LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*)

privind regimul deseurilor*)

EMITENT PARLAMENTUL

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 28 martie 2014


*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011.

1. Dispozitii generale

Articolul 1

Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.

2. Domeniul de aplicare

Articolul 2

 1. Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi urmatoarele:
  • efluentii gazosi emisi in atmosfera si dioxidul de carbon captat si transportat in scopul stocarii geologice si stocat geologic potrivit prevederilor Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului, cu modificarile ulterioare, sau exclusi din domeniul de aplicare al respectivei directive potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceasta;
  • solurile (in situ), inclusiv solurile contaminate neexcavate si cladiri legate permanent de sol;
  • solurile necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate in timpul activitatilor de constructie, in cazul in care este cert ca respectivul material va fi utilizat pentru constructii in starea sa naturala si pe locul de unde a fost excavat;
  • deseurile radioactive;
  • explozibilii declasati;
  • materiile fecale, in cazul in care acestea nu intra sub incidenta alin. (2) lit. b), paiele si alte materii naturale nepericuloase folosite in agricultura, in exploatarea forestiera sau pentru producerea de energie din biomasa prin procese sau metode care nu dauneaza mediului si nu pun in pericol sanatatea populatiei. (la 19-07-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 2 , § 2. a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 2. Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei legi, in masura in care sunt reglementate prin alte acte normative, urmatoarele:
  • apele uzate;
  • subprodusele de origine animala, inclusiv produse transformate care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala), cu exceptia produselor care urmeaza sa fie incinerate, depozitate sau utilizate intr-o instalatie de tratare sau de producere a biogazului ori a compostului; (la 16-07-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 2 , § 2. a fost modificata de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
  • carcasele de la animalele care au decedat in orice alt mod decat prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii si care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu modificarile ulterioare;
  • deseurile rezultate in urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si a exploatarii carierelor, care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.
 3. Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute de alte acte normative aplicabile, sedimentele depuse in apele de suprafata in scopul gestionarii apelor si a cailor navigabile sau al prevenirii inundatiilor, al atenuarii efectelor inundatiilor si secetei ori asanarii terenurilor nu se supun prevederilor prezentei legi, in cazul in care se face dovada ca respectivele sedimente sunt nepericuloase.
 4. Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor categorii de deseuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care vin in completarea dispozitiilor prezentei legi.

3. Definitii

Articolul 3

Semnificatia termenilor specifici utilizati in prezenta lege este prevazuta in anexa nr. 1.

4. Ierarhia deseurilor

Articolul 4

 1. Urmatoarea ierarhie se aplica ca ordine de prioritate in cadrul legislatiei si politicii de prevenire a generarii si de gestionare a deseurilor: (la 28-10-2016, Partea introductiva a alin. (1) din Articolul 4 a fost modificata de Punctul 1, Articolul I ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
  • prevenirea;
  • pregatirea pentru reutilizare;
  • reciclarea;
  • alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica;
  • eliminarea.
 2. Aplicarea ierarhiei deseurilor mentionata la alin. (1) are ca scop incurajarea actiunii in materie de prevenire a generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului.
 3. In acest sens, pentru anumite fluxuri de deseuri specifice, aplicarea ierarhiei deseurilor poate suferi modificari in baza evaluarii de tip analiza ciclului de viata privind efectele globale ale generarii si gestionarii acestor deseuri.
 4. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura un proces transparent de elaborare a actelor normative si a politicii in domeniul gestionarii deseurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.
 5. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ia in considerare principiile generale ale protectiei mediului, precautiei si durabilitatii, fezabilitatii tehnice si viabilitatii economice, protectiei resurselor, precum si impactul global asupra mediului, sanatatii populatiei, economiei si societatii, potrivit prevederilor art. 1 si 20.

5. Subproduse

Articolul 5

Este considerat subprodus, si nu deseu potrivit definitiei de la pct. 9 din anexa nr. 1, o substanta sau un obiect care rezulta in urma unui proces de productie al carui obiectiv principal nu este producerea acestuia si care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • utilizarea ulterioara a substantei sau a obiectului este certa;
 • substanta sau obiectul poate fi utilizat direct, fara a fi supus unei alte prelucrari suplimentare celei prevazute de practica industriala obisnuita;
 • substanta sau obiectul este produs ca parte integranta a unui proces de productie;
 • utilizarea ulterioara este legala, in sensul ca substanta sau obiectul indeplineste toate cerintele relevante referitoare la produs, la protectia mediului si protectia sanatatii pentru utilizarea specifica si nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sanatatii populatiei.

6. Incetarea statutului de deseu

Articolul 6

 1. Anumite categorii de deseuri inceteaza sa mai fie considerate deseuri, in sensul pct. 9 al anexei nr. 1, in cazul in care au trecut printr-o operatiune prevazuta in anexa nr. 3 si daca indeplinesc criteriile specifice stabilite la nivelul Uniunii Europene, potrivit urmatoarelor conditii:
  • substanta sau obiectul sunt utilizate in mod curent pentru indeplinirea unor scopuri specifice;
  • exista o piata sau cerere pentru substanta sau obiectul in cauza;
  • substanta sau obiectul indeplineste cerintele tehnice pentru indeplinirea scopurilor specifice si respecta legislatia si normele aplicabile produselor;
  • utilizarea substantei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sanatatii populatiei.
 2. Criteriile prevazute la alin. (1) includ si valorile-limita pentru poluanti, daca este necesar, si iau in considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substantei sau ale produsului in cauza.
 3. Criteriile specifice prevazute la alin. (1) pentru incetarea statutului de deseu trebuie luate in considerare, cel putin in cazul agregatelor, hartiei, sticlei, metalelor, anvelopelor si al textilelor.
 4. Deseurile care inceteaza sa mai fie considerate deseuri, potrivit prevederilor alin. (1), inceteaza sa mai fie considerate deseuri in scopul atingerii obiectivelor de valorificare si reciclare prevazute de dispozitiile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, ale Hotararii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand sunt indeplinite cerintele privind reciclarea sau valorificarea.
 5. In lipsa criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene prevazute la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate decide, luand in considerare jurisprudenta aplicabila, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic si a efectelor asupra mediului realizate conform prevederilor legale in vigoare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(4), pentru fiecare caz in parte, daca un anumit deseu inceteaza sa fie considerat ca atare. (la 16-07-2017, Alineatul (5) din Articolul 6 , § 6. a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
 6. Deciziile prevazute la alin. (5) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare. (la 28-10-2016, Articolul 6 din § 6. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )

7. Lista deseurilor

Articolul 7

 1. Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:
  • Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;
  • Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului. (la 28-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 7 , § 7. a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
 2. Lista deseurilor este obligatorie pentru a determina daca un deseu trebuie considerat deseu periculos.
 3. Includerea unui obiect sau a unei substante pe lista nu inseamna ca respectivul obiect ori respectiva substanta se considera ca fiind deseu in orice imprejurare.
 4. O substanta sau un obiect este considerat deseu numai in cazul in care corespunde definitiei prevazute la pct. 9 din anexa nr. 1.

Articolul 8

 1. Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1).
 2. In cazul unui tip de deseu care se incadreaza potrivit listei deseurilor prevazute la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante.
 3. Laboratorul de referinta din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumita in continuare ANPM, analizeaza cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si incadrarea deseurilor.
 4. Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora.
 5. Producatorii si detinatorii de deseuri autoritati publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala sunt obligati sa incadreze in codurile prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, fiecare tip de deseu generat de propria activitate, pe baza reglementarilor specifice pentru gestionarea deseurilor.

Articolul 9

 1. Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante puse la dispozitie de producatorii si detinatorii de deseuri prevazuti la art. 8 alin. (4) si (5), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului considera ca un deseu este periculos chiar daca acesta nu figureaza ca atare pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1), daca acesta prezinta una sau mai multe dintre proprietatile prevazute in anexa nr. 4.
 2. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu celeritate, deseurile considerate ca fiind periculoase si care nu figureaza ca atare pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) si le consemneaza in raportul prevazut la art. 48 alin. (3), furnizand Comisiei Europene toate informatiile relevante.

Articolul 10

 1. In cazul in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului detine dovezi care arata ca un deseu care figureaza pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezinta niciuna dintre proprietatile prevazute in anexa nr. 4 poate considera acest deseu ca fiind nepericulos.
 2. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu celeritate, cazurile prevazute la alin. (1), furnizand toate informatiile relevante in vederea revizuirii listei deseurilor.

Articolul 11

 1. Reclasificarea deseurilor periculoase ca deseuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora in scopul de a diminua concentratiile initiale de substante periculoase pana la un nivel mai mic decat nivelul prevazut pentru ca un deseu sa fie definit ca fiind periculos.

8. Raspunderea extinsa a producatorului

Articolul 12

 1. In vederea prevenirii, reutilizarii, reciclarii si a altor tipuri de valorificare a deseurilor, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului promoveaza sau, dupa caz, propune masuri cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care producatorul produsului, persoana fizica autorizata sau persoana juridica ce, cu titlu profesional, proiecteaza, produce, prelucreaza, trateaza, vinde ori importa produse este supus unui regim de raspundere extinsa a producatorului.
 2. Masurile prevazute la alin. (1) includ, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
  • incurajarea proiectarii de produse care sa aiba un efect redus asupra mediului si care sa genereze o cantitate scazuta de deseuri in timpul producerii si al utilizarii ulterioare si asigurarea valorificarii si eliminarii produselor care au devenit deseuri in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 20; (la 28-10-2016, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 12 , § 8. a fost modificata de Punctul 4, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
  • incurajarea productiei dezvoltarii si comercializarii de produse cu utilizari multiple, durabile din punct de vedere tehnic si care, dupa ce devin deseuri, pot fi valorificate si eliminate corespunzator, in conditii de siguranta pentru mediul inconjurator si sanatatea populatiei; (la 28-10-2016, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 12 , § 8. a fost modificata de Punctul 4, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
  • acceptarea produselor returnate si a deseurilor rezultate dupa ce produsele nu mai sunt folosite si asigurarea gestionarii ulterioare a acestora fara a crea prejudicii asupra mediului sau sanatatii populatiei, precum si asumarea raspunderii financiare;
  • punerea la dispozitia publicului a informatiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil si reciclabil al produselor.
 3. In vederea aplicarii raspunderii extinse a producatorului se iau in considerare fezabilitatea tehnica si viabilitatea economica, efectele globale asupra mediului si sanatatii populatiei, precum si impactul social, cu respectarea necesitatii de a asigura buna functionare a pietei interne.
 4. Raspunderea extinsa a producatorilor se aplica fara a aduce atingere responsabilitatilor prevazute la art. 22 alin. (1) si art. 23 si legislatiei specifice privind fluxurile de deseuri si a celei privind produsele.
 5. Pentru schemele de raspundere extinsa a producatorului promovate sau, dupa caz, propuse potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului:
  • defineste in mod clar rolurile si responsabilitatile tuturor celor implicati, inclusiv ale producatorilor care introduc produsele pe piata nationala, ale organizatiilor care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului in numele acestora, ale operatorilor publici si privati care gestioneaza deseurile, ale autoritatilor locale si, dupa caz, ale operatorilor economici care reutilizeaza sau pregatesc deseurile pentru reutilizare;
  • defineste, in conformitate cu ierarhia deseurilor, obiective de gestionare ale deseurilor relevante pentru schema de raspundere extinsa a producatorului, pentru a atinge cel putin obiectivele cantitative prevazute de prezenta lege, de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, precum si alte obiective cantitative si/sau calitative considerate a fi relevante pentru schema de raspundere extinsa a producatorului;
  • asigura implementarea unui sistem de raportare care sa colecteze datele referitoare la produsele introduse pe piata nationala de producatorii carora li se aplica raspunderea extinsa a producatorului si date privind colectarea si tratarea deseurilor rezultate de la aceste produse cu specificarea, dupa caz, a fluxurilor de materiale, precum si a datelor relevante referitoare la obligatiile de la lit. b);
  • asigura tratament egal tuturor producatorilor, fara a impune producatorilor sarcini disproportionate, inclusiv pentru intreprinderile mici si mijlocii sau pentru cantitati mici de produse;
  • se asigura prin campanii de informare si constientizare ca detinatorii de deseuri, care fac obiectul unor scheme de raspundere extinsa a producatorului, sa fie informati cu privire la prevenirea producerii de deseuri, cu privire la centrele de refolosire, pregatire pentru refolosire, la sistemele de colectare si la prevenirea aruncarii necontrolate a acestora;
  • stabileste masuri, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru ca detinatorii de deseuri sa isi indeplineasca obligatia de a incredinta deseurile catre sistemele de colectare separata;
  • asigura ca sumele platite de catre producator cu titlul de contributii financiare pentru conformarea cu obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului acopera urmatoarele costuri pentru produsele pe care le introduce pe piata nationala:
   • costurile de colectare separata, de transport si tratare, inclusiv tratarea necesara pentru indeplinirea obiectivelor de gestionare a deseurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, precum si costurile necesare pentru atingerea altor obiective prevazute la lit. b), luand in calcul veniturile obtinute din reutilizare, din vanzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din produsele lor sau din garantiile nerevendicate;
   • costurile pentru furnizarea informatiilor adecvate detinatorilor de deseuri, in conformitate cu lit. e);
   • costurile de colectare si raportare a datelor potrivit prevederilor lit. c);
  • asigura, in cazul indeplinirii in mod colectiv a obligatiilor de raspundere extinsa a producatorului:
   • existenta, acolo unde este posibil, a unor costuri distincte pentru tipuri de produse sau pentru grupe de produse similare, in principal luand in considerare durabilitatea lor, posibilitatea de a fi reparate sau reutilizate, reciclabilitatea lor si continutul de substante periculoase, intr-o abordare a intregului ciclu de viata aliniat cu cerintele relevante stabilite de legislatia Uniunii Europene in baza criteriilor armonizate pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a pietei interne europene;
   • ca toate costurile de gestionare a deseurilor sa nu le depaseasca pe cele necesare gestionarii eficiente din punct de vedere economic, iar acestea sa fie stabilite in mod transparent. (la 19-07-2018, Articolul 12 din § 8. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 6. Prevederile alin. (5) lit. g) nu se aplica in cazul schemelor stabilite in baza Legii nr. 212/2015, cu modificarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2015. (la 19-07-2018, Articolul 12 din § 8. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 7. Producatorii sau organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii minime:

  • sa desfasoare activitatea, cel putin la nivelul unui judet, in mediul urban si rural, fara a se limita la localitatile acoperite de serviciul de salubrizare;
  • sa gestioneze o gama de produse si materiale bine definite, cu precizarea tipurilor de deseuri gestionate;
  • sa asigure o disponibilitate corespunzatoare de sisteme de colectare in aria geografica in care isi desfasoara activitatea;
  • sa aiba resursele financiare sau, dupa caz, financiare si operationale pentru indeplinirea obligatiilor potrivit raspunderii extinse a producatorilor;
  • sa instituie un mecanism de audit intern, dupa caz, completat cu un audit independent pentru evaluarea:
   • managementului financiar, inclusiv conformarea cu prevederile referitoare la costuri;
   • calitatii datelor raportate, inclusiv cerintele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile ulterioare;
  • sa faca publice informatiile privind indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (5) lit. b);
  • in cazul organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului sa faca publice informatiile privind:
 8. Producatorii sau organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului trebuie sa asigure continuitatea organizarii serviciilor de gestionare a deseurilor de ambalaje pe parcursul intregului an, chiar daca obiectivele minime in sarcina lor au fost indeplinite. (la 19-07-2018, Articolul 12 din § 8. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 9. Pentru autorizarea si supravegherea implementarii indeplinirii in mod colectiv a obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului, se infiinteaza in cadrul Ministerului Mediului Comisia de supraveghere a raspunderii extinse a producatorilor, denumita in continuare Comisia. (la 19-07-2018, Articolul 12 din § 8. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 10. Structura specifica si regulamentul de functionare ale Comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului mediului. (la 19-07-2018, Articolul 12 din § 8. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 11. Abrogat. (la 17-01-2019, Alineatul (11) din Articolul 12 , § 8. a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 )

9. Valorificarea deseurilor

Articolul 13

Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20.

Articolul 14

 1. Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla. (la 16-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 14 , § 9. a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
 2. Operatorii economici care colecteaza si/sau transporta deseuri au obligatia de a asigura colectarea separata a acestora si de a nu le amesteca in timpul transportului. (la 28-10-2016, Articolul 14 din § 9. a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )

Articolul 15

 1. Unitatile si intreprinderile care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:
  • sa detina spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor in conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului;
  • sa evite formarea de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;
  • sa adopte cele mai bune tehnici disponibile in domeniul valorificarii deseurilor, in momentul achizitiei.
 2. Operatorii economici care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor, prevazute in anexa nr. 3, se inscriu la Ministerul Economiei.
 3. Procedura de inscriere pentru operatorii economici prevazuti la alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului economiei, cu avizul ministrului mediului si schimbarilor climatice, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

10. Reutilizarea si reciclarea

Articolul 16

 1. Autoritatile administratiei publice centrale cu atributii in domeniul protectiei mediului adopta sau, dupa caz, propun masuri adecvate pentru promovarea reutilizarii produselor si activitatilor de pregatire a acestora pentru reutilizare in special prin:
  • stimularea realizarii unor retele pentru repararea si reutilizarea produselor;
  • utilizarea instrumentelor economice;
  • introducerea unor criterii referitoare la achizitiile publice;
  • stabilirea de obiective cantitative sau alte masuri.
 2. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului promoveaza reciclarea de inalta calitate prin aplicarea colectarii separate a deseurilor, in masura in care este fezabila din punct de vedere tehnic, economic si de mediu si se conformeaza cu standardele de calitate in sectorul de reciclare respectiv, prin acte normative care se supun aprobarii Guvernului.

Articolul 17

 1. Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora, au urmatoarele obligatii:
  • sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale, sa stabileasca daca gestionarea acestor deseuri se face in cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare si sa organizeze atribuirea conform deciziei luate; (la 17-01-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 17 , § 10. a fost modificata de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 )
  • sa atinga, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii;
  • sa includa in caietele de sarcini si in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, in aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) si f) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, tarife distincte pentru activitatile desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a);
  • sa stabileasca si sa includa in caietele de sarcini, in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare si in regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanta pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care sa cuprinda indicatorii prevazuti in anexa nr. 7, astfel incat sa atinga incepand cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevazute la lit. b), si penalitati pentru nerealizarea lor; (la 17-01-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 17 , § 10. a fost modificata de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 )
  • sa implementeze, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, instrumentul economic «plateste pentru cat arunci», bazat pe cel putin unul dintre urmatoarele elemente:
   • volum;
   • frecventa de colectare;
   • greutate;
   • saci de colectare personalizati;

   (la 17-01-2019, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 17 , § 10. a fost modificata de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 )

  • sa stabileasca si sa aprobe, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a) si sanctiunile aplicate in cazul in care beneficiarul serviciului nu separa in mod corespunzator cele doua fluxuri de deseuri; (la 17-01-2019, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 17 , § 10. a fost modificata de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 )
  • sa includa, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, in tarifele prevazute la lit. f) pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a) contributia pentru economia circulara prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanta prevazuti in contracte;
  • sa includa, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, in tarifele prevazute la lit. f) pentru gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a), contributia pentru economia circulara prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
  • sa stabileasca in sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contributiei pentru economia circulara pentru cantitatile de deseuri municipale destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in contracte.
 2. Producatorii au obligatia sa acopere, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deseurilor din deseurile municipale pentru care se aplica raspunderea extinsa a producatorului stabilite prin actele normative care reglementeaza respectivele fluxuri de deseuri.
 3. Titularii pe numele carora au fost emise autorizatii de construire si/sau desfiintari conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii si desfiintari, astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE. (la 19-07-2018, Articolul 17 din § 10. a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )

Articolul 18

 1. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului consemneaza stadiul indeplinirii obiectivelor prevazute la art. 17 alin. (1) lit. b) si alin. (3) in raportul prevazut la art. 48 alin. (3). (la 19-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 18 , § 10. a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 2. In cazul neindeplinirii obiectivelor, in raport se includ motivele esecului respectiv si masurile pe care toti factorii implicati intentioneaza sa le ia in vederea indeplinirii obiectivelor respective.

11. Eliminarea

Articolul 19

 1. Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia sa supuna deseurile care nu au fost valorificate unei operatiuni de eliminare in conditii de siguranta, care indeplineste cerintele art. 20.
 2. Operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru activitatea de eliminare a deseurilor au urmatoarele obligatii:
  • sa asigure eliminarea in totalitate a deseurilor care le sunt incredintate;
  • sa foloseasca cele mai bune tehnici disponibile si care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deseurilor;
  • sa amplaseze si sa amenajeze instalatia de eliminare a deseurilor intr-un spatiu si in conditii stabilite de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului competente;
  • sa introduca in instalatia de eliminare numai deseurile mentionate in autorizatia emisa de autoritatile competente si sa respecte tehnologia de eliminare aprobata de acestea.
 3. Abandonarea deseurilor este interzisa.
 4. Eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa.

12. Protectia sanatatii populatiei si a mediului

Articolul 20

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

 • fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
 • fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 • fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

13. Costurile

Articolul 21

 1. In conformitate cu principiul “poluatorul plateste”, costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor se suporta de catre producatorul de deseuri sau, dupa caz, de detinatorul actual ori anterior al deseurilor.
 2. La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementeaza categoria de deseuri se stabilesc cazurile in care costurile gestionarii deseurilor urmeaza sa fie suportate in intregime sau partial de catre producatorul produsului din care deriva deseul respectiv si eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri.
 3. In cazul deseurilor abandonate si in cazul in care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de catre autoritatea administratiei publice locale.
 4. Dupa identificarea producatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile prevazute la alin. (3), efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cat si pe cele legate de actiunile intreprinse pentru identificare.

14. Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor

Articolul 22

 1. Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20.
 2. Operatorii economici care efectueaza operatii de colectare si transport de deseuri au obligatia sa livreze si sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de sortare, tratare, reciclare si depozitare, cu respectarea prevederilor art. 20. (la 16-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 22 , § 14. a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
 3. Persoanele juridice care detin autorizatie/autorizatie integrata de mediu au obligatia sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. (la 19-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 22 , § 14. a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 4. Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Articolul 23

 1. Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice ori juridice prevazute la art. 22 alin. (1) in vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara operatiunilor de valorificare sau de eliminare completa nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa.
 2. La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementeaza categoria de deseuri se stabilesc conditiile cu privire la responsabilitatea gestionarii deseurilor si cazurile in care producatorului initial de deseuri ii revine responsabilitatea pentru intregul lant al procesului de tratare sau cazurile in care responsabilitatea producatorului si a detinatorului de deseuri se poate imparti ori delega intre factorii implicati in lantul procesului de tratare.
 3. La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementeaza categoria de deseuri, in conformitate cu prevederile art. 12, se stabileste daca organizarea activitatilor de gestionare a deseurilor revine partial sau in totalitate producatorului produsului din care deriva deseul respectiv si masura in care distribuitorul produsului respectiv participa la aceasta responsabilitate.
 4. Prevederile alin. (2) si (3) se aplica in masura in care studiile de evaluare efectuate la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului stabilesc oportunitatea impartirii responsabilitatii privind gestionarea deseurilor.
 5. In cazul in care impartirea responsabilitatii privind tratarea deseurilor implica transportul deseurilor peste frontiera Romaniei, acesta se poate realiza numai cu respectarea prevederilor comunitare referitoare la transferurile de deseuri.
 6. La controlul si supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera Romaniei se iau in considerare perioadele de tranzitie prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si cele prevazute prin Hotararea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Principiile autonomiei si proximitatii

Articolul 24

 1. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului colaboreaza cu celelalte autoritati publice cu atributii in domeniul gestionarii deseurilor si cu autoritatile competente din alte state membre pentru crearea unei retele integrate adecvate de unitati de eliminare a deseurilor si de instalatii de valorificare a deseurilor municipale mixte colectate din gospodariile populatiei, inclusiv in cazul in care aceasta colectare vizeaza si astfel de deseuri provenite de la alti producatori, tinand seama de cele mai bune tehnici disponibile, care nu implica costuri excesive, cu respectarea cerintelor prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
 2. Reteaua este conceputa astfel incat sa permita Uniunii Europene sa asigure prin mijloace proprii eliminarea deseurilor, precum si valorificarea deseurilor mentionate la alin. (1), si pentru a permite Romaniei sa actioneze individual in acest scop, tinand cont de conditiile geografice sau de necesitatea de instalatii specializate pentru anumite tipuri de deseuri.
 3. Reteaua prevazuta la alin. (1) si (2) trebuie sa permita eliminarea si valorificarea deseurilor in cele mai apropiate instalatii adecvate, prin cele mai potrivite metode si tehnici, pentru a asigura un inalt nivel de protectie pentru mediu si pentru sanatatea publica.
 4. Prin derogare de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile ulterioare, Romania poate limita, in vederea protejarii retelei nationale, intrarile transporturilor de deseuri destinate incineratoarelor clasificate ca instalatii de valorificare, in cazul in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului a stabilit ca asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminarii deseurilor nationale sau ar presupune tratarea respectivelor deseuri intr-un mod care nu este consecvent cu planul national de gestionare a deseurilor.
 5. In cazul in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului aplica prevederile alin. (4), aceasta notifica decizia Comisiei Europene.
 6. Aplicarea principiilor autonomiei si proximitatii nu semnifica obligatia de a detine la nivel national toate tipurile de instalatii pentru valorificarea si eliminarea deseurilor.

Articolul 25

La elaborarea documentelor strategice locale si la aprobarea investitiilor in domeniul gestionarii deseurilor, autoritatile publice locale iau in considerare principiul autonomiei si proximitatii, fara a incalca prevederile planului national de gestionare a deseurilor si strategiei nationale de gestionare a deseurilor. (la 28-10-2016, Articolul 25 din § 15. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )

16. Controlul deseurilor periculoase

Articolul 26

 1. Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase, precum si operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului sa desfasoare activitati de colectare, transport, stocare si tratare a deseurilor periculoase sunt obligati sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei potrivit prevederilor art. 20, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala, potrivit prevederilor art. 49. (la 28-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 26 , § 16. a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
 2. Controlul privind generarea, colectarea, operatiunile de transport, stocarea temporara si tratarea in cazul deseurilor periculoase se efectueaza de catre institutiile abilitate prin lege si are in vedere, in mod deosebit, originea, destinatia, precum si masurile luate de producatorul de deseuri pentru ambalarea si etichetarea unor astfel de deseuri.
 3. Transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei este reglementat prin hotarare a Guvernului*).
  Nota *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 30 septembrie 2008.
 4. Activitatile prevazute la alin. (1) se urmaresc si se supun controlului Garzii Nationale de Mediu. (la 28-10-2016, Articolul 26 din § 16. a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )

17. Interzicerea amestecarii deseurilor periculoase

Articolul 27

 1. Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase, inclusiv comerciantii si brokerii care pot intra fizic in posesia deseurilor au obligatia sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale.
 2. Amestecarea include diluarea substantelor periculoase.
 3. Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului pot autoriza amestecarea daca:
  • operatiunea de amestecare este efectuata de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 32;
  • sunt respectate conditiile prevazute la art. 20, iar efectele nocive ale gestionarii deseurilor asupra sanatatii populatiei si asupra mediului nu sunt agravate;
  • operatiunea de amestecare se realizeaza in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
  • caracterizarea deseurilor prevazuta la art. 8 alin. (4) permite acest proces.(4) In situatiile in care deseurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deseuri, substante sau materiale, fara a fi cazul celor prevazute la alin. (3), separarea trebuie sa fie efectuata numai daca este fezabila din punct de vedere tehnic si economic si daca este necesara pentru respectarea prevederilor art. 20.

18. Etichetarea deseurilor periculoase

Articolul 28

 1. Producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati sa se asigure ca pe durata efectuarii operatiunilor de colectare, transport si stocare a deseurilor periculoase, acestea sunt ambalate si etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 (la 28-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 28 , § 18. a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
 2. Transferul deseurilor periculoase pe teritoriul national trebuie sa fie insotit de documentul de identificare prevazut in anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

19. Deseurile periculoase rezultate din gospodarii

Articolul 29

 1. Prevederile art. 26-28 si 49 nu se aplica deseurilor municipale amestecate, provenite din gospodariile populatiei.
 2. Prevederile art. 28 si 49 nu se aplica fractiunilor separate de deseuri periculoase provenind din gospodariile populatiei pana cand acestea nu sunt acceptate pentru colectare, eliminare sau valorificare de catre o unitate ori intreprindere care a obtinut o autorizatie sau a fost inregistrata potrivit prevederilor art. 32 sau 36.

20. Uleiurile uzate

Articolul 30

 1. Fara a aduce atingere obligatiilor privind gestionarea deseurilor periculoase prevazute la art. 27 si 28, producatorii si detinatorii de deseuri periculoase trebuie sa respecte prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 20 in gestionarea uleiurilor uzate.
 2. Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementeaza prin hotarare a Guvernului**).
  Nota **) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007.
 3. Pentru a acorda prioritate regenerarii uleiurilor uzate se respecta prevederile art. 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul transferului de uleiuri uzate dinspre Romania catre instalatii de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori tari terte.

21. Biodeseurile

Articolul 31

 1. Autoritatile administratiei publice locale, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20, au urmatoarele responsabilitati:
 2. Deseurile biodegradabile provenite din parcuri si gradini trebuie sa fie colectate separat si transportate la statiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare.
 3. In cazul in care biodeseurile colectate separat contin substante periculoase, se interzice tratarea acestora in statii de compostare.

22. Autorizari si inregistrari

Articolul 32

 1. Toate unitatile sau intreprinderile care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligate sa obtina o autorizatie/autorizatie integrata de mediu emisa de catre autoritatile competente pentru protectia mediului.
 2. Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
  • tipurile si cantitatile de deseuri care pot fi tratate;
  • cerintele tehnice si de orice alta natura aplicabile amplasamentului in cauza pentru fiecare tip de operatiune autorizata;
  • masurile de siguranta si de prevenire care trebuie luate;
  • metoda care trebuie aplicata pentru fiecare tip de operatiune;
  • monitorizarea si controlul operatiunilor, dupa caz;
  • masurile de inchidere si de intretinere ulterioara, dupa caz.
  • tipurile si cantitatile de deseuri si produse care rezulta din instalatie si codurile operatiilor de tratare. (la 28-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 32 , § 22. a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
 3. Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu se emite si se revizuieste in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 33

 1. In cazul in care autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului considera ca metoda de tratare propusa nu este acceptabila din punctul de vedere al protectiei mediului, in special atunci cand metoda nu este conforma cu prevederile art. 20, aceasta refuza emiterea autorizatiei/autorizatiei integrate.
 2. Toate autorizatiile/autorizatiile integrate de mediu pentru operatiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deseurilor se emit cu conditia ca valorificarea sa se realizeze cu eficienta energetica ridicata. (la 16-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 33 , § 22. a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )

23. Derogari de la obligatia de autorizare

Articolul 34

Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului poate acorda, in baza normelor generale stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, unitatilor sau intreprinderilor derogari de la obligatia prevazuta la art. 32 alin. (1) pentru urmatoarele operatiuni:

 • eliminarea propriilor deseuri nepericuloase la locul de productie;
 • valorificarea deseurilor.

24. Conditii pentru derogari

Articolul 35

 1. Pentru acordarea derogarilor potrivit prevederilor art. 34 autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste, pentru fiecare tip de activitate, norme generale care sa prevada:
  • tipurile si cantitatile de deseuri care pot face obiectul unei derogari;
  • metoda de tratare care trebuie aplicata.
 2. Aceste norme se stabilesc astfel incat sa se asigure ca deseurile sunt tratate potrivit prevederilor art. 20.
 3. In cazul operatiilor de eliminare prevazute la art. 34 lit. a), normele trebuie sa ia in considerare cele mai bune tehnici disponibile.
 4. Pe langa normele generale prevazute la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste conditii speciale pentru derogarile acordate in cazul deseurilor periculoase, inclusiv pe tipuri de activitati, precum si alte eventuale cerinte necesare pentru efectuarea diferitelor forme de valorificare si, unde este cazul, valori-limita pentru continutul de substante periculoase al deseurilor si valori-limita de emisie, fara a excede insa derogarile prevazute la art. 34.
 5. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana in legatura cu normele prevazute la alin. (1)-(3).

25. Inregistrarea

Articolul 36

 1. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului tine un registru cu urmatoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizarii:
 2. Operatorii economici prevazuti alin. (1) sunt obligati sa se inscrie in registrul tinut de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. (la 28-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 36 , § 25. a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
 3. In vederea reducerii sarcinii administrative asociate procesului de inregistrare, agentiile pentru protectia mediului comunica ANPM informatii relevante cu privire la persoanele fizice si juridice prevazute la alin. (1).
 4. Abrogat.
  (la 28-10-2016, Alineatul (4) din Articolul 36 , § 25. a fost abrogat de
  Punctul 17, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
 5. Institutiile care desfasoara activitati care privesc apararea tarii si securitatea nationala nu se inregistreaza in registrul prevazut la alin. (1).

26. Planurile de gestionare a deseurilor

Articolul 37

 1. Pentru indeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaboreaza planuri de gestionare a deseurilor la nivel national, judetean si al municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 1, 4, 20 si 24. (la 28-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 37 , § 26. a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
 2. Planul national de gestionare a deseurilor, denumit in continuare PNGD, se elaboreaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si acopera intregul teritoriu geografic al Romaniei.
 3. Planul prevazut la alin. (2) se aproba prin hotarare a Guvernului si se notifica Comisiei Europene.

Articolul 39

 1. In baza principiilor si obiectivelor din PNGD si a cadrului general din Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 951/2007 se elaboreaza/realizeaza/revizuiesc planurile judetene de gestionare a deseurilor, denumite in continuare PJGD, de catre consiliul judetean, in colaborare cu agentia judeteana pentru protectia mediului, denumita in continuare APM, si planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, denumit in continuare PMGD, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti in colaborare cu autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului Bucuresti.
 2. PJGD se aproba prin hotarare a consiliului judetean, iar PMGD, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul APM sau ARPM, dupa caz.

Articolul 40

 1. Realizarea studiilor, expertizelor si proiectelor necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor poate fi incredintata cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
 2. Elaborarea si avizarea planurilor de gestionare a deseurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
 3. Autoritatile publice si operatorii economici au obligatia furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor, potrivit prevederilor legale.

Articolul 41

 1. Planurile de gestionare a deseurilor cuprind o analiza a situatiei actuale in domeniul gestionarii tuturor categoriilor de deseuri, precum si masurile care trebuie luate pentru imbunatatirea conditiilor de mediu in cazul pregatirii pentru reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare, precum si o evaluare a modului in care planurile vor ajuta la punerea in aplicare a obiectivelor si dispozitiilor prezentei legi.
 2. Planurile prevazute la alin. (1), luand in considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de planificare, trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
  • obiectivele si prioritatile autoritatilor administratiei publice locale in vederea indeplinirii obligatiilor din domeniul gestionarii deseurilor;
  • tipul, cantitatea si sursa deseurilor generate in teritoriu, deseurile care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul national, precum si o evaluare a evolutiei viitoare a fluxurilor de deseuri;
  • schemele existente de colectare a deseurilor si principalele instalatii de eliminare si valorificare, inclusiv orice aranjamente speciale pentru uleiurile uzate, deseurile periculoase sau fluxurile de deseuri abordate de legislatia specifica;
  • o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, inchiderea instalatiilor de deseuri existente, infrastructura suplimentara pentru instalatiile de deseuri potrivit prevederilor art. 24 si, daca este cazul, investitiile legate de acestea;
  • informatii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului si la capacitatea viitoare de eliminare sau de operare a instalatiilor majore de valorificare, daca este cazul;
  • politici generale de gestionare a deseurilor, inclusiv tehnologii si metode planificate de gestionare a deseurilor sau politici privind deseurile care ridica probleme specifice de gestionare;
  • estimarea costurilor pentru investitiile privind operatiile de valorificare si eliminare;
  • etapele care trebuie urmarite de autoritatile responsabile pentru indeplinirea prevederilor prezentei legi;
  • modul de implementare a planurilor de gestionare a deseurilor;
  • orice alte informatii relevante necesare pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor prezentei legi.
 3. Luand in considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de planificare, planurile prevazute la alin. (1) pot contine:
  • aspectele organizationale legate de gestionarea deseurilor, inclusiv o descriere a alocarii responsabilitatilor intre actorii publici si privati care se ocupa cu gestionarea deseurilor;
  • o analiza a utilitatii si a adecvarii utilizarii instrumentelor economice si de alta natura pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deseuri, luand in considerare necesitatea mentinerii unei bune functionari a pietei interne;
  • utilizarea unor campanii de sensibilizare si de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale de consumatori;
  • siturile contaminate istoric de eliminare a deseurilor si masuri pentru reabilitarea acestora.
 4. Planurile de gestionare a deseurilor respecta cerintele privind gestionarea deseurilor stabilite prin art. 23 din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

27. Programe de prevenire a generarii deseurilor

Articolul 42

 1. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 1 si 4, adopta, pana la data de 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generarii deseurilor la nivel national.
 2. Programele de prevenire a generarii deseurilor pot sa faca parte din planurile de gestionare a deseurilor prevazute la art. 37, din alte programe de politici de mediu sau sa fie elaborate ca programe distincte.
 3. In cazul in care programele prevazute la alin. (1) sunt integrate in planurile de gestionare a deseurilor sau in alte programe, masurile de prevenire a generarii deseurilor trebuie identificate clar.
 4. Programele prevazute la alin. (1) stabilesc obiective de prevenire a generarii deseurilor.
 5. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului descrie masurile de prevenire existente si evalueaza utilitatea exemplelor de masuri prevazute in anexa nr. 5 sau a altor masuri corespunzatoare.
 6. Scopul obiectivelor si masurilor prevazute la alin. (4) si (5) este eliminarea legaturii dintre cresterea economica si impactul asupra mediului asociat cu generarea de deseuri.
 7. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste valorile de referinta calitative sau cantitative specifice, adecvate pentru masurile de prevenire a generarii deseurilor, adoptate pentru a monitoriza si evalua progresul masurilor, si poate stabili si alte obiective calitative ori cantitative si indicatori specifici pe langa cele prevazute de legislatia comunitara, pe baza unor studii de evaluare.

Articolul 43

 1. Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze, incepand cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor.
 2. Programul prevazut la alin. (1) se poate elabora si de catre o terta persoana/asociatie profesionala.

28. Evaluarea/Monitorizarea si revizuirea planurilor si a programelor

Articolul 44

 1. Planul national de gestionare a deseurilor si programul national de prevenire a generarii deseurilor se evalueaza cel putin o data la 6 ani si se revizuiesc, dupa caz, de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in baza raportului de monitorizare intocmit de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, avand in vedere prevederile art. 16 si 17, acolo unde acestea sunt aplicabile.
 2. Planul national de gestionare a deseurilor si programul national de prevenire a generarii deseurilor se monitorizeaza anual de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
 3. Planurile judetene de gestionare a deseurilor, denumite in continuare PJGD, si Planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, denumit in continuare PMGD, respectiv programele judetene si al municipiului Bucuresti de prevenire a generarii deseurilor, ca parte integranta din PJGD si PMGD, se monitorizeaza anual, se evalueaza de catre agentia judeteana pentru protectia mediului, denumita in continuare APM, o data la 2 ani si se revizuiesc, dupa caz, de catre consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in baza raportului de monitorizare/evaluare intocmit de APM. (la 28-10-2016, Articolul 44 din § 28. a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )

29. Participarea publicului

Articolul 46

 1. Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului care elaboreaza si promoveaza planurile de gestionare a deseurilor si programele de prevenire a generarii deseurilor afiseaza pe site-ul propriu planurile si programele, astfel incat partile interesate, autoritatile relevante, precum si publicul sa aiba:
  • posibilitatea de a participa la elaborarea lor;
  • acces la acestea, odata elaborate.
 2. Participarea partilor interesate, a autoritatilor relevante si a publicului la elaborarea planurilor si programelor promovate se realizeaza potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul, Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz. (la 28-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 46 , § 29. a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )

30. Cooperarea

Articolul 47

Autoritatile publice coopereaza, daca este cazul, cu alte state membre interesate si cu Comisia Europeana la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor si a programelor de prevenire a generarii deseurilor prevazute la art. 37 si 42.

31. Raportari

Articolul 48

 1. Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului cu privire la adoptarea sau revizuirea planurilor si programelor elaborate la nivel local/regional prevazute la art. 38 si 39.
 2. Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana cu privire la adoptarea sau modificarea planurilor si programelor prevazute la art. 37 si 42.
 3. La fiecare 3 ani, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana, prin prezentarea unor rapoarte sectoriale in format electronic, cu privire la implementarea prevederilor prezentei legi.
 4. Aceste rapoarte contin informatii cu privire la gestionarea uleiurilor uzate si la progresele inregistrate in punerea in aplicare a programelor de prevenire a generarii deseurilor si, dupa caz, informatii despre masurile aplicabile, asa cum este prevazut la art. 12, privind responsabilitatea producatorului.
 5. Raportul prevazut la alin. (3) se transmite Comisiei Europene de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in termen de 9 luni de la incheierea perioadei de 3 ani pentru care se intocmeste.

32. Raportari

Articolul 49

 1. Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 32, producatorii de deseuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase sau care actioneaza in calitate de comercianti de deseuri ori brokeri sunt obligati sa asigure evidenta cronologica a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, precum si a cantitatii, naturii si originii deseurilor si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei colectarii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare, respectiv operatiunii de valorificare sau eliminare a deseurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente de control, la cererea acestora. (la 16-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 49 , § 32. a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
 2. Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase sunt obligati sa detina buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.
 3. Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin. (1).
 4. Raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor se face catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport hartie, cat si electronic.
 5. Agentia pentru protectia mediului pastreaza pentru scopuri statistice, cel putin 5 ani, evidentele prevazute la alin. (1).
 6. Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani, cu exceptia operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.
 7. La cererea autoritatilor competente sau a unui detinator anterior sunt furnizate documentele justificative conform carora operatiunile de gestionare au fost efectuate.
 8. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului centralizeaza la nivel national informatiile prevazute la alin. (1), colectate de autoritatile judetene pentru protectia mediului. (la 28-10-2016, Articolul 49 din § 32. a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )

33. Atributii si raspunderi ale autoritatilor competente ale administratiei publice centrale si locale

Articolul 50

 1. Autoritatea competenta de decizie si control in domeniul gestionarii deseurilor este Ministerul Mediului. (la 16-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 50 , § 33. a fost modificat de Punctul 23^1, Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
 2. Alte autoritati publice cu atributii in domeniul gestionarii deseurilor sunt: Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Apararii Nationale, institutiile de ordine publica si siguranta nationala si autoritatile administratiei publice locale.

Articolul 51

Ministerul Mediului are urmatoarele atributii: (la 16-07-2017, Partea introductiva a Articolului 51 din § 33. a fost modificata de Punctul 23^2, Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )

 • elaboreaza Strategia nationala de gestionare a deseurilor si PNGD;
 • initiaza si propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deseurilor;
 • avizeaza reglementarile specifice in domeniul gestionarii deseurilor, elaborate de celelalte autoritati publice;
 • monitorizeaza impactul activitatilor de producere si gestionare a deseurilor asupra factorilor de mediu;
 • controleaza si reglementeaza, prin unitatile subordonate, activitatile de gestionare a deseurilor, in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;
 • autorizeaza, prin unitatile sale subordonate, operatiunile prevazute in anexele nr. 2 si 3;
 • prezinta anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deseurilor;
 • organizeaza impreuna cu celelalte autoritati publice centrale si locale si cu organizatiile neguvernamentale programe de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor;
 • gestioneaza asistenta financiara din fonduri externe nerambursabile acordate Romaniei pentru domeniul gestiunii deseurilor, in limita domeniului sau de activitate;
 • indeplineste functia de autoritate de management in sectorul gestiunii deseurilor pentru proiectele finantate de asistenta financiara din fonduri externe nerambursabile acordate Romaniei.

Articolul 52

Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:

Articolul 53

Ministerul Economiei are urmatoarele atributii:

 • elaboreaza strategii, programe si politici sectoriale de dezvoltare a activitatilor industriale, cu includerea aspectelor legate de gestionarea deseurilor industriale de reconstructie ecologica, si urmareste implementarea acestora;
 • initiaza reglementari specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri industriale, precum si pentru operatiunile de reciclare si de valorificare a acestor deseuri, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
 • coordoneaza si supravegheaza activitatea de reciclare a deseurilor industriale.

Articolul 54

Ministerul Transporturilor are urmatoarele atributii:

 • participa la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare si urmareste realizarea acestora de catre operatorii economici aflati in subordinea sau in coordonarea sa;
 • participa la elaborarea reglementarilor specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare;
 • participa la elaborarea de reglementari specifice pentru controlarea activitatii de transport al deseurilor.

Articolul 55

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are urmatoarele atributii:

 • elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor rezultate din agricultura si din industria alimentara si urmareste realizarea acestora de catre societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si alti operatori economici din aceste sectoare economice;
 • participa la elaborarea de reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agricultura si din industria alimentara;
 • avizeaza propunerile de amplasamente pe terenurile cu destinatie agricola pentru instalatii pentru gestionarea deseurilor, depozite de deseuri etc.;
 • aproba si controleaza modul de utilizare a deseurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor in agricultura.

Articolul 56

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale are urmatoarele atributii: (la 16-07-2017, Partea introductiva a Articolului 56 din § 33. a fost modificata de Punctul 24^1, Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )

 • initiaza si promoveaza, impreuna cu alte autoritati competente, acte normative privind securitatea si protectia muncii in domeniul gestionarii deseurilor;
 • controleaza, prin intermediul institutiilor abilitate din subordine, si reglementeaza activitatile de gestionare a deseurilor, in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege.

Articolul 57

 1. Gestionarea deseurilor care sunt generate in urma operatiunilor care au loc in sectorul administrativ al Ministerului Apararii Nationale se supune prevederilor prezentei legi, in masura in care aplicarea acesteia nu pericliteaza pastrarea secretului si/sau securitatea nationala.
 2. Pentru alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1), Ministerul Apararii Nationale elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea deseurilor, avizate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
 3. Prin ordin comun al ministrului apararii nationale si al ministrului mediului si schimbarilor climatice, controlul respectarii de catre unitatile din subordinea Ministerului Apararii Nationale a prevederilor prezentei legi si ale altor reglementari privind deseurile se realizeaza de catre Garda Nationala de Mediu si personalul cu atributii specifice din cadrul Ministerului Apararii Nationale.

Articolul 58

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are urmatoarele atributii:

 • participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala si asigura conditiile de ducere la indeplinire a acestora;
 • sprijina administratiile publice locale in indeplinirea atributiilor si raspunderilor ce le revin pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei legi si a altor prevederi legale referitoare la deseuri.

Articolul 59

 1. Autoritatile administratiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele obligatii:
  • la nivel de comune, orase si municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucuresti:
   • asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana;
   • urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din PJGD; (la 28-10-2016, Litera b) din Litera A. , Alineatul (1) , Articolul 59 , § 33. a fost modificata de Punctul 25, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
   • elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;
   • hotarasc asocierea sau cooperarea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de lege;
   • asigura si raspund pentru colectarea separata, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare;
   • asigura spatiile necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu si dezvolta in mod corespunzator centrele infiintate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa, fara plata, de deseuri de hartie si carton, sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si acumulatori si deseuri voluminoase, inclusiv saltele si mobila; (la 19-07-2018, Litera f) din Litera A. , Alineatul (1) , Articolul 59 , § 33. a fost modificata de Punctul 6, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
   • asigura informarea locuitorilor prin mijloace adecvate si prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor, inclusiv cu privire la centrele prevazute la lit. f); (la 19-07-2018, Litera g) din Litera A. , Alineatul (1) , Articolul 59 , § 33. a fost modificata de Punctul 6, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
   • actioneaza pentru refacerea si protectia mediului;
   • asigura si raspund pentru monitorizarea activitatilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala;
  • la nivel judetean si la nivelul municipiului Bucuresti:
 2. Autoritatile administratiei publice locale a unitatilor administrativ-teritoriale si a municipiului Bucuresti aproba, prin hotarari ale consiliului local/judetean/general, masurile necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor.
 3. Pentru deseurile generate in gospodariile populatiei, autoritatile administratiei publice locale a unitatilor administrativ-teritoriale si a municipiului Bucuresti si, dupa caz, Asociatia de dezvoltare intercomunitara incheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale. (la 19-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 59 , § 33. a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 4. Unitatile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deseurile municipale care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului, stabilite in baza actului normativ care reglementeaza fluxul specific al respectivelor deseuri, si au obligatia de a stabili modalitatea prin care se platesc serviciile aferente acelor deseuri, prestate de operatorii de salubrizare. (la 19-07-2018, Articolul 59 din § 33. a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 5. Pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului care se regasesc in deseurile municipale, acoperirea costurilor se face de catre organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului si fara impunerea unor costuri suplimentare in sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare. (la 17-01-2019, Alineatul (5) din Articolul 59 , § 33. a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 )
 6. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sau unitatile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizeaza sumele incasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deseurile municipale care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului exclusiv pentru scopurile carora le sunt destinate. (la 19-07-2018, Articolul 59 din § 33. a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )

34. Controlul

Articolul 60

 1. Operatorii economici care efectueaza operatiuni de tratare a deseurilor, precum si cei care, cu titlu profesional, asigura colectarea sau transportul deseurilor, comerciantii, brokerii si producatorii de deseuri periculoase fac obiectul unor controale periodice corespunzatoare efectuate de autoritatile competente.
 2. Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea si transportul deseurilor se efectueaza de catre reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu si au in vedere, in mod deosebit, originea, natura, cantitatea si destinatia acestora.
 3. Autoritatile competente pot tine seama de inregistrarile efectuate in baza Schemei comunitare de management de mediu si audit (EMAS), in special in ceea ce priveste frecventa si intensitatea controalelor.
 4. In unitatile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala controlul pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaza de catre structurile interne de specialitate din cadrul acestora.

35. Sanctiuni

Articolul 61

 1. Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  • cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), (2) si (4), art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) si b), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (2) lit. a), c) si d), alin. (3) si (4), art. 22 alin. (1) si (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (2); (la 31-10-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 61 , § 35. a fost modificata de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 188 din 25 octombrie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 28 octombrie 2019 )
  • cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) si art. 49 alin. (1), (2), (4) si (5);
  • cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, neindeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor ce le revin autoritatilor administratiei publice locale, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1), art. 31 alin. (1) si (3) si art. 59.
 2. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se realizeaza, dupa caz, de comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, Garzilor forestiere, structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale si judetene, conform atributiilor stabilite prin lege. (la 16-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 61 , § 35. a fost modificat de Punctul 27^1, Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
  (2^1) Constatarea corectitudinii datelor transmise Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si agentiilor judetene pentru protectia mediului potrivit dispozitiilor art. 49 alin. (1) se realizeaza de catre comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu. (la 16-07-2017, Articolul 61 din § 35. a fost completat de Punctul 27^2, Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
 3. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) in obiectivele, incintele si zonele apartinand structurilor componente ale sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala se realizeaza de catre personalul specializat din cadrul Garzii Nationale de Mediu impreuna cu structurile specializate din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
 4. Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
 5. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere la instanta competenta, in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal de contraventie.

Articolul 61^1

In cazul nerespectarii dispozitiilor art. 19 alin. (3) se aplica si urmatoarea sanctiune contraventionala complementara: ridicarea deseurilor depozitate in alte zone decat cele autorizate, curatarea terenului, precum si eliminarea acestora conform legislatiei in vigoare. (la 31-10-2019, § 35. a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 188 din 25 octombrie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 28 octombrie 2019 )

Articolul 62

Prevederile referitoare la contraventiile prevazute la art. 61 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 63

 1. Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 ani la 5 ani sau cu amenda urmatoarele fapte: (la 16-07-2017, Partea introductiva a Alineatului (1) din Articolul 63 , § 35. a fost modificata de Punctul 27^3, Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
  • importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import;
  • neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, tratare, transport, valorificare si eliminare a deseurilor periculoase;
  • comercializarea, abandonarea si/sau neasigurarea incarcaturii deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei;
  • refuzul de returnare in tara de origine a deseurilor introduse in tara in alte scopuri decat cel al eliminarii si pentru care s-a dispus masura returnarii de catre autoritatea competenta;
  • introducerea in tara a deseurilor in scopul eliminarii si/sau neutilizarea acestora in scopul pentru care au fost introduse;
  • acceptarea de catre operatorii de depozite/incineratoare, in vederea eliminarii, a deseurilor introduse ilegal in tara si/sau a deseurilor introduse in tara in alte scopuri decat cel al eliminarii si care nu au putut fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.(2) Tentativa se pedepseste.

36. Dispozitii finale

Articolul 64

Administratiile zonelor libere sunt obligate sa aplice prevederile prezentei legi in zonele pe care le administreaza.

Articolul 65

La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, Guvernul va aproba prin hotarare modalitatea de gestionare a categoriilor de deseuri prevazute in prezenta lege.

Articolul 66

Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investitii, precum si a planurilor nationale, judetene si sectoriale privind gestionarea deseurilor se face in conditiile legii.

Articolul 67

 1. Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta lege. (la 19-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 67 , § 36. a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 2. Anexele se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

Articolul 68

 1. La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice trimitere la art. 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facuta la art. 63 din prezenta lege.
 2. La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificarile ulterioare.
 3. Dispozitiile referitoare la contraventii intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*

Prezenta lege transpune in legislatia nationala Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008.

Anexa nr. 1

Semnificatia unor termeni in sensul prezentei legi

 1. audit de deseuri – o evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei sistemului de management si a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, precum si de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanta intreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta intreprinderii referitoare la reducerea nocivitatii deseurilor;
 2. autoritati competente – autoritatile publice pentru protectia mediului, respectiv autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, agentiile pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, precum si alte autoritati care potrivit competentelor legale asigura reglementarea si controlul activitatilor in domeniul gestionarii deseurilor;
 3. biodeseuri – deseuri biodegradabile provenite din gradini si parcuri, deseurile alimentare sau cele provenite din bucatariile gospodariilor private, din birouri, cantine, restaurante, comertul cu ridicata, de la firme de catering si magazinele de vanzare cu amanuntul, deseuri similare provenite din unitatile de prelucrare a produselor alimentare; (la 19-07-2018, Punctul 3. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 4. broker – orice intreprindere/operator economic care se ocupa de valorificarea sau eliminarea deseurilor in numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intra fizic in posesia deseurilor;
 5. cele mai bune tehnici disponibile – cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. (la 28-10-2016, Punctul 5 din Anexa 1 a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
 6. colectare – strangerea deseurilor, inclusiv sortarea si stocarea preliminara a deseurilor in vederea transportarii la o instalatie de tratare;
 7. colectare separata – colectarea in cadrul careia un flux de deseuri este pastrat separat in functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifica a acestora; (la 16-07-2017, Punctul 7. din Anexa 1 a fost modificat de Punctul 28^1, Punctul 12, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
  1. colector – orice intreprindere/operator economic care desfasoara o activitate autorizata de colectare si actioneaza in nume propriu pentru strangerea deseurilor de la terti in vederea transportarii la o instalatie de tratare; (la 19-07-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 12, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 8. comerciant – orice intreprindere/operator economic care actioneaza in nume propriu pentru cumpararea si pentru vanzarea ulterioara a deseurilor, inclusiv acei comercianti care nu intra fizic in posesia deseurilor;
 9. deseu – orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce;
  1. deseuri din constructii si desfiintari – deseuri provenite din activitati de constructie si desfiintare; (la 19-07-2018, Punctul 9^1 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
  2. deseuri municipale:
   • deseuri amestecate si deseuri colectate separat de la gospodarii, inclusiv hartia si cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeseurile, lemnul, textilele, ambalajele, deseurile de echipamente electrice si electronice, deseurile de baterii si acumulatori si deseurile voluminoase, inclusiv saltelele si mobila;
   • deseuri amestecate si deseuri colectate separat din alte surse in cazul in care deseurile respective sunt similare ca natura si compozitie cu deseurile menajere.Deseurile municipale nu includ deseurile de productie, agricultura, silvicultura, pescuit, fose septice si reteaua de canalizare si tratare, inclusiv namolul de epurare, vehiculele scoase din uz si deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintari. (la 19-07-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 13, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 10. detinator de deseuri – producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora;
 11. deseuri periculoase – orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase prevazute in anexa nr. 4 la lege;
 12. eliminare – orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie.
  Anexa nr. 2 la lege stabileste o lista a operatiunilor de eliminare, lista care nu este exhaustiva;
 13. evaluarea ciclului de viata – in legatura cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de productia, distributia, comercializarea si utilizarea produsului, inclusiv valorificarea si eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei si materiilor prime si productia de deseuri din oricare dintre activitatile mentionate;
 14. gestionarea deseurilor – colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau un broker;
 15. pregatirea pentru reutilizare – operatiunile de verificare, curatare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deseuri sunt pregatite pentru a fi reutilizate fara alta preprocesare; (la 19-07-2018, Punctul 15. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 16. prevenire – masurile luate inainte ca o substanta, un material sau un produs sa devina deseu, care reduc:
  • cantitatea de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora;
  • impactul negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei; sau
  • continutul de substante nocive al materialelor si produselor;
 17. producator de deseuri – producatorul initial de deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri; (la 19-07-2018, Punctul 17. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
  1. producator initial de deseuri – orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri; (la 19-07-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 14, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
  2. rambleiere – operatiune de valorificare in cadrul careia se folosesc deseuri nepericuloase adecvate in scopuri de refacere in zonele in care s-au efectuat excavari sau in scopuri de amenajare a teritoriului. Deseurile trebuie sa inlocuiasca materiale care nu sunt deseuri, sa fie adecvate pentru scopurile mentionate mai sus si sa se limiteze la cantitatea strict necesara pentru atingerea acestor scopuri; (la 19-07-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 14, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 18. reciclare – orice operatiune de valorificare prin care deseurile sunt reprocesate in produse, materiale sau substante pentru a-si indeplini functia lor initiala sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetica si reprocesarea in vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operatiunile de rambleiere; (la 19-07-2018, Punctul 18. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 19. regenerarea uleiurilor uzate – orice proces de reciclare prin care uleiurile de baza pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, in special prin indepartarea contaminantilor, a produselor de oxidare si a aditivilor continuti de acestea;
 20. reutilizare – orice operatiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deseuri sunt utilizate din nou in acelasi scop pentru care au fost concepute;
  1. schema de raspundere extinsa a producatorului – set de masuri luate de stat pentru a se asigura ca producatorii de produse poarta responsabilitatea financiara sau financiara si organizatorica pentru gestionarea stadiului de deseu din ciclul de viata al unui produs. (la 19-07-2018, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 15, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
 21. tratare – operatiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregatirea prealabila valorificarii sau eliminarii;
 22. trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate;
 23. uleiuri uzate – toate uleiurile minerale sau lubrifiantii sintetici ori uleiurile industriale care au devenit improprii folosintei pentru care au fost destinate initial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine si cele pentru sistemele hidraulice;
 24. valorificare – orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv in intreprinderi ori in economie in general.
  Anexa nr. 3 la lege stabileste o lista a operatiunilor de valorificare, lista care nu este exhaustiva.
 25. «platesti pentru cat arunci» – instrument economic care are drept scop cresterea ratei de reutilizare, reciclare si reducerea cantitatii de deseuri la depozitare prin stimularea colectarii separate a deseurilor. (la 28-10-2016, Anexa 1 a fost completata de Punctul 30, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )

Anexa nr. 2

Operatiunile de eliminare

 1. depozitarea in sau pe sol, de exemplu, depozite de deseuri si altele asemenea;
 2. tratarea solului, de exemplu, biodegradarea deseurilor lichide sau a namolurilor in sol si altele asemenea;
 3. injectarea in adancime, de exemplu, injectarea deseurilor care pot fi pompate in puturi, saline sau depozite geologice naturale si altele asemenea;
 4. acumulare la suprafata, de exemplu, depunerea de deseuri lichide sau a namolurilor in bazine, iazuri sau lagune si altele asemenea;
 5. depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea;
 6. evacuarea intr-o masa de apa, cu exceptia marilor/oceanelor;
 7. evacuarea in mari/oceane, inclusiv eliminarea in subsolul marin;
 8. tratarea biologica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D 1 la D 12;
 9. tratarea fizico-chimica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea;
 10. incinerarea pe sol;
 11. incinerarea pe mare. Aceasta operatiune este interzisa de legislatia Uniunii Europene si de conventii internationale;
 12. stocarea permanenta, de exemplu, plasarea de recipiente intr-o mina si altele asemenea;
 13. amestecarea anterioara oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 12. In cazul in care nu exista niciun alt cod D corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare inainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfaramarea, compactarea, granularea, uscarea, maruntirea uscata, conditionarea sau separarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la D 1 la D 12;
 14. reambalarea anterioara oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 13;
 15. stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor. Stocare temporara inseamna stocare preliminara potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

Anexa nr. 3

Operatiuni de valorificare

 1. intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie*);
  Nota
  Aceasta include instalatii de incinerare destinate tratarii deseurilor municipale solide, numai in cazul in care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decat:
  (la 28-10-2016, Partea introductiva a notei de subsol a fost modificata de
  Punctul 31, Articolul I ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
  – 0,60 pentru instalatiile care functioneaza si sunt autorizate in conformitate cu legislatia comunitara aplicabila inainte de 1 ianuarie 2009;
  – 0,65 pentru instalatiile autorizate dupa 31 decembrie 2008, folosindu-se urmatoarea formula:
  Ep – (Ef + Ei) Eficienta energetica = ──────────────── , unde: 0,97 x (Ew + Ef)
  – Ep reprezinta productia anuala de energie sub forma de caldura sau electricitate. Aceasta este calculata inmultind energia produsa sub forma de electricitate cu 2,6 si energia produsa sub forma de caldura pentru utilizare comerciala (GJ/an) cu 1,1;
  – Ef reprezinta consumul anual de energie al sistemului, provenita din combustibili, care contribuie la productia de aburi (GJ/an);
  – Ew reprezinta energia anuala continuta de deseurile tratate, calculata pe baza valorii calorice nete inferioare a deseurilor (GJ/an);
  – Ei reprezinta energia anuala importata, exclusiv Ew si Ef (GJ/an);
  – 0,97 este un coeficient care reprezinta pierderile de energie datorate reziduurilor generate in urma incinerarii si radierii.Aceasta formula se aplica in conformitate cu documentul de referinta privind cele mai bune tehnici existente pentru incinerarea deseurilor.
  Formula eficientei energetice este inmultita cu un factor de corectie climaterica (FCC), dupa cum se indica mai jos:

  1. FCC pentru instalatiile care functioneaza si sunt autorizate in conformitate cu legislatia Uniunii aplicabila inainte de 1 septembrie 2015. FCC = 1 daca HDD >= 3 350 FCC = 1,25 daca HDD <= 2 150 FCC = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 daca 2 150 < HDD < 3 350.
  2. FCC pentru instalatiile autorizate dupa 31 august 2015 si pentru instalatiile de la punctul 1 dupa 31 decembrie 2029: FCC = 1 daca HDD >= 3 350 FCC = 1,12 daca HDD <= 2 150 FCC = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 daca 2 150 < HDD < 3 350 (Valoarea rezultata a FCC va fi rotunjita la trei zecimale.) Valoarea HDD (HeatingDegreeDays – grade zile pentru incalzire) ar trebui sa fie considerata ca fiind egala cu media valorilor HDD pentru locul unde este situata instalatia de incinerare, calculata pentru o perioada de 20 de ani consecutivi anteriori anului pentru care se calculeaza FCC. Pentru calcularea valorii HDD ar trebui aplicata urmatoarea metoda stabilita de Eurostat: Valoarea HDD este egala cu (18°C – Tm) × d, daca Tm este mai mic de sau egal cu 15°C (pragul de incalzire), si egala cu 0 daca Tm este mai mare de 15°C; Tm reprezinta media temperaturii exterioare (Tmin + Tmax/2) dintro perioada de d zile. Calculele trebuie efectuate zilnic (d = 1) si adunate pentru un an.
   (la 28-10-2016, Nota de subsol a anexei 3 a fost completata de
   Punctul 32, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
 2. valorificarea/regenerarea solventilor;
 3. reciclarea/valorificarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi (inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica sau termochimica). Aceasta include si gazeificarea si piroliza care folosesc componentele ca produse chimice; (la 16-07-2017, Pozitia R3 din Anexa 3 a fost modificata de Punctul 30^1, Punctul 13, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 13 iulie 2017 )
 4. reciclarea/valorificarea metalelor si compusilor metalici;
 5. reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include si tehnologiile de curatire a solului care au ca rezultat operatiuni de valorificare a solului si de reciclare a materialelor de constructie anorganice;
 6. regenerarea acizilor sau a bazelor;
 7. valorificarea componentilor utilizati pentru reducerea poluarii;
 8. valorificarea componentelor catalizatorilor;
 9. rerafinarea petrolului sau alte reutilizari ale petrolului;
 10. tratarea terenurilor avand drept rezultat beneficii pentru agricultura sau pentru imbunatatirea ecologica;
 11. utilizarea deseurilor obtinute din oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 10;
 12. schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11. In cazul in care nu exista niciun alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare inainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfaramarea, compactarea, granularea, maruntirea uscata, conditionarea, reambalarea, separarea si amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11;
 13. stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul). Stocare temporara inseamna stocare preliminara, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

Anexa nr. 5

Masuri de prevenire a generarii deseurilorprevazute la art. 42 din lege

 • Masuri care pot afecta conditiile de baza referitoare la generarea de deseuri
  1. Folosirea masurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promoveaza utilizarea eficienta a resurselor
  2. Promovarea cercetarii si a dezvoltarii in vederea realizarii de produse si tehnologii mai curate si mai economice si distribuirea si utilizarea rezultatelor cercetarii si dezvoltarii
  3. Dezvoltarea unor indicatori eficienti si semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generarii de deseuri, cu scopul de a contribui la prevenirea generarii de deseuri la toate nivelurile, de la compararea produselor la nivel comunitar, prin actiuni ale autoritatilor locale, pana la nivel national
 • Masuri care pot afecta faza de proiectare, productie si distributie
  1. Promovarea ecodesign-ului (integrarea sistematica a aspectelor de mediu in proiectarea produselor in scopul imbunatatirii performantei de mediu a acestora pe toata durata ciclului lor de viata)
  2. Furnizarea de informatii privind tehnicile de prevenire a generarii deseurilor pentru a facilita punerea in aplicare a celor mai bune tehnici disponibile in functie de industrie
  3. Organizarea de cursuri de formare pentru autoritatile competente privind includerea cerintelor privind prevenirea generarii de deseuri in autorizatiile eliberate in temeiul prezentei legi si al Legii nr. 278/2013. (la 28-10-2016, Punctul 3, litera B din Anexa 5 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
  4. Includerea de masuri de prevenire a generarii de deseuri la instalatiile care nu intra sub incidenta Legii nr. 278/2013. Unde este cazul, astfel de masuri pot include evaluari sau planuri de prevenire a generarii de deseuri. (la 28-10-2016, Punctul 4, litera B din Anexa 5 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
  5. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutor financiar, ajutor in luarea deciziilor ori alte tipuri de sprijin pentru intreprinderi. Aceste masuri pot fi deosebit de eficiente in masura in care sunt concepute si adaptate pentru intreprinderile mici si mijlocii si sunt aplicate in retele de intreprinderi bine stabilite. (la 28-10-2016, Punctul 5, litera B din Anexa 5 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
   1. Masurile de sprijin prevazute la litera B punctul 5 vor fi implementate cu respectarea legislatiei nationale si a Uniunii Europene in domeniul ajutorului de stat. (la 28-10-2016, Litera B din Anexa 5 a fost completata de Punctul 35, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 12 octombrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016 )
  6. Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producatori sau a negocierilor sectoriale pentru a incuraja intreprinderile ori operatorii din sectoarele de activitate interesate sa isi stabileasca propriile planuri sau obiective privind prevenirea generarii deseurilor ori sa corecteze produsele sau ambalajele care genereaza prea multe deseuri
  7. Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS si ISO 14001
 • Masuri care pot afecta faza de consum si de utilizare
  1. Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achizitii curate sau instituirea unei plati obligatorii de catre consumatori pentru un anumit articol ori un ambalaj care ar fi, in mod normal, furnizat gratuit
  2. Organizarea unor campanii de sensibilizare si de informare directionate catre publicul larg sau catre o categorie specifica de consumatori
  3. Promovarea de ecoetichete recunoscute si de incredere
  4. Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri de produse, ca acelea care sunt incluse in cadrul politicilor integrate ale produselor, sau acorduri cu vanzatorii cu amanuntul privind furnizarea de informatii referitoare la prevenirea generarii deseurilor si la produsele cu impact redus asupra mediului
  5. In contextul contractelor de achizitii publice si private, includerea unor criterii de protectie a mediului si de prevenire a generarii deseurilor in cererile de oferta si in contracte, conform Manualului privind contractele de achizitii publice de mediu, publicat de Comisie la 29 octombrie 2004
  6. Incurajarea reutilizarii si/sau a repararii produselor defecte sau a componentelor acestora, in special prin recurgerea la masuri educative, economice, logistice sau a altor masuri, cum ar fi sprijinirea ori infiintarea unor centre si retele acreditate de reparare si de reutilizare, in special in regiunile cu o densitate ridicata a populatiei

Anexa nr. 6

Obligatii anuale privind nivelul de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe numele carora sunt emise autorizatiile de constructie/desfiintare

Anexa nr. 7

Indicatorii minimi de performanta care trebuie inclusi in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

Activitatea serviciului de salubrizare Descrierea indicatorului Valoarea minima a indicatorului
Colectarea separata a deseurilor municipale prevazute la art. 17 alin. (1) lit. a). Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totala generata de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale.Cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale colectate separat reprezinta cantitatea acceptata intr-un an calendaristic de catre statia/statiile de sortare.Cantitatea totala generata de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale se calculeaza pe baza determinarilor de compozitie realizate de catre operatorul de salubrizare.In lipsa determinarilor de compozitie a deseurilor municipale, cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale se considera a fi 33%. 40% pentru anul 2019
50% pentru anul 2020 si 60% pentru anul 2021
70% incepand cu anul 2022
Operarea statiilor de sortare. Cantitatea totala de deseuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totala de deseuri acceptate la statiile de sortare (%). 75%** Indicatorii de performanta sunt obligatorii atat in cazul statiilor de sortare, respectiv a instalatiilor de tratare mecano-biologica din cadrul sistemului de management integrat al deseurilor, cat si a celor apartinand tertilor care trateaza deseurile municipale.
Operarea instalatiei de tratare mecano-biologica. Cantitatea totala de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totala de deseuri acceptata la instalatia de tratare mecano-biologica (%). 3%*
Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora. Cantitatea totala de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, predata pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei statii de transfer ca procentaj din cantitatea de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora colectate (%). Valorile sunt prevazute in anexa nr. 6.

(la 19-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 17 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )