2009
BRASOV Predeal 2009
BRASOV Victoria 2009
BRASOV Codlea 2009
BUZAU Nehoiu 2009
CALARASI Budesti 2009
CARAS-SEVERIN Baile Herculane 2009
CARAS-SEVERIN Caransebes 2009
CARAS-SEVERIN Resita 2009
COVASNA Intorsura Buzaului 2009
COVASNA Covasna 2009
COVASNA Baraolt 2009
GALATI Umbraresti – Tg. Bujor 2009
GALATI Bazanu 2009
GORJ Motru 2009
GORJ Ticleni 2009
GORJ Turceni 2009
GORJ Novaci 2009
GORJ Tg-Carbunesti 2009
GORJ Bumbesti Jiu 2009
HARGHITA Vlahita 2009
HARGHITA Tusnad 2009
HARGHITA Balan 2009
HARGHITA Borsec 2009
HUNEDOARA Homorod – Geoagiu 2009
HUNEDOARA Calan 2009
HUNEDOARA Uricani 2009
HUNEDOARA Lupeni 2009
IASI Pascani – Valea Seaca 2009
IASI Iasi – Tomesti 2009
IASI Harlau 2009
ILFOV Buftea 2009
MARAMURES V. Tisei – Cavnic 2009
MEHEDINTI Vinju Mare 2009
MEHEDINTI Drobeta Turnu Severin 2009
MEHEDINTI Baia de Arama 2009
MEHEDINTI Orsova 2009
MURES Reghin 2009
MURES Tg. Mures 2009
NEAMT Bicaz 2009
OLT Scornicesti 2009
OLT Draganesti Olt 2009
PRAHOVA Mizil 2009
PRAHOVA Urlati 2009
SALAJ Simleu Silvaniei 2009
SATU MARE Negresti Oas 2009
SATU MARE Carei 2009
SUCEAVA Radauti 2009
TIMIS Deta 2009
TULCEA Babadag 2009
TULCEA Isaccea 2009
VALCEA Brezoi 2009
VALCEA Calimanesti 2009
VALCEA Govora 2009
VALCEA Balcesti 2009
VALCEA Babeni 2009
VALCEA Dragasani 2009
VASLUI Negresti 2009
VRANCEA Odobesti 2009
VRANCEA Golesti – Focsani 2009

Tabel 5.2 Depozite neconforme clasa “b” din zona urbana care sisteaza/ inceteaza depozitarea in perioada 16 iulie 2009 – 16 iulie 2017

Judet Nume depozit / Localizare An sistare depozitare
ARGES Curtea de Arges 2010
ARGES Costesti 2010
ARGES Topoloveni 2010
BIHOR Sacueni 2010
BIHOR Stei 2010
BIHOR Marghita 2010
CALARASI Razvani 2010
CALARASI Fundulea 2010
CLUJ Cetan – Dej 2010
CLUJ Pata Rat – Cluj 2010
CONSTANTA Harsova 2010
DOLJ Calafat 2010
HUNEDOARA Simeria 2010
MARAMURES Seini 2010
MEHEDINTI Strehaia 2010
SATU MARE Tasnad 2010
SATU MARE Satu Mare 2010
SIBIU Talmaciu 2010
SIBIU Agnita 2010
SIBIU Cisnadie 2010
SIBIU Avrig 2010
SIBIU Somard-Medias 2010
SUCEAVA Antilesti – Falticeni 2010
TIMIS Buzias 2010
TIMIS Sannicolau Mare 2010
TIMIS Lugoj 2010
CARAS-SEVERIN Bocsa 2011
CARAS-SEVERIN Otelu Rosu 2011
CARAS-SEVERIN Anina 2011
SUCEAVA Hurghis-Campulung Moldovenesc 2011
SUCEAVA Gura Humorului 2011
ARAD Curtici 2012
ARAD Nadlac 2012
BISTRITA-NASAUD Sangeorz Bai 2012
BOTOSANI Botosani 2012
CALARASI Oltenita 2012
CALARASI Calarasi 2012
CARAS-SEVERIN Moldova Noua 2012
CARAS-SEVERIN Oravita 2012
CLUJ Gherla 2012
CLUJ Campia Turzii 2012
CLUJ Cetatea Veche-Bolie, Huedin 2012
CLUJ Turda 2012
CONSTANTA Cernavoda 2012
CONSTANTA Techirghiol 2012
HARGHITA Toplita 2012
HARGHITA Miercurea Ciuc 2012
HARGHITA Gheorgheni 2012
IASI Tg.Frumos – Adancata 2012
MARAMURES Rohia – Tg Lapus 2012
NEAMT Tg.Neamt 2012
NEAMT Roman 2012
ALBA Aiud 2013
ALBA Ocna Mures 2013
MARAMURES Arinies – Borsa 2013
ARAD Sebis 2014
BOTOSANI Darabani 2014
GALATI Tirighina – Galati 2014
MARAMURES Viseu de Sus 2014
ALBA Alba lulia 2015
CONSTANTA Basarabi 2015
DOLJ Segarcea 2015
HUNEDOARA Orastie 2015
HUNEDOARA Deva 2015
TIMIS Faget 2015
TULCEA Agighiol – Tulcea 2015
ARAD Pancota 2016
ARAD Ineu 2016
ARAD Chisineu-Cris 2016
BISTRITA NASAUD Beclean 2016
BOTOSANI Saveni 2016
HUNEDOARA Aninoasa 2016
HUNEDOARA Vulcan 2016
SALAJ Cehu Silvaniei 2016
TULCEA Macin 2016
ARAD Lipova 2017
ARGES Mioveni 2017
BIHOR Valea lui Mihai 2017
BIHOR Salonta 2017
BRAILA Faurei 2017
BRASOV Rupea 2017
BUZAU Rm.Sarat 2017
COVASNA Tg. Secuiesc 2017
COVASNA Sf. Gheorghe 2017
DOLJ Filiasi 2017
GALATI Rates – Tecuci 2017
GIURGIU Mihailesti 2017
GIURGIU Bolintin 2017
MARAMURES Teplita-Sighetu Marmatiei 2017
MARAMURES Satu Nou de Jos – Baia Mare 2017
OLT Corabia 2017
OLT Bals 2017
OLT Caracal 2017
PRAHOVA Valenii de Munte 2017
SALAJ Zalau 2017
SALAJ Jibou 2017
TULCEA Sulina 2017
VALCEA Horezu 2017
VRANCEA Haret-Marasesti 2017
VRANCEA Panciu 2017
VRANCEA Adjud 2017

Tabel 5.3 Depozite de deseuri care se conformeaza cerintelor prezentei hotarari pana la 31 decembrie 2006

Judet Depozit / Localizare Necesar pentru conformare
BRAILA Braila – *
BUCURESTI Chiajna Sistem colectare gaz
CONSTANTA Constanta – Ovidiu Instalatie tratare levigat
ILFOV Glina Sistem colectare gaz,instalatie tratare levigat
ILFOV Vidra Sistem colectare gaz
MURES Sighisoara – *
NEAMT Piatra Neamt Sistem colectare gaz,instalatie tratare levigat
PRAHOVA Ploiesti – Boldesti Instalatie tratare levigat
PRAHOVA Campina-Banesti – *
PRAHOVA Baicoi Instalatie tratare levigat
SIBIU Sibiu – Cristian – *

* – nu necesita investitii majore pentru conformare, ci numai imbunatatirea activitatilor de operare si monitorizare

Tabel 5.4 Depozite de deseuri industriale nepericuloase care se vor conforma pana la 16 iulie 2009

Judet Nume agent economic Clasa depozit
BIHOR SC FIBROCIM SA DINP
CONSTANTA SC ETERMED SA DINP
GORJ SC ARTEGO SA DINP
IASI SC FORTUS SA IASI DINP

Tabel 5.5 Depozite de deseuri industriale periculoase care sisteaza/ inceteaza depozitarea pana la 31 decembrie 2006

Judet Nume agent economic Suprafata (ha)
ARGES SNP PETROM SA BUCURESTI SUCUR- SALA ARPECHIM PITESTI 0,02
ARGES SNP PETROM SA BUCURESTI SUCUR- SALA ARPECHIM PITESTI 0,8
BACAU SC SOFERT SA 16,02
BACAU SC RAFINARIA DARMANESTI SA 0,32
BACAU SC RAFINARIA DARMANESTI SA 0,5
BACAU SC RAFO SA 0,7
BIHOR SC PETROLSUB SA 0,22
BIHOR SC PETROLSUB SA 0,22
BIHOR SC SINTEZA SA 1,5
BIHOR SC PETROLSUB SA 1,04
BIHOR SC PETROLSUB SA 1,04
BIHOR SC PETROL DERNA SA 0,27
BIHOR SC PETROL DERNA SA 0,27
BIHOR SC SINTEZA SA 15,5
BIHOR SC CEMTRADE SA ORADEA 34,1
BIHOR SC CEMTRADE SA ORADEA 72
BISTRITA-NASAUD SC ARIO SA 2,4
BUZAU SC RAFINARIA “VENUS OILREG” SA RM. SARAT 6,2
BUZAU SC DUCTIL STEEL SA BUZAU, SC CORD SA BUZAU 0,8
BUZAU SC FERMIT SA RM.SARAT 2
CLUJ SC Terapia 0,392
CONSTANTA SC ROMPETROL RAFINARE – PETROMIDIA CONSTANTA SA 2,47
CONSTANTA SC VIE VIN MURFATLAR (Fermele Murfatlar) 0,01
COVASNA SUCURSALA PECO-COVASNA 0,02
GALATI ISPAT SIDEX 0,8
ILFOV SC NEFERAL SA 1,6
MARAMURES SC ROMPLUMB SA 1,2
MURES SC AZOMURES SA 30
MURES SC BICAPA SA 7,5
NEAMT SC PETROTUB SA ROMAN 3,3
NEAMT SC MOLDETERNIT SRL BICAZ 0,2
PRAHOVA SC RAFINARIA ASTRA ROMANA SA 2,6
PRAHOVA SC RAFINARIA VEGA PLOIESTI SA 0,11
PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 0,16
PRAHOVA SNP PETROM PETROBRAZI SA 0,3
PRAHOVA SNP PETROM PETROBRAZI SA 0,6
PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 0,93
PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 2,2
PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 4,444
PRAHOVA SC RAFINARIA VEGA PLOIESTI SA 10
PRAHOVA SC RAFINARIA STEAUA ROMANA SA 3,3
PRAHOVA SC RAFINARIA STEAUA ROMANA SA 6
SIBIU SC D.P.C. S.A. SIBIU 0,071
SIBIU SC PRESTSAL SA MEDIAS 0,05
SIBIU SC SOMETRA SA COPSA MICA 19,6
TELEORMAN SC TURNU SA 52,2
VALCEA SC OLTCHIM SA 5,6

Tabel 5.6 Depozite de deseuri industriale nepericuloase si inerte care sisteaza/inceteaza depozitarea pana la termenul limita 31 decembrie 2006

Judet Nume agent economic Suprafata (ha)
ARGES SC ALPROM SA 0,18
BACAU SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 0,032
BACAU SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 1,3
BACAU SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 5,44
BIHOR SC HELIOS SA 2,7
BIHOR SC TERMOELECTRICA SA PL ORADEA 45
BRASOV VIROMET 0,64
BRASOV ECOPAPER 0,5
BRASOV C.E.T. BRASOV SA 21
BRASOV C.E.T. BRASOV SA 31,5
BRASOV NITRAMONIA SA 2
CARAS-SEVERIN SC C.S. RESITA SA 4
CARAS-SEVERIN SC GAVAZZI STEEL SA 6,2
CALARASI SC TUROL SA 2
CONSTANTA SC VIE VIN MURFATLAR (MurfatlarRomania) 0,04
CONSTANTA SC VINVICO SA 0,1
CONSTANTA SC ARGUS SA 0,3
CONSTANTA CN APM SA CTA 3,5
COVASNA SC AMYLUM ROMANIA SA 3,96
CLUJ SC INDUSTRIA SARMEI Campia Turzii 3,6
DAMBOVITA S.C. ERDEMIR ROMANIA S.R.L. 10,2
DAMBOVITA S.C. OTELINOX SA. 0,243
HUNEDOARA SC ELECTROCENTRALE DEVA SA 55
MURES RA. AQUASERV 4,5
MURES SC ZAHARUL SA 11
NEAMT S.C. DANUBIANA-ROMAN SA 5,14
PRAHOVA SC RAFINARIA STEAUA ROMANA SA 0,5
SATU MARE SC ELECTROLUX ROMANIA SA 0,038
SUCEAVA SC AMBRO SA 7,62
SUCEAVA SC AMBRO SA 2,78
SUCEAVA SC REGNAFOR SA 0,85
TELEORMAN SC TURNU SA 4
TELEORMAN SC TURNU SA 62
VASLUI S.C. RULMENTI SA. BARLAD 1,3
VRANCEA VRANCART SA. ADJUD 5,5
VRANCEA VRANCART SA. ADJUD 12

Tabel 5.7 Depozite de deseuri industriale nepericuloase care sisteaza/ inceteaza depozitarea intre 1 ianuarie 2007 si 16 iulie 2009

Judet Nume agent economic Suprafata (ha)
ALBA SC SATURN SA ALBA-IULIA 4,5
ALBA SC STRATUSMOB SA BLAJ 1,5
ALBA SC APULUM SA ALBA-IULIA 2,3
BACAU SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 4
BACAU SC RAFO SA 0,625
BACAU SC CAROM SA ONESTI 10,4
BACAU SC CAROM SA ONESTI 0,7
BIHOR SC HOLCIM SA 2,5
BISTRITA-NASAUD SC PROMET SA GRUP PROFILMET 1,2
BRAILA SC CELHART DONARIS SA BRAILA 15,25
BRASOV ENERGO TECH SRL 9,38
BRASOV COLOROM SA CODLEA 0,09
BUZAU SC HOEGANAES EUROPE SA BUZAU 0,3
CARAS-SEVERIN SC CS. RESITA SA 28,5
CARAS-SEVERIN SC GAVAZZI STEEL SA 5,5
CARAS-SEVERIN SC CS. RESITA SA 16
CLUJ SC INDUSTRIA SARMEI 3,4
CLUJ SC SOMES DEJ 15
CONSTANTA SC LAFARGE ROMCIM SA 40
CONSTANTA SC LEGMAS SA – inchis si reabilitat in 2004 0,01
DOLJ SC.CELULE ELECTRICE SA 0,032
DOLJ SUC.PETROM CRAIOVA COMBINAT DOLJCHIM 2
DOLJ SUC.PETROM CRAIOVA COMBINAT DOLJCHIM 3,75
GALATI ELNAV 0,55
GALATI ISPAT SIDEX 110,869
GORJ SC UATAA MOTRU 10,02
GORJ SC MACOFIL SA 0,5
HARGHITA SC COLEMN SA 1
HUNEDOARA SC FOREVER SRL CALAN 49,7
HUNEDOARA SC SIDERMET SA CALAN 0,5
MURES SC CARBID FOX SA 3,5
MURES SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SASUC. MURES 0,5
MURES PRIMARIA MUNICIPIULUI SIGHISOARA 1
MURES SC GECSAT SA 2
OLT ALPROM 1,06
OLT SMR 5
OLT ELECTROCARBON 6,8
SALAJ SC IAIFO SA 3,25
SUCEAVA SC DORNAFOR SA 0,5
TELEORMAN SC TURNU SA 1,2
TULCEA SC FERAL SA 4,73
VASLUI S.C. TERMICA S.A. VASLUI 7

Tabel 5.8 Depozite de deseuri industriale nepericuloase care sisteaza depozitarea deseurilor lichide la termenele inscrise in tabel

Judet Agent economic Localizare depozit Termen sistare depozitare
ARAD SC CET Arad Arad Furnicari – 31.12.2013
BACAU CET Bacau Bacau 31.12.2012
BIHOR SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA Santaul Mic 31.12.2013
BIHOR SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA Santaul Mic 31.12.2013
BIHOR SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA Santaul Mic 31.12.2013
DAMBOVITA SC TERMOELECTRICA SA – SE Doicesti Doicesti 31.12.2008
DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA – SE Craiova Valea Manastirii 31.12.2009
DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA – SE Isalnita Isalnita II 31.12.2009
DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA – SE Isalnita Isalnita I 31.12.2009
GIURGIU SC Uzina Termoelectrica Giurgiu SA Giurgiu 31.12.2011
GORJ SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA Cicani- Beterega 31.12.2008
GORJ SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI Valea Ceplea 31.12.2012
GORJ SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI Valea Ceplea 31.12.2012
HUNEDOARA SC ELECTROCENTRALE DEVA SA Bejan 31.12.2010
HUNEDOARA SC ELECTROCENTRALE DEVA SA – SE Paroseni Caprisoara 31.12.2009
IASI CET II Iasi Holboca 31.12.2013
MEHEDINTI RAAN Dr.Tr.Severin- Sucursala ROMAG – TERMO Dr.Tr. Severin 31.12.2008
SALAJ SC Uzina Electrica Zalau Hereclean – Panic 31.12.2013
SUCEAVA SC TERMICA SA Suceava Suceava 31.12.2009
VALCEA SC CET Govora SA Govora 31.12.2012
ALBA SC BEGA UPSOM Ocna Mures Ocna Mures 31.12.2007
TULCEA SC ALUM Tulcea Tulcea 31.12.2010
VALCEA SC UZINELE SODICE Govora Govora 31.12.2012

Tabel 5.9 Depozite pentru deseuri periculoase din industria extractiva a petrolului care sisteaza depozitarea pana la 31 decembrie 2006

Judet Sucursala PETROM Nume depozit Conform Suprafata (ha)
BRAILA BRAILA Oprisenesti   0,52
BRAILA BRAILA Oprisenesti x 0,7
BRAILA BRAILA Independenta x 0,38
DOLJ CRAIOVA Ghercesti x 0,3
DOLJ CRAIOVA Varteju   0,1
BACAU MOINESTI Moinesti x 0,25
BACAU MOINESTI Albotesti x 0,9
BACAU MOINESTI Gazarie   0,635
BACAU MOINESTI Ghelinta   0,0625
ARGES PITESTI Poiana Lacului x 0,8
ARGES PITESTI Icoana   0,02
ARGES PITESTI Icoana x 1,12
ARGES PITESTI Otesti x 0,51
PRAHOVA PLOIESTI Grajdana x 0,99
PRAHOVA PLOIESTI Grindu x 0,9
PRAHOVA PLOIESTI Baicoi x 0,65
PRAHOVA PLOIESTI Boldesti x 0,25
PRAHOVA PLOIESTI Carbunesti 1   0,015
PRAHOVA PLOIESTI Carbunesti 2   0,012
PRAHOVA PLOIESTI Central 1   0,075
PRAHOVA PLOIESTI Central 2   0,039
PRAHOVA PLOIESTI Triter   0,076
PRAHOVA PLOIESTI Parc 710   0,07
PRAHOVA PLOIESTI Urlati   0,02
BIHOR SUPLAC Abramut   2
BIHOR SUPLAC Celula 1   0,96
BIHOR SUPLAC Celula 2   1,05
BIHOR SUPLAC Celula Parc 30   0,78
DAMBOVITA TARGOVISTE Parc Central Teis   0,1
DAMBOVITA TARGOVISTE Pompe X Ochiuri   0,2
DAMBOVITA TARGOVISTE Sud 3   0,15
DAMBOVITA TARGOVISTE Cezeanu Epurare   0,06
DAMBOVITA TARGOVISTE Tratare Bucsani   0,1
DAMBOVITA TARGOVISTE Pascov 64 IRDP x 0,2
DAMBOVITA TARGOVISTE Cobia   0,18
DAMBOVITA TARGOVISTE Decantor Saru   0,14
GORJ TARGU JIU Parcul Mare   0,27
TIMIS TIMISOARA Turnu Nord x 1,6
TELEORMAN VIDELE Parc 1 Videle x 0,2967
TELEORMAN VIDELE Batal Slam   0,125
TELEORMAN VIDELE Anghelesti   0,1
TELEORMAN VIDELE Potlogi   0,036
TELEORMAN VIDELE Poieni x 1,2

Tabel 5.10 Depozite pentru deseuri lichide din industria extractiva (iazuri de decantare) care sisteaza depozitarea

Judet Detinator Localizare Data sistarii
HUNEDOARA MINVEST Deva Valea Devei 31.12.2006
HUNEDOARA MINVEST Deva Valea Mealu 31.12.2006
HUNEDOARA MINVEST Deva Ribita Curteni 31.12.2006
HARGHITA MINVEST Deva 4-Fagul Cetatii 31.12.2005
ALBA MINVEST Deva Valea Salistei 31.12.2004
ALBA MINVEST Deva Valea Sartasului 31.12.2005
CLUJ MINVEST Deva Fagetul Ierii 31.12.2006
MARAMURES REMIN Baia Mare Novat 31.12.2004
MARAMURES REMIN Baia Mare Bozanta 31.12.2006
MARAMURES REMIN Baia Mare Bloaja 31.12.2004
MARAMURES REMIN Baia Mare Plopis-Rachitele 31.12.2006
MARAMURES REMIN Baia Mare Tautii de Sus 31.12.2003
BISTRITA NASAUD REMIN Baia Mare Valea Glodului 31.12.2004
CARAS SEVERIN MOLDOMIN Moldova Noua Tausani 31.12.2006

Tabel 5.11 Depozite pentru deseuri lichide din industria extractiva (iazuri de decantare) care sisteaza depozitarea deseurilor lichide conform termenelor din tabel

Judet Agent economic Nume depozit Data sistarii
BIHOR BAITA Stei Fanate 31.12,2009
MARAMURES TRANSGOLD Baia Mare Aurul – Recea 31.12.2010
SUCEAVA MINBUCOVINA Vatra Dornei Ostra – Valea Straja 31.12.2010

Tabel 5.12 Depozite pentru deseuri lichide din industria extractiva (iazuri de decantare) care se conformeaza conform termenelor din tabel

Judet Agent economic Nume depozit Data conformarii
ALBA CUPRUMIN Abrud Valea Sesei 31.12.2011
ALBA CUPRUMIN Abrud Valea Stefancei 31.12.2011