LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015

privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

EMITENT PARLAMENTUL

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul 1

 1. Prezenta lege stabileste masuri care urmaresc prevenirea formarii de deseuri provenite de la vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deseuri, precum si imbunatatirea din punct de vedere ecologic a activitatii operatorilor economici implicati in ciclul de viata al vehiculelor, in special a operatorilor economici direct implicati in tratarea vehiculelor scoase din uz.
 2. Prevederile prezentei legi se aplica vehiculelor si vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor si materialelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3), fara a se tine seama de modul in care vehiculul a fost intretinut sau reparat pe toata durata utilizarii acestuia si indiferent daca acesta este echipat cu componente furnizate de producator ori cu alte componente a caror montare ca piese de rezerva sau ca piese de schimb respecta reglementarile europene sau nationale in domeniu.
 3. Prezenta lege se aplica cu respectarea legislatiei europene si nationale relevante, in special cu privire la standardele de siguranta, emisiile in atmosfera si nivelul emisiilor de zgomot, precum si la cele referitoare la protectia solului si a apei.
 4. Producatorii care fabrica sau importa numai vehicule cu destinatie speciala, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de inlocuire a anexei II si de modificare a anexelor IV, I? si XI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), precum si vehiculele respective sunt exceptati de la aplicarea art. 5-7, art. 15 si 17.
 5. Pentru vehiculele cu 3 roti, cu exceptia triciclurilor motorizate, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea si supravegherea pietei pentru vehicule cu doua sau trei roti si pentru cvadricicluri, se aplica numai prevederile art. 8, 13 si 18.

Articolul 2

Semnificatiile termenilor specifici utilizati in prezenta lege sunt prevazute in anexa nr. 1.

Articolul 3

In scopul prevenirii aparitiei deseurilor, fabricantii de vehicule, in colaborare cu fabricantii de componente si de materiale, sunt obligati sa ia masurile necesare, conform legislatiei in vigoare, pentru:

 • limitarea si reducerea utilizarii substantelor periculoase in activitatea de producere a vehiculelor incepand din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, pentru a facilita pregatirea pentru reutilizarea, reciclarea componentelor si materialelor, precum si pentru a evita necesitatea eliminarii deseurilor periculoase;
 • proiectarea si producerea noilor vehicule cu luarea in considerare a posibilitatilor de dezmembrare, reutilizare si valorificare, in special prin reciclare, a componentelor si materialelor acestora;
 • integrarea unei cantitati sporite de materiale reciclate in vehicule si in alte produse, in vederea dezvoltarii pietelor de desfacere pentru materialele reciclate.

Articolul 4

 1. Materialele si componentele vehiculelor vor fi introduse pe piata numai daca nu contin plumb, mercur, cadmiu si crom hexavalent.
 2. Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) materialele si componentele vehiculelor prevazute in anexa nr. 3, in conditiile specificate in aceasta anexa.
 3. Materialele si componentele prevazute la alin. (2) sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, conform legislatiei in vigoare.

Articolul 5

 1. Producatorii de vehicule, impreuna cu fabricantii de componente sau de materiale, au obligatia de a folosi standarde de codificare pentru componente si materiale pentru a facilita identificarea acelor componente si materiale care sunt adecvate pentru reutilizare si valorificare.
 2. Standardele mentionate la alin. (1) sunt cele prevazute in Decizia Comisiei 2003/138/CE de stabilire a standardelor de codificare a componentelor si a materialelor pentru vehicule in temeiul Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.

Articolul 6

 1. Producatorii de vehicule si operatorii economici implicati in gestionarea vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa publice, dupa caz, in cartea tehnica, pe propriul site sau prin alte mijloace de informare informatii privind:
  • proiectarea vehiculelor si a componentelor acestora din punctul de vedere al posibilitatilor de reciclare si valorificare a acestora;
  • modalitatile de tratare sigura din punctul de vedere al protectiei mediului a vehiculelor scoase din uz, in special in ceea ce priveste dezmembrarea si evacuarea tuturor fluidelor;
  • dezvoltarea si optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare si valorificare a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora;
  • progresele realizate in domeniul valorificarii si reciclarii in scopul reducerii cantitatii de deseuri eliminate, precum si pentru cresterea gradului de valorificare si reciclare.
 2. Producatorii de vehicule au obligatia de a pune la dispozitia potentialilor cumparatori informatiile prevazute la alin. (1). Datele generale referitoare la informatiile prevazute la alin. (1) vor fi incluse in materialele promotionale utilizate la comercializarea noilor vehicule.

Articolul 7

 1. Fabricantii de componente pentru vehicule au obligatia de a furniza operatorilor economici autorizati, care realizeaza dezmembrarea si/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, gratuit, la cererea acestora, cu respectarea secretului industrial si comercial, potrivit Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea si testarea componentelor reutilizabile.
 2. Producatorii de vehicule au obligatia de a furniza operatorilor economici autorizati, care realizeaza dezmembrarea si/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, gratuit, la cererea acestora, informatiile privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule, in termen de cel mult 6 luni de la punerea pe piata a acestora.
 3. Informatiile prevazute la alin. (2) privesc componentele si materialele vehiculelor, precum si amplasarea in vehicul a tuturor substantelor periculoase utilizate cu scopul atingerii obiectivelor prevazute la art. 15.

Articolul 8

 1. Producatorii de vehicule au obligatia de a asigura primirea de la ultimul detinator legal a vehiculelor pe care le-au introdus pe piata, atunci cand acestea devin vehicule scoase din uz, si predarea acestora catre operatori economici autorizati sa desfasoare activitati de tratare, cu respectarea prevederilor alin. (3).
 2. Dispozitiile alin. (1) se aplica si partilor uzate care sunt inlaturate la repararea vehiculelor, devenite deseuri, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic.
 3. Pentru vehiculele scoase din uz, predarea la instalatia de tratare a vehiculelor scoase din uz nu implica niciun cost pentru ultimul detinator sau proprietar.
 4. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (3):
  • vehiculele scoase din uz care nu mai contin una sau mai multe componente esentiale, precum elemente ale trenului de rulare, sasiul, componente de baza ale motorului, elemente mari de caroserie, convertizorul catalitic sau sistemele electronice de control;
  • vehiculele scoase din uz carora li s-au adaugat deseuri;
  • vehiculele care au suferit avarii si ale caror componente esentiale prevazute la lit. a) nu mai pot fi reutilizate sau pregatite pentru reutilizare;
  • vehiculele scoase din uz care nu au fost inmatriculate permanent sau, dupa caz, nu au fost inregistrate in Romania.
 5. In scopul aplicarii prevederilor alin. (1), producatorii si/sau distribuitorii de vehicule au obligatia:
  • sa asigure, individual sau prin contracte cu operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, minimum:
   1. un punct de colectare in fiecare judet;
   2. un punct de colectare in fiecare oras cu peste 100.000 de locuitori;
   3. 6 puncte de colectare in municipiul Bucuresti, cate unul in fiecare sector;
  • sa incheie un contract, cu cel putin un operator economic autorizat, pentru tratarea vehiculelor scoase din uz a caror marca o introduc pe piata, cu exceptia vehiculelor scoase din uz prevazute la alin. (4), si pentru acoperirea eventualelor costuri pentru atingerea obiectivelor prevazute la art. 15, in cazul in care costurile de colectare si tratare a acestora depasesc veniturile obtinute din vanzarea pieselor reutilizabile si a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora.
 6. In cazul vehiculelor scoase din uz prevazute la alin. (4), operatorii care desfasoara doar operatii de colectare sau colectare si dezmembrare sunt obligati sa incheie un contract, cu cel putin un operator economic autorizat, pentru tratarea vehiculelor scoase din uz colectate si pentru acoperirea diferentelor, in cazul in care costurile de tratare a acestora depasesc veniturile obtinute din vanzarea pieselor reutilizabile si/sau a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora.

Articolul 9

Producatorii de vehicule au obligatia:

 • sa transmita anual, dar nu mai tarziu de 31 decembrie a anului in curs, la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, lista cu operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de tratare a vehiculelor scoase din uz cu care au semnat contract potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) lit. b) si lista cu punctele de colectare prevazute la art. 8 alin. (5) lit. a), liste ce includ datele de contact ale operatorilor economici;
 • sa puna la dispozitia publicului, pe propriul site si la punctele de vanzare a vehiculelor noi, listele prevazute la lit. a).

Articolul 10

 1. Finantarea colectarii si tratarii vehiculelor scoase din uz care contin toate componentele esentiale prevazute la art. 8 alin. (4) lit. a), introduse pe piata de producatorii care si-au incetat activitatea, se asigura de catre producatorii existenti, proportional cu numarul de vehicule vandute in anul precedent, numai in cazul in care nivelul costurilor de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz depaseste veniturile obtinute din vanzarea pieselor reutilizabile si a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora.
 2. Costurile de tratare si colectare a vehiculelor scoase din uz prevazute la alin. (1), care se finanteaza, nu pot depasi maximul costurilor de finantare asigurat de producatorii existenti pe piata, potrivit contractelor incheiate conform prevederilor art. 8 alin. (5) pentru autovehiculele proprii avand acelasi an sau, dupa caz, aceeasi perioada de fabricatie.
 3. Modalitatea de distribuire a finantarii pentru fiecare producator de vehicule existent pe piata se stabileste, in scopul atingerii obiectivelor de la art. 1 alin. (3), art. 3, 5, 6, art. 7 alin. (2) si (3) si art. 8 alin. (5) si (6), prin acord incheiat in conditiile legii intre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, producatorii de vehicule si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a vehiculelor scoase din uz, precum si alti operatori economici interesati, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
 4. Acordul prevazut la alin. (3) trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
  • acordurile au forta obligatorie pentru partile semnatare;
  • acordurile trebuie sa specifice obiectivele cu termenele-limita respective;
  • acordurile sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si sunt transmise Comisiei Europene;
  • rezultatele obtinute pe baza acordurilor sunt monitorizate regulat, sunt raportate autoritatilor competente si Comisiei Europene si sunt puse la dispozitia publicului, in conformitate cu conditiile stabilite in acestea;
  • autoritatile competente iau deciziile necesare examinarii progresului inregistrat pe baza acordurilor.
 5. In cazul nerespectarii acordurilor prevazute la alin. (3), operatorilor economici li se vor aplica sanctiunile prevazute la art. 21 lit. b), pentru nerealizarea obligatiei respective.

Articolul 11

Operatorii economici care efectueaza operatiuni de intretinere si reparatii auto au obligatia de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele si piesele inlocuite, care constituie deseuri, catre operatorii economici autorizati, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.

Articolul 12

 1. Operatorii economici care desfasoara numai activitati de colectare predau vehiculele scoase din uz operatorilor economici autorizati pentru tratarea vehiculelor scoase din uz, asa cum au fost preluate de la ultimul detinator legal/proprietar, dupa caz.
 2. In cazul in care vehiculele scoase din uz au fost preluate fara una sau mai multe componente esentiale, prevazute la art. 8 alin. (4), acest lucru se va specifica, in mod explicit, intr-o nota care insoteste certificatul de distrugere emis la preluarea vehiculelor scoase din uz.
 3. O copie de pe certificatul de distrugere, insotita de nota prevazuta la alin. (2), va fi transmisa catre operatorii economici autorizati pentru tratarea vehiculelor scoase din uz.

Articolul 13

 1. Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, tratare, colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa solicite si sa obtina autorizatie/autorizatie integrata de mediu emisa de autoritatile competente pentru protectia mediului, potrivit prevederilor legislatiei de protectie a mediului in vigoare.
 2. Operatorii economici care desfasoara activitati de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa solicite si sa obtina autorizatia/autorizatia integrata de mediu prevazuta la alin. (1), precum si autorizatia tehnica de functionare si avizul de functionare prevazute la art. 1 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa le stocheze, chiar si temporar, si sa trateze vehicule scoase din uz potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, si conform cerintelor prevazute in anexa nr. 2, cu respectarea reglementarilor cu privire la sanatatea umana si mediu.
 4. Operatorii economici autorizati sa desfasoare operatii de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa indeplineasca obligatiile prevazute in anexa nr. 2.
 5. Operatiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz prevazute la pct. 3 din anexa nr. 2 sunt efectuate in maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz.
 6. Operatiile de tratare a vehiculelor scoase din uz sunt finalizate in cel mult 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere.
 7. Operatorii economici autorizati sa desfasoare numai activitati de colectare sunt obligati sa incheie un contract cu cel putin un operator economic autorizat sa desfasoare operatii de tratare a vehiculelor scoase din uz si sa predea acestora vehiculele scoase din uz colectate in maximum o luna de la data preluarii lor.
 8. Respectarea cerintelor aplicabile prevazute in anexa nr. 2 reprezinta conditie pentru obtinerea autorizatiei de mediu prevazute la alin. (1), respectiv pentru desfasurarea activitatii.
 9. Autoritatea publica judeteana pentru protectia mediului poate acorda derogari potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 211/2011, republicata, numai pentru operatiile de valorificare a deseurilor provenite de la vehicule scoase din uz dupa tratarea acestora potrivit prevederilor pct. 3 din anexa nr. 2 si numai in baza unei inspectii efectuate inainte de inregistrare.
 10. Inspectia prevazuta la alin. (9) verifica:
  • tipul si cantitatile de deseuri tratate;
  • cerintele tehnice generale ce trebuie respectate;
  • masurile de siguranta ce trebuie luate.
 11. Inspectia prevazuta la alin. (9) se efectueaza o data pe an, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 20 din Legea nr. 211/2011, republicata.
 12. Pentru derogarile acordate, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, informeaza Comisia Europeana in legatura cu rezultatele inspectiei prevazute la alin. (9).

Articolul 14

Operatorii economici care efectueaza operatii de tratare a vehiculelor scoase din uz pot introduce sisteme de management de mediu certificate, prin mecanisme de acordare a sprijinului financiar nerambursabil si de la bugetul de stat, potrivit legislatiei nationale in vigoare privind sprijinul financiar.

Articolul 15

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate in vederea tratarii, realizarea urmatoarelor obiective:

 • reutilizarea si valorificarea a cel putin 95% din masa medie pe vehicul si an;
 • reutilizarea si reciclarea a cel putin 85% din masa medie pe vehicul si an.

Articolul 16

 1. In cazul vehiculelor scoase din uz pentru care s-a emis un certificat de distrugere in Romania si ale caror materiale si componente au fost livrate intracomunitar catre alt stat membru al Uniunii Europene sau alta tara terta pentru tratare ulterioara, acea tratare va fi atribuita Romaniei in scopul calcularii obiectivelor, daca exista dovada ca reciclarea si/sau valorificarea au loc in conditii echivalente cu cele prevazute de legislatia europeana in domeniu.
 2. Vehiculele scoase din uz pentru care un alt stat membru al Uniunii Europene sau alta tara terta a emis un certificat de distrugere si care sunt importate in Romania pentru reciclare si/sau valorificare nu vor fi luate in considerare pentru indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 15.
 3. In cazul transferului transfrontalier al vehiculelor scoase din uz si/sau al materialelor si componentelor acestora spre tari terte se aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 17

 1. In scopul monitorizarii atingerii obiectivelor prevazute la art. 15, operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, respectiv tratare a vehiculelor scoase din uz au obligatia de a raporta autoritatilor judetene pentru protectia mediului datele si informatiile cu privire la indeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare si valorificare.
 2. Procedura de raportare, precum si tipul datelor si informatiilor care sunt transmise de operatorii economici implicati in gestionarea vehiculelor scoase din uz se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
 3. La solicitarea autoritatilor pentru protectia mediului, operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia de a dovedi, prin documente, corectitudinea datelor raportate.
 4. Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va furniza anual Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului informatii privitoare la:
  • parcul auto privind categoria M1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
  • parcul auto privind categoria N1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
  • inmatricularile vehiculelor noi din categoria M1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
  • inmatricularile vehiculelor noi din categoria N1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
  • inmatricularile vehiculelor second-hand din categoria M1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
  • inmatricularile vehiculelor second-hand din categoria N1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
  • radierile, in urma dezmembrarii, ale vehiculelor din categoria M1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
  • radierile, in urma dezmembrarii, ale vehiculelor din categoria N1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale.
 5. La interval de 3 ani, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului intocmeste si transmite Comisiei Europene un raport privind punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei legi, in baza Deciziei 2001/753/CE a Comisiei din 17 octombrie 2001 privind un chestionar pentru elaborarea de catre statele membre a rapoartelor referitoare la punerea in aplicare a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, in scopul elaborarii unei baze de date privind vehiculele scoase din uz si tratarea acestora.
 6. Raportul prevazut la alin. (5) contine informatii relevante referitoare la posibilele modificari in structura comercializarii autovehiculelor si in sectoarele de colectare, dezmembrare, maruntire, valorificare si reciclare, care pot duce la perturbarea concurentei dintre sau in interiorul statelor membre ale Uniunii Europene, si este inaintat Comisiei Comunitatilor Europene in termen de 9 luni de la sfarsitul perioadei de 3 ani pe care o acopera.

Articolul 18

Persoanele fizice sau persoanele juridice detinatoare de vehicule scoase din uz au urmatoarele obligatii:

 • sa nu depoziteze vehiculele scoase din uz ori componentele solide si/sau lichide ale acestora;
 • sa predea vehiculele scoase din uz operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizati sa efectueze operatii de tratare a vehiculelor scoase din uz.

Articolul 19

 1. Radierea definitiva din circulatie a vehiculului se realizeaza in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prezentarii certificatului de distrugere.
 2. Certificatul de distrugere reprezinta singurul document in baza caruia se face dovada predarii vehiculului scos din uz si tratarii acestuia la operatorii economici autorizati.

Articolul 20

 1. La preluarea vehiculului scos din uz, operatorul economic autorizat pentru tratarea acestuia are obligatia sa emita certificatul de distrugere si sa il inmaneze ultimului detinator al vehiculului.
 2. In vederea eliberarii certificatului de distrugere, colectarea vehiculelor scoase din uz se face in baza urmatoarelor documente:
  • cartea de identitate a vehiculului in original, precum si o copie care va fi predata operatorului economic care efectueaza colectarea sau, dupa caz, tratarea vehiculelor scoase din uz;
  • in cazul vehiculelor scoase din uz care apartin unei persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, daca acesta efectueaza predarea vehiculului, sau al persoanei imputernicite de acesta sa efectueze predarea vehiculului scos din uz, insotit de actul notarial de imputernicire;
  • in cazul vehiculelor scoase din uz care apartin unei persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate sa efectueze predarea vehiculului si delegatia din partea societatii detinatoare a vehiculului scos din uz.
 3. Se excepteaza de la aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) vehiculele fara proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale si trecute in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale de pe a caror raza au fost ridicate potrivit Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul vehiculelor scoase din uz predate operatorilor economici care desfasoara numai activitati de colectare, certificatele de distrugere sunt emise de acestia in numele unitatii de tratare cu care au contract, cu acordul scris al unitatii de tratare si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
 5. Eliberarea certificatului de distrugere se face gratuit.
 6. Modelul certificatului de distrugere este prevazut in anexa nr. 4.
 7. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, unitatile aflate in coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile specializate, recunosc si accepta certificatele de distrugere sau orice document echivalent al acestora, eliberate in alte state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor Deciziei 2002/151/CE a Comisiei din 19 februarie 2002 privind cerintele minime pentru certificatul de distrugere eliberat in conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.

Articolul 21

Incalcarea prevederilor dispozitiilor prezentei legi constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 • cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei, in cazul nerespectarii de catre fabricantii de vehicule si fabricantii de componente si de materiale a obligatiilor prevazute la art. 3;
 • cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei, in cazul nerespectarii de catre operatorii economici a obligatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 5, precum si al nerespectarii de catre operatorul economic a obligatiilor cuprinse in acordurile prevazute la art. 10 alin. (3);
 • cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei, in cazul nerespectarii de catre producatorii de vehicule, operatorii economici implicati in gestionarea vehiculelor scoase din uz, fabricantii de componente pentru vehicule, operatorii economici autorizati pentru tratarea vehiculelor scoase din uz, operatorii economici care desfasoara activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz a obligatiilor prevazute la art. 6, 7 si art. 20 alin. (1), (4) si (5);
 • cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei, in cazul nerespectarii de catre producatorii si/sau distribuitorii de vehicule a obligatiilor prevazute la art. 8;
 • cu amenda de la 25.000 lei la 30.000 lei, in cazul nerespectarii de catre producatorii de vehicule, operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, respectiv tratare a vehiculelor scoase din uz a obligatiilor prevazute la art. 9, 15 si art. 17 alin. (1) si (3);
 • cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, in cazul nerespectarii de catre operatorii economici care efectueaza operatiuni de intretinere si reparatii auto a obligatiilor prevazute la art. 11;
 • cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul nerespectarii de catre operatorii economici care efectueaza operatiuni de colectare, colectare si tratare, tratare, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz a obligatiilor prevazute la art. 13 alin. (1)-(7), precum si a cerintelor minime prevazute in anexa nr. 2;
 • cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane juridice, in cazul nerespectarii de catre persoanele fizice sau persoanele juridice detinatoare de vehicule scoase din uz a obligatiilor prevazute la art. 18.

Articolul 22

 1. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul Garzii Nationale de Mediu.
 2. Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 21, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
 3. Contraventiilor prevazute la art. 21 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 23

Autorizatiile emise anterior intrarii in vigoare a prezentei legi sunt supuse revizuirii, sub rezerva indeplinirii de catre operatorii economici a obiectivelor prevazute la art. 15.

Articolul 24

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta lege si se actualizeaza, in functie de progresul stiintific si tehnic, prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor.

Articolul 25

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

 • Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 8 aprilie 2005;
 • Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de autorizare a persoanelor juridice in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare energetica a vehiculelor scoase din uz, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmarirea realizarii de catre operatorii economici a obiectivelor prevazute la art. 15 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 16 aprilie 2007.

Prezenta lege transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene, seria L, nr. 269 din 21 octombrie 2000, amendata de Decizia Comisiei 2002/525/CE din 27 iunie 2002 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 29 iunie 2002; Decizia 2005/63/CE a Comisiei din 24 ianuarie 2005 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 25 din 28 ianuarie 2005; Decizia 2005/438/CE a Comisiei din 10 iunie 2005 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 152 din 15 iunie 2005; Decizia 2005/673/CE a Consiliului din 20 septembrie 2005 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 254 din 30 septembrie 2005; Decizia 2008/689/CE a Comisiei din 1 august 2008 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 225 din 23 august 2008; Directiva 2008/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, in ceea ce priveste competentele de executare conferite Comisiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 81 din 20 martie 2008; Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului si a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE si 2004/42/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 23 decembrie 2008; Decizia 2010/115/UE a Comisiei din 23 februarie 2010 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 48 din 25 februarie 2010; Directiva 2011/37/UE a Comisiei din 30 martie 2011 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 85 din 31 martie 2011, si Directiva 2013/28/UE a Comisiei din 17 mai 2013 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 135 din 22 mai 2013, precum si Decizia 2002/151/CE a Comisiei din 19 februarie 2002 privind cerintele minime pentru certificatul de distrugere eliberat potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 50 din 21 februarie 2002.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR: VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI: CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 21 iulie 2015.Nr. 212.

Anexa nr. 1

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 • vehicul – orice vehicul apartinand categoriilor M1 sau N1, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011, precum si vehiculele cu trei roti, cu exceptia triciclurilor motorizate, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013;
 • vehicul scos din uz – un vehicul devenit deseu, astfel cum e definit la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata;
 • producator – fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul intr-un stat membru;
 • prevenire – masurile care urmaresc reducerea cantitatii de vehicule scoase din uz, a materialelor si substantelor provenite de la acestea, precum si reducerea pericolului pe care il prezinta acestea pentru mediu;
 • tratare – orice activitate desfasurata dupa ce vehiculul scos din uz a fost predat unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de depoluare, dezmembrare, taiere, maruntire, valorificare sau pregatire pentru eliminarea deseurilor maruntite, precum si orice alta operatiune efectuata in vederea valorificarii si/sau eliminarii vehiculelor scoase din uz si a componentelor lor;
 • reutilizare – orice operatiune prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt utilizate in acelasi scop pentru care au fost concepute;
 • reciclare – reprelucrarea, intr-un proces de productie a materialelor uzate in scopul original sau in alte scopuri, cu exceptia recuperarii energiei. Recuperarea energiei reprezinta utilizarea combustibililor uzati ca mijloc de generare a energiei prin incinerare directa cu sau fara alte deseuri, dar cu recuperarea caldurii;
 • valorificare – oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicata;
 • eliminare – oricare dintre operatiunile prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011, republicata;
 • operatori economici – producatorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurari auto, precum si operatorii care au ca obiect de activitate dezmembrarea, taierea, maruntirea, valorificarea, reciclarea si alti operatori care au ca obiect de activitate tratarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor si a materialelor acestora;
 • substanta periculoasa – orice substanta care indeplineste criteriile pentru oricare dintre urmatoarele clase sau categorii de pericol prevazute in anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006:
  1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 si 2.7, 2.8 tipurile A si B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A-F;
  2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 – efecte adverse asupra functiei sexuale si a fertilitatii sau asupra dezvoltarii, 3.8 – alte efecte decat efectele narcotice, 3.9 si 3.10;
  3. clasa de pericol 4.1;
  4. clasa de pericol 5.1;
 • shredder/instalatie de tocare si maruntire a vehiculelor scoase din uz – orice instalatie utilizata pentru taierea in bucati sau pentru fragmentarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv in scopul obtinerii de resturi metalice direct reciclabile sau, dupa caz, direct reutilizabile;
 • informatii referitoare la dezmembrare – toate informatiile necesare pentru tratarea corecta si sigura din punct de vedere ecologic a vehiculelor scoase din uz. Aceste informatii vor fi puse la dispozitia operatorilor economici autorizati pentru tratarea vehiculelor scoase din uz de catre fabricantii de vehicule si producatorii de componente sub forma unor manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii on-line;
 • piesa de schimb – piesa destinata sa inlocuiasca la un vehicul acea piesa cu care vehiculul a fost omologat de tip si care respecta cerintele tehnice si de calitate stabilite de producatorul vehiculului;
 • dezmembrare – activitatea ce consta in demontarea vehiculului scos din uz, in materiale si componente destinate reutilizarii, valorificarii si eliminarii;
 • certificat de distrugere – documentul eliberat ultimului detinator al vehiculului scos din uz de catre operatorii economici autorizati care desfasoara activitati de depoluare, dezmembrare, taiere, maruntire, valorificare sau pregatire pentru eliminarea deseurilor maruntite, precum si orice alta operatiune efectuata in vederea valorificarii si/sau eliminarii vehiculelor scoase din uz si a componentelor lor si in baza caruia este obligatorie radierea din circulatie a vehiculului;
 • acord – acordul incheiat intre autoritatile publice competente si reprezentantii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc sa se conformeze conditiilor acordului, in vederea atingerii obiectivelor prevazute in prezenta lege;
 • anvelope de prim-montaj – anvelopele cu care se echipeaza rotile vehiculului, inclusiv roata de rezerva, in cadrul procesului de fabricatie a vehiculului respectiv;
 • depoluare – golirea de fluide si de substante chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz, cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la lege;
 • detinator – detinator mandatat de proprietarul vehiculului pentru folosinta acestuia, persoana fizica sau juridica ce se afla in posesia unui vehicul scos din uz, pe care il preda, in baza unei imputerniciri notariale, operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si/sau tratare.

Anexa nr. 2

CERINTE MINIME
necesar a fi indeplinite de catre unitatile de colectaresi de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz,in scopul minimizarii impactului asupra mediului, al colectarii,dezmembrarii si reciclarii vehiculelor scoase din uz, precum sial eliminarii in conditii de siguranta pentru mediu sisanatate umana a deseurilor rezultate

 1. Spatii de depozitare (inclusiv stocarea temporara) a vehiculelor scoase din uz inainte de tratare:
  • suprafete impermeabile pentru zonele adecvate, prevazute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare si dispozitive de curatare-degresare;
  • echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementarilor referitoare la mediu si sanatate umana;
  • operatiile de depozitare trebuie efectuate fara a deteriora piesele de schimb si componentele care contin lichide sau care sunt recuperabile.
 2. Cerinte care trebuie indeplinite de unitatile de colectare a vehiculelor scoase din uz:
  • unitatile de colectare a vehiculelor scoase din uz nu au dreptul sa trateze vehiculele scoase din uz, in mod special in ceea ce priveste evacuarea fluidelor si dezmembrarea acestora. Acestea trebuie sa incheie contracte cu unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz in ceea ce priveste perioadele de preluare a vehiculelor, in scopul evitarii prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungita a acestora si al evitarii blocarii activitatii de colectare. Aceste prevederi nu se aplica operatorilor economici care sunt autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz;
  • unitatile de colectare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa fie autorizate din punctul de vedere al protectiei mediului pentru activitatea desfasurata, conform prevederilor legale in vigoare;
  • este interzisa stocarea vehiculelor unul peste altul, precum si asezate pe una dintre partile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate in asa fel incat sa se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care contin fluide sau partilor usor demontabile din sticla cum ar fi, dar fara a se limita la: parbrizul, luneta sau geamurile laterale;
  • suprafata pentru colectare trebuie impartita intr-o suprafata unde vehiculele scoase din uz sunt predate de catre detinatori si o suprafata pentru stocarea temporara a acestora in vederea predarii catre unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz. Aceasta ultima suprafata trebuie sa fie impermeabila, protejata impotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementarilor legale in vigoare, si sa fie prevazuta, in mod obligatoriu, cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare si dispozitive de curatare-degresare;
  • detinerea echipamentelor necesare transportarii vehiculelor la unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz, tinandu-se seama de faptul ca vehiculele scoase din uz colectate nu mai au drept de circulatie pe drumurile publice odata cu emiterea certificatului de distrugere si implicit cu radierea din circulatie;
  • sunt obligatorii detinerea rezervoarelor de depozitare adecvate pentru depozitarea separata a lichidelor vehiculelor scoase din uz si stocarea in conditii corespunzatoare a substantelor pentru tratarea si neutralizarea oricaror posibile scurgeri de fluide;
  • este obligatorie detinerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementarilor referitoare la mediu si sanatate umana;
  • unitatea de colectare trebuie sa aiba o capacitate adecvata de prevenire si stingere a incendiilor;
  • unitatea de colectare trebuie sa fie ingradita, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
  • este obligatorie amplasarea unui indicator in apropierea caii de acces, in care sa se specifice denumirea, adresa si orele de functionare ale unitatii;
  • toate vehiculele scoase din uz, colectate de la ultimul detinator, precum si cele care urmeaza sa fie transferate catre unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz vor fi evidentiate in scris intr-un registru de operare. In plus, vor fi inregistrate urmatoarele informatii:
   1. copii ale cartilor de identitate ale vehiculelor uzate colectate;
   2. pentru persoanele fizice – copii ale documentelor de identitate ale ultimilor proprietari sau ale persoanelor imputernicite de acestia printr-un document notarial sa efectueze predarea vehiculelor uzate;
   3. pentru persoanele juridice – copii ale documentelor de identitate ale persoanelor delegate de societatile detinatoare ale vehiculelor scoase din uz sa efectueze predarea acestora;
   4. copii ale certificatelor de distrugere ale tuturor vehiculelor scoase din uz preluate;
   5. probleme deosebite si avarii incluzand cauzele si masurile de remediere a acestora.
  • registrul de operare va fi prezentat, la cerere, autoritatilor responsabile cu controlul.
 3. Cerinte pentru unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz:
  • zona de lucru trebuie sa fie impartita in:
   1. zona de livrare, respectiv zona de primire si inregistrare;
   2. zona de depozitare preliminara a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;
   3. zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz;
   4. zona de depozitare a vehiculelor depoluate;
   5. zona de dezmembrare;
   6. zona de stocare a partilor reutilizabile care nu contin fluide;
   7. zona de stocare a partilor reutilizabile care contin fluide;
   8. zona de stocare a deseurilor solide pentru reciclare/valorificare energetica/eliminare;
   9. zona de stocare a deseurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetica/eliminare;
   10. zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate catre shredder;
   11. zona de compactare, daca se efectueaza aceasta operatiune;
   12. toate zonele trebuie sa fie identificate in mod clar;
  • zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie sa fie impermeabilizate, protejate impotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementarilor legale in vigoare, si sa fie prevazute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare si dispozitive de curatare-degresare;
  • pe durata depozitarii, inaintea depoluarii si dezmembrarii, este interzisa stocarea vehiculelor asezate pe una dintre partile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisa numai daca exista echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deteriorarii pieselor de schimb sau a componentelor valorificabile care contin fluide;
  • in zonele in care se realizeaza depoluarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor si a partilor care contin fluide, precum si compactarea, trebuie luate masuri pentru a se asigura evitarea degradarii deseurilor valorificabile;
  • vehiculele scoase din uz, inainte de a fi tratate, trebuie depozitate pe suprafete impermeabile, protejate impotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementarilor legale in vigoare, suprafete care sa prezinte o retea de drenare a apelor, decantoare si dispozitive de curatare-degresare, astfel incat sa fie evitata contaminarea solului sau a panzei freatice;
  • operatorii au obligatia de a tine un registru de evidenta a operatiunilor de tratare a vehiculelor scoase din uz;
  • este obligatorie detinerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementarilor referitoare la mediu si sanatatea umana;
  • unitatea trebuie sa aiba o capacitate corespunzatoare de depozitare a anvelopelor uzate si sa previna formarea de stocuri;
  • unitatea trebuie sa aiba o capacitate adecvata de prevenire si stingere a incendiilor;
  • in vederea reducerii oricarui impact negativ asupra mediului, vehiculele scoase din uz sunt dezmembrate inainte de tratare sau de alte operatii echivalente, iar componentele ori materialele etichetate sau identificate in orice alt mod potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din lege sunt demontate inainte de tratare;

   Depoluare

  • la primirea vehiculelor scoase din uz, materialele si componentele periculoase sunt inlaturate selectiv pentru a nu contamina deseurile provenite de la shredder, urmand ca operatorii unitatilor de tratare a vehiculelor scoase din uz sa efectueze cu prioritate urmatoarele operatiuni de depoluare: indepartarea acumulatorilor; demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de catre personalul autorizat, conform instructiunilor producatorului; tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare si eliminare conform instructiunilor producatorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive, atat timp cat sunt instalate pe vehicule; indepartarea pe cat posibil a tuturor componentelor continand mercur;
  • inaintea oricarei tratari operatorii unitatilor de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa indeparteze de pe vehicule, sa colecteze si sa stocheze selectiv urmatoarele materiale si componente periculoase, pentru a nu contamina deseurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de masina de maruntit: combustibilul, inclusiv gazul lichefiat, lichidul de racire, lichidul de frana, agentul frigorific din instalatia de aer conditionat, antigelul, condensatoare ce contin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic si cel utilizat in amortizoare, orice alte lichide continute de vehiculul scos din uz, cu exceptia cazului cand acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor pe care le contin. Componentele si materialele care prezinta riscuri pentru panza freatica si pentru apele de suprafata sunt depozitate pe suprafete acoperite si impermeabilizate;
  • operatorii economici autorizati pot indeplini cerintele legate de depoluarea si tratarea vehiculelor scoase din uz si prin utilizarea de instalatii de depoluare mobile, cu respectarea dispozitiilor prevazute la pct. 2 lit. a);
  • unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa includa spatii de stocare adecvate pentru partile dezmembrate, inclusiv spatii de stocare impermeabile pentru piesele de schimb care vin in contact cu uleiul;
  • unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa detina containere adecvate pentru stocarea bateriilor, cu neutralizare electrolitica in acelasi spatiu sau in alta parte, si containere adecvate pentru stocarea filtrelor si a condensatoarelor care contin PCB/PCT;
  • unitatile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa detina rezervoare de depozitare adecvate pentru stocarea separata a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de racire, antigel, lichid de frana, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer conditionat si orice alte lichide continute de vehiculul scos din uz;

   Tratare pentru promovarea reciclarii

  • inaintea oricarei tratari ulterioare, operatorii unitatilor de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa indeparteze selectiv urmatoarele substante, materiale si componente periculoase, pentru a nu contamina deseurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de masina de maruntit: componentele potential periculoase indicate de producatori, suspensiile, daca nu au fost golite de fluide, componentele continand azbest, componentele continand mercur, cum ar fi intrerupatoarele, in masura in care este posibil, componentele si materialele care contin cadmiu, plumb, crom hexavalent, substantele care nu au legatura cu vehiculele scoase din uz;
  • operatiile de demontare si stocare sunt efectuate astfel incat sa permita reutilizarea, valorificarea si, in special, reciclarea componentelor vehiculelor;
  • operatiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz, prevazute la lit. k), l) si q), trebuie efectuate in termen de maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz;
  • inainte de transferarea vehiculelor dezmembrate catre shredder sau catre o alta instalatie de tratare ulterioara, operatorii unitatilor de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa asigure cu prioritate dezasamblarea urmatoarelor componente:
   1. convertoare catalitice;
   2. greutati de echilibrare;
   3. jante de aluminiu;
   4. luneta, parbriz si geamuri laterale;
   5. anvelope;
   6. componente mari de plastic, cum sunt barele de protectie, tablouri de bord, grila radiatorului, daca acestea nu sunt separate in timpul sau dupa procesul de tocare/maruntire intr-o maniera care sa permita reciclarea materialelor;
   7. componente metalice care contin cupru, aluminiu si magneziu, daca respectivele metale nu vor fi separate in timpul sau dupa procesul de tocare/maruntire;
   8. inlaturarea bateriilor si a rezervoarelor de gaz lichefiat, precum si inlaturarea sau neutralizarea componentelor cu potential exploziv, ca, de exemplu, pernele de aer;
  • componentele si substantele obtinute din vehiculele scoase din uz trebuie sa fie reciclate sau reutilizate intr-o masura cat mai mare, acordandu-se prioritate reutilizarii. In masura posibilitatilor tehnice si financiare, lichidul de frana, uleiurile hidraulice, lichidul de racire si agentul frigorific din instalatia de aer conditionat trebuie sa fie reciclate. Deseurile care vor fi reciclate trebuie sa fie depozitate separat de deseurile care urmeaza sa fie eliminate;
  • vehiculele depoluate sau dezmembrate pot fi compactate in instalatii corespunzatoare in scopul transportarii, daca s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate;

   Documente

  • operatorii unitatilor de tratare a vehiculelor scoase din uz au obligatia de a tine un registru de operare inseriat si numerotat, in care se vor mentiona datele de identificare a vehiculelor, operatiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea si reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;
  • registrul de operare va contine si toate datele esentiale privind functionarea unitatii, care rezulta din principiile de transparenta si trasabilitate in ceea ce priveste gestionarea ecologica si rationala a vehiculelor scoase din uz, respectiv:
   1. copii ale certificatelor de distrugere;
   2. inventarele si locatiile, pe tipuri si cantitati, ale tuturor substantelor, materialelor si componentelor rezultate in urma operatiunilor de depoluare si tratare a vehiculelor scoase din uz;
   3. evidenta tuturor deseurilor reciclate sau eliminate, precum si informatii privind componentele reutilizate;
   4. informatii privind fluxurile de deseuri din alte domenii de activitate ale unitatii, care vor fi eliminate impreuna cu fluxurile de deseuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;
   5. probleme in functionare, cauzele acestora si masurile luate pentru solutionarea acestora.

Anexa nr. 3

LISTA
materialelor si componentelor exceptate de la aplicarea prevederilor
art. 4 alin. (1) din lege

Nota
*1] Aceasta exceptare se va reexamina in 2015.
*2] Se dezmembreaza in cazul in care, in corelatie cu pozitia 10 lit. a), se depaseste pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de productie nu se iau in considerare.
*3] Aceasta exceptare se va reexamina in 2019.
*4] Se dezmembreaza in cazul in care, in corelatie cu pozitiile 8 lit. a)-j), se depaseste pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de productie nu se iau in considerare.

Nr. crt. Materiale si componente Obiectul si data de expirare a exceptarii Se eticheteaza sau se identifica potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din lege
Plumbul ca element de aliere
1. a) Otel pentru prelucrari mecanice si componente din otel galvanizat in sarja prin pulverizare la cald cu continut de plumb de pana la 0,35% in greutate    
  b) Table din otel galvanizate continuu cucontinut de plumb de pana la 0,35% in greutate Vehicule omologate inainte de data de 1 ianuarie 2016 si piese de schimb pentru aceste vehicule  
2. a) Aluminiu pentru prelucrari mecanice cucontinut de plumb de pana la 2% in greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piata inainte de data de 1 iulie 2005  
  b) Aluminiu cu continut de plumb de pana la 1,5% in greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piata inainte de data de 1 iulie 2008  
  c) Aluminiu cu continut de plumb de pana la 0,4% in greutate *1]  
3. Aliaj de cupru cu un continut de plumb depana la 4% in greutate *1]  
4. a) Bucse si carcase de lagare Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piata inainte de data de 1 iulie 2008  
  b) Bucse si carcase de lagare in motoare,transmisii si compresoare de aer conditionat Ca piese de schimb pentru vehiculeleintroduse pe piata inainte de 1 iulie 2011  
Plumb si compusi ai plumbului in componente
5. Baterii *1] X
6. Amortizoare de vibratii Vehicule omologate inainte de data de 1 ianuarie 2016 si piese de schimb pentru aceste vehicule X
7. a) Agenti de vulcanizare si stabilizatoripentru elastomeri utilizati in furtunurile de frana, furtunurile pentru combustibil, furtunurile pentru ventilarea aerului, piesele din elastomeri/metal ale sasiului si suporturi de motor Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piata inainte de data de 1 iulie 2005  
  b) Agenti de vulcanizare si stabilizatoripentru elastomeri utilizati in furtunurile de frana, furtunurile pentru combustibil, furtunurile pentru ventilarea aerului, piesele din elastomeri/metal ale sasiului si suporturi de motor, cu continut de plumb de pana la 0,5% in greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piata inainte de data de 1 iulie 2006  
  c) Lianti pentru elastomeri utilizati in aplicatii de transmisie, cu continut de plumb de pana la 0,5% in greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piata inainte de data de 1 iulie 2009  
8. a) Plumbul din aliajele de sudura pentru atasarea componentelor electrice si electronice la placile de circuite electronice si plumbul din finisajele de la bornele componentelor, altele decat condensatorii electrolitici cu aluminiu, pe contactele componentelor si pe placile de circuite electronice Vehicule omologate inainte de data de 1 ianuarie 2016 si piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]
  b) Plumbul din aliajele de sudura pentru aplicatiile electrice, cu exceptia sudurii pe placile de circuite electronice si pe sticla Vehicule omologate inainte de data de 1 ianuarie 2011 si piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]
  c) Plumbul din finisajele de pe bornele condensatorilor electrolitici cu aluminiu Vehicule omologate inainte de data de 1 ianuarie 2013 si piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]
  d) Plumbul utilizat la sudura pe sticla in senzori de flux de masa de aer Vehicule omologate inainte de data de 1 ianuarie 2015 si piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]
  e) Plumbul in aliaje de lipit cu temperatura de topire inalta (respectiv aliaje de plumb cu continut de plumb de 85% in greutate sau mai mult) *3] X*2]
  f (a) Plumbul din sistemele conforme de conectori cu pini Vehicule omologate inainte de 1 ianuarie 2017 si piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]
  f (b) Plumbul din sistemele conforme de conectori cu pini, altele decat aria de jonctiune a conectorilor cablurilor vehiculului *3] X*2]
  g) Plumbul din aliaje de lipit pentru finalizarea unei conexiuni electrice viabile intre purtator si substratul semiconductorului in carcasele de circuite integrate tip “Flip Chip” *3] X*2]
  h) Plumbul din sudurile de fixare a radiatorului de caldura la ventilatorul de caldura in ansamblurile de semiconductori cu un cip cu dimensiunea zonei de proiectie de cel putin 1 cmp si cu densitatea curentului nominal de cel putin 1 A/mmp in zona cipului de siliciu Vehicule omologate inainte de 1 ianuarie 2016 si piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]
  i) Plumbul din aliaje de lipit pentru aplicatii electrice pe sticla, cu exceptia lipiturilor pe sticla stratificata Vehicule omologate inainte de 1 ianuarie 2016 si piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]
  j) Plumbul din aliajele de lipit pe sticla stratificata Vehicule omologate inainte de 1 ianuarie 2020 si piese de schimb pentru aceste vehicule X*2]
9. Scaune de supapa Ca piese de schimb pentru tipurile de motoare dezvoltate inainte de data de 1 iulie 2003  
10. a) Componente electrice si electronice cucontinut de plumb, inserate in sticla sauin materiale ceramice, in matrice de sticla sau de ceramica, in materiale vitroceramice sau intr-o matrice vitroceramica Aceasta exceptare nu vizeaza utilizarea plumbului in: – sticla becurilor si in glazura bujiilor; – materialele ceramice dielectrice ale componentelor enumerate la pozitia 10 lit. b), c) si d).   X*4] (pentru altecomponente decat cele piezoelectrice inmotoare)
  b) Plumbul din materialele ceramice dielectrice de tip PZT (titanat – zirconat de plumb) din condensatori care fac parte din circuite integrate sau din semiconductoare discrete    
  c) Plumbul din materialele ceramice dielectrice din condensatoare cu o puterenominala mai mica de 125 V c.a. sau 250 V c.c. Vehicule omologate inainte de data de 1 ianuarie 2016 si piese de schimb pentru aceste vehicule  
  d) Plumbul din materialele ceramice dielectrice pentru condensatoare care compenseaza variatiile captatorilor legate de temperatura in cazul sistemelorsonare cu ultrasunete Vehicule omologate inainte de 1 ianuarie 2017 si piese de schimb pentru aceste vehicule  
11. Initiatori pirotehnici Vehicule omologate inainte de data de 1 iulie 2006 si piese de schimb pentru aceste vehicule  
12. Materiale termoelectrice cu continut de plumb utilizate in aplicatiile electrice ale componentelor automobilelor in vederea reducerii emisiilor de CO(2) prinrecuperarea caldurii de esapament Vehicule omologate inainte de data de 1 ianuarie 2019 si piese de schimb pentru aceste vehicule X
Crom hexavalent
13. a) Acoperiri anticorozive Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piata inainte de data de 1 iulie 2007  
  b) Acoperiri anticorozive ale ansamblurilor formate din suruburi si piulite pentru sasiuri Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piata inainte de data de 1 iulie 2008  
14. Ca agent anticoroziv pentru sistemele de racire din otel cu carbon aplicabile frigiderelor cu absorbtie pentru ruloteleauto pana la 0,75 % in greutate in solutia de racire, cu exceptia cazurilor cand este posibila utilizarea altor tehnologii de racire (adica sunt disponibile pe piata pentru utilizarea la rulotele auto), fara impact negativ asupra mediului, sanatatii si/sau sigurantei consumatorului   X
Mercur
15. a) Lampi cu descarcare pentru faruri Vehicule omologate inainte de data de 1 iulie 2012 si piese de schimb pentru aceste vehicule X
  b) Tuburi fluorescente utilizate la ecranele de afisaj Vehicule omologate inainte de data de 1 iulie 2012 si piese de schimb pentru aceste vehicule  
Cadmiu
16. Baterii pentru vehiculele electrice Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piata inainte de data de 31 decembrie 2008  

Observatii:
– Se tolereaza intr-un material omogen plumb, crom hexavalent si mercur in concentratie maxima de 0,1% in greutate si cadmiu in concentratie maxima de 0,01% in greutate.
– Se admite reutilizarea nelimitata a partilor de vehicule care existau pe piata la data expirarii unei exceptari, intrucat acest aspect nu intra sub incidenta art. 4 alin. (1) si (2) din lege.
– Piesele de schimb introduse pe piata dupa 1 iulie 2003 care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piata inainte de data de 1 iulie 2003 sunt exceptate de la aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) si (2)(*).

Nota
(*) Aceasta clauza nu se aplica maselor pentru echilibrarea rotilor, periilor de grafit pentru motoare electrice si garniturilor de frana.

(la 28-10-2016, Anexa 3 a fost modificata de Articolul I din ORDINUL nr. 1.986 din 12 octombrie 2016, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016 )

Anexa nr. 4

Model de certificat de distrugere

Nr. ……………

Date de identificare ale agentului economic care trateaza vehiculul uzat
Numele
Sediul social
Punct de lucru*)
Cod unic de inregistrare
Numarul autorizatiei de mediu si activitatea pentru care aceasta a fost emisa
Emisa de Agentia de Protectie a Mediului (adresa)
 
 

 

Date de identificare ale agentului economic care colecteaza vehiculul uzat**)
Numele
Sediul social
Cod unic de inregistrare
Numarul autorizatiei de mediu si activitatea pentru care aceasta a fost emisa
Emisa de Agentia de Protectie a Mediului (adresa)

 

Detinatorul vehiculului uzat
Numele, prenumele
Nationalitatea
Adresa
Actul de identitate
 

 

Datele de identificare ale vehiculului
Categoria, marca, tipul/varianta
Tara de inmatriculare, ultimul numar de inmatriculare
Numarul si seria cartii de identitate***)
Numarul si seria certificatului de inmatriculare
Numarul de identificare (serie caroserie/sasiu)

 

Semnaturi
Data ……./………/……..
Emitent certificat de distrugere                     Detinator
…………… L.S.

Nota
*) Se completeaza in cazul in care adresa sediului social difera de cea a punctului de lucru.
**) Se completeaza doar de catre agentii economici care nu efectueaza si tratarea vehiculelor uzate.
***) Se completeaza doar daca exista carte de identitate.