LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

EMITENT PARLAMENTUL

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 30 octombrie 2015


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul 1

 1. Prezenta lege reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
 2. Dispozitiile prezentei legi se aplica cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranta, protectia sanatatii si igiena produselor ambalate, a cerintelor de transport si a normelor privind gestionarea deseurilor periculoase.

Articolul 2

Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare in activitatile economice, comerciale, in gospodariile populatiei sau in orice alte activitati, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Articolul 3

 1. Semnificatia termenilor specifici utilizati in prezenta lege este prevazuta in anexa nr. 1.
 2. Definitiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu definitiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, precum si cu definitiile prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 50/2015.

Articolul 4

Prezenta lege stabileste masurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deseurilor de ambalaje si, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizarii ambalajelor, reciclarii si altor forme de valorificare a deseurilor de ambalaje si, in consecinta, reducerii eliminarii finale a unor astfel de deseuri.

Articolul 5

 1. Se admite introducerea pe piata numai a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.
 2. Este interzisa obstructionarea introducerii pe piata a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.

Articolul 6

 1. Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, daca ambalajele sunt conforme cu:
  • standardele romane si/sau standardele nationale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  • standardele romane, pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
 2. Lista cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate prevazute la alin. (1) lit. a) se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 120 de zile de la data comunicarii de catre Asociatia de Standardizare din Romania.
 3. Asociatia de Standardizare din Romania comunica Comisiei Europene textul standardelor romane prevazute la alin. (1) lit. b), care raspund cerintelor prevazute in anexa nr. 2, in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Articolul 7

 1. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in calitate de autoritate publica centrala pentru protectia mediului, indeplineste urmatoarele atributii:
  • initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul ambalajelor si al deseurilor de ambalaje, inclusiv pentru armonizarea cu legislatia Uniunii Europene;
  • notifica Comisiei Europene reglementarile si dispozitiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor art. 5 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare si rationalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu, cu modificarile ulterioare;
  • in situatia in care considera ca prevederile standardelor prevazute la art. 6 alin. (1) nu satisfac in totalitate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, aduce cazul la cunostinta Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
  • avizeaza proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul ambalajelor si al deseurilor de ambalaje;
  • participa la modificarea si completarea reglementarilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deseurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje si de alte produse, in vederea incurajarii utilizarii acestor materiale.
 2. Ministerul Economiei, Comertului si Turismului notifica Comisiei Europene proiectele de reglementari prin care se intentioneaza adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor de natura fiscala, dar incluzand specificatiile tehnice legate de masurile fiscale care incurajeaza respectarea acestor specificatii tehnice, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 8

 1. Operatorii economici sunt obligati sa introduca pe piata numai ambalaje la care suma nivelurilor concentratiilor de plumb, cadmiu, mercur si crom hexavalent prezente in ambalaj sau in componentele acestuia nu depaseste 100 de parti/milion raportat la greutate.
 2. Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticla cristal cu continut de plumb, astfel cum sunt definite la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticla cristal in vederea comercializarii acestora, republicata.
 3. Conditiile in care concentratiile prevazute la alin. (1) nu se aplica materialelor reciclate si circuitelor produselor aflate intr-un lant inchis si controlat, precum si tipurile de ambalaje exceptate de la prevederile alin. (1) sunt cele adoptate de catre Comisia Europeana.

Articolul 9

 1. Operatorii economici producatori de ambalaje si/sau de produse ambalate au obligatia sa utilizeze un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje in vederea imbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje si sa aplice sistemul de marcare si identificare prevazut in anexa nr. 3.
 2. Marcarea se aplica direct pe ambalaj sau pe eticheta si trebuie sa fie vizibila, lizibila si durabila, chiar si in cazul in care ambalajul este deschis.

Articolul 10

 1. Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati sa respecte, la fabricarea de ambalaje, cerintele esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel incat acestea sa corespunda unor reutilizari multiple.
 2. Operatorii economici care produc si/sau comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa aplice sistemul depozit in vederea asigurarii unui numar optim de cicluri de utilizare a acestora.
 3. Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa organizeze un sistem pentru colectarea, in vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializeaza aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.
 4. Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa asigure o distributie optima in teritoriu si o capacitate corespunzatoare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel incat acestea sa poata prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.
 5. Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze consumatorii asupra sistemului depozit si asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile in vederea asigurarii reutilizarii multiple.
 6. Circulatia ambalajelor reutilizabile, paleti, navete si ambalaje primare reutilizabile intre operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 11

Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa marcheze sau sa inscrie pe ambalaj ori pe eticheta sintagma “ambalaj reutilizabil”.

Articolul 12

Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze comerciantii si/sau consumatorii despre incetarea reutilizarii unui anumit tip de ambalaj si sa asigure preluarea acestora inca 6 luni de la data incetarii utilizarii lor.

Articolul 13

 1. Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa primeasca ambalaje reutilizabile la schimb sau sa ramburseze, la solicitarea cumparatorului, valoarea depozitului.
 2. In vederea incurajarii reutilizarii ambalajelor returnabile, producatorii si comerciantii aplica sisteme-depozit de administrare a ambalajelor, potrivit procedurii de implementare, control si monitorizare a sistemului-depozit, aprobata prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor.
  ———-
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al
  art. I din ORDONANTa DE URGENTA nr. 38 din 28 iunie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.

Articolul 14

 1. Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu valorificare de energie si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel national, sunt urmatoarele:
  • valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje;
  • reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaje.
 2. Valorile obiectivelor prevazute la alin. (1) lit. b) sunt urmatoarele:
  • 60% din greutate pentru sticla;
  • 60% din greutate pentru hartie/carton;
  • 50% din greutate pentru metal;
  • 15% din greutate pentru lemn;
  • 22,5% din greutate pentru plastic, considerandu-se numai materialul reciclat sub forma de plastic.

Articolul 15

In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 14, deseurile de ambalaje exportate in tari din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, cu modificarile ulterioare, precum si ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, pot fi luate in considerare pentru atingerea obiectivelor de valorificare si, respectiv, de reciclare numai daca exista dovada ca operatiunile de valorificare/ reciclare s-au desfasurat in conditii prevazute prin legislatia comunitara in domeniu.

Articolul 16

 1. Pentru indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 14, operatorii economici sunt responsabili sa asigure gestionarea ambalajelor devenite deseuri pe teritoriul national, dupa cum urmeaza:
  • operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu exceptia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vanzare, a produselor pe care acestia le introduc pe piata nationala;
  • operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;
  • operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deseurile generate de respectivele ambalaje;
  • operatorii economici care dau spre inchiriere, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.
 2. Responsabilitatile operatorilor economici prevazute la alin. (1) se pot realiza:
  • individual, prin colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau detinatori de deseuri, statii de sortare, colectori autorizati, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje;
   ———-
   Lit. a) a alin. (2) al art. 16 a fost modificata de pct. 2 al
   art. I din ORDONANTa DE URGENTA nr. 38 din 28 iunie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.
  • prin transferarea responsabilitatilor, pe baza de contract, catre un operator economic autorizat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
 3. Administratia Fondului pentru Mediu face publica pe propriul site lista operatorilor economici prevazuti la alin. (1).
 4. Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa indeplineasca cel putin obiectivele prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicate la deseurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piata nationala/preluate pe baza de contract cu asigurarea trasabilitatii acestora.
 5. Procedura de autorizare pentru preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje se elaboreaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si se aproba prin ordin comun al ministrului mediului, apelor si padurilor si al ministrului economiei, comertului si turismului, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  1. Comisia de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii gestionarii deseurilor de ambalaje se constituie prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor.
   ———-
   Alin. (5^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al
   art. I din ORDONANTa DE URGENTA nr. 38 din 28 iunie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.
 6. Operatorii economici care achizitioneaza direct produse ambalate si/sau ambalaje de la operatorii economici prevazuti la alin. (1), precum si operatorii economici care comercializeaza produse in structuri de vanzare cu suprafata mare, prevazute la art. 4 lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa se asigure ca operatorii economici care introduc pe piata nationala produsele comercializate sunt inclusi in lista prevazuta la alin. (3).
 7. Operatorii economici care comercializeaza catre consumatorii/utilizatorii finali produse in structuri de vanzare cu suprafata medie si mare, prevazute la art. 4 lit. m) si n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa asigure pentru acestia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumparate, fara a le solicita plata.
 8. Se interzice conditionarea, sub orice forma, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumparat de pastrare a ambalajului.
 9. Operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje cod 15.01, prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, rezultate din activitatea lor comerciala, industriala sau de productie, au obligatia valorificarii/incredintarii deseurilor de ambalaje colectate selectiv catre un operator economic autorizat de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului pentru valorificarea deseurilor de ambalaje sau incinerarea acestora in instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie.
 10. Obligatia prevazuta la alin. (9) nu se aplica in cazul returnarii ambalajelor catre furnizor.
 11. Colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie se face prin:
  • sistemele de colectare selectiva, pe tipuri de materiale a deseurilor reciclabile din deseurile municipale, de catre operatorii prevazuti in Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata;
  • sistemele de colectare distincta a deseurilor de ambalaje infiintate de operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru desfasurarea acestei activitati.
 12. Abrogat.
  ———-
  Alin. (12) al art. 16 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANTa DE URGENTA nr. 38 din 28 iunie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.
 13. Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.
 14. Se interzic amestecarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si incredintarea, respectiv primirea, in vederea eliminarii prin depozitare finala, a deseurilor de ambalaje, cu exceptia celor rezultate din colectarea selectiva ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

Articolul 17

 1. Operatorii economici care isi indeplinesc responsabilitatile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autoritatile si institutiile publice locale si operatorii economici care preiau deseurile de ambalaje in vederea valorificarii au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
 2. Operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, pe langa informatiile prevazute la alin. (1), si informatii privind cantitatile de ambalaje, respectiv cantitatile de deseuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.
 3. La solicitarea autoritatilor competente pentru protectia mediului, operatorii economici, autoritatile si institutiile administratiei publice locale au obligatia sa furnizeze date sigure referitoare la propriile activitati cu privire la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si sa isi asume responsabilitatea datelor furnizate.
 4. Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) sunt obligati sa mentioneze in documentele de insotire a deseurilor de ambalaje daca incredintarea spre valorificare/reciclare a acestora se face in scopul indeplinirii obiectivelor anuale prevazute de prezenta lege.
 5. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor publica informari si transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre Comisia Europeana, potrivit prevederilor anexei nr. 4.

Articolul 18

 1. Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (5), se aproba prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
 2. Abrogat.
  ———-
  Alin. (2) al art. 18 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANTa DE URGENTA nr. 38 din 28 iunie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.
 3. Informatiile raportate se constituie intr-o baza de date gestionata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Articolul 19

Pentru aplicarea unitara la nivel national a colectarii selective, deseurile de ambalaje se colecteaza in containerele inscriptionate cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate si fabricate sau inscriptionate in mod corespunzator in culorile albastru – pentru deseuri de hartie – carton, galben – pentru deseuri de plastic, metal si materiale compozite, verde/alb – pentru deseuri de sticla colorata/alba si rosu – pentru deseuri periculoase.

Articolul 20

Persoanele fizice, juridice, institutiile publice care genereaza deseuri de ambalaje din alte activitati decat cele comerciale, industriale sau de productie au obligatia sa depuna deseurile de ambalaje ale produselor cumparate in spatiile indicate potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (7) sau sa le predea operatorilor de salubrizare sau operatorilor economici autorizati pentru colectarea lor.

Articolul 21

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin unitatile subordonate, precum si autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale promoveaza campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind:

 • sistemele de returnare, colectare si valorificare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care le sunt disponibile;
 • contributia lor la refolosirea, valorificarea si reciclarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
 • sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piata;
 • elementele corespunzatoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje prevazute la art. 23.

Articolul 22

 1. Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, la solicitarea operatorilor economici prevazuti la art. 16 alin. (1), propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare programe de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare cu privire la fabricarea, compozitia, caracterul reutilizabil si valorificabil al ambalajelor, precum si cu privire la optimizarea modului de ambalare si a formei ambalajelor in vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj si produs.
 2. Programele prevazute la alin. (1) se includ in planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, se revizuiesc si se actualizeaza, luandu-se in considerare conditiile economice, de protectia mediului si progresul tehnic.
 3. Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) au obligatia de a include in politica de dezvoltare masuri de prevenire a generarii de deseuri, inclusiv privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj si produs.

Articolul 23

Planurile de gestionare a deseurilor, intocmite la nivel national si judetean potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, republicata, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deseurilor de ambalaje.

Articolul 24

Achizitiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obtinute din materiale reciclate sau ale caror ambalaje sunt obtinute din materiale reciclate.

Articolul 25

 1. Desfasurarea activitatilor de colectare, transport, valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Lista operatorilor economici care desfasoara activitati de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deseurilor de ambalaje va fi publicata si actualizata trimestrial pe site-ul autoritatii competente.

Articolul 26

 1. Incalcarea dispozitiilor prezentei legi constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  • cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice si amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatorii economici in cazul nerespectarii prevederilor art. 20;
  • cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 si 12;
  • cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 9 alin. (1) si art. 10 alin. (1)-(3);
  • cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 13 alin. (1);
  • cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 17 alin. (1) – (3);
  • cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei:
   1. nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11) si (14);
    ———-
    Pct. 1 al lit. f) a alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 6 al
    art. I din ORDONANTa DE URGENTA nr. 38 din 28 iunie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.
   2. nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (8).
 2. Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
 3. Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al:
  • Garzii Nationale de Mediu, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), e) si f) pct. 1;
  • Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b), d) si f) pct. 2;
  • autoritatilor executive ale unitatilor administrativ-teritoriale, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. a).
 4. Licenta de operare acordata unui operator economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) se anuleaza de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a facut constatarea, in cazul in care persoanele imputernicite prevazute la art. 27 constata pentru al doilea an consecutiv ca acesta nu a indeplinit cel putin obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) sau in cazul in care operatorul economic nu respecta obligatiile stabilite prin ordinul prevazut la art. 16 alin. (5).
  ———-
  Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 7 al
  art. I din ORDONANTa DE URGENTA nr. 38 din 28 iunie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.
 5. Abrogat.
  ———-
  Alin. (5) al art. 26 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANTa DE URGENTA nr. 38 din 28 iunie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.

Articolul 27

Constatarea realizarii obiectivelor de catre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) si de catre operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizeaza de catre persoane imputernicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu.

Articolul 28

Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) – (3) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 29

 1. Reglementarile existente emise in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia Ordinului ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare, cu modificarile ulterioare, raman aplicabile pana la data intrarii in vigoare a actelor prevazute de prezenta lege.
 2. Licentele de operare emise anterior intrarii in vigoare a prezentei legi pentru operatorii economici autorizati in baza prevederilor Ordinului ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011, cu modificarile ulterioare, raman valabile pe intreaga durata de valabilitate a acestora.

Articolul 30

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta lege.

Articolul 31

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
*
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, modificata prin Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 februarie 2004, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, prin Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 37 din 8 februarie 2013, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, in conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile provenite din ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L, nr. 50 din 20 februarie 1997, Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzatoare sistemului de baze de date, in conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje [notificata cu numarul C (2005) 854, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 86 din 5 aprilie 2005.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 28 octombrie 2015.Nr. 249.

Anexa nr. 1

SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI

 1. Semnificatia termenilor:
  • acord voluntar – acord oficial incheiat intre autoritatile publice competente si reprezentantii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc sa se conformeze conditiilor acordului, in vederea atingerii obiectivelor prevazute in prezenta lege;
  • operatori economici – referitor la ambalaje, inseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii, distribuitorii, autoritatile publice si organizatiile neguvernamentale;
  • ambalaj – orice obiect, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat retinerii, protejarii, manipularii, distributiei si prezentarii produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producator pana la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

   Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt:

   1. un obiect se considera ambalaj daca indeplineste conditiile din definitie fara prejudiciul altor functii pe care acesta le poate indeplini suplimentar, in masura in care acesta nu face parte integranta din produs, fiind necesar pentru a contine, a sustine sau a pastra produsul pe toata durata de viata a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate impreuna cu produsul.

    Exemple ilustrative:
    Constituie ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care invelesc carcasele de compact discuri; pungile in care se expediaza cataloage si reviste, cu o revista inauntru; servetele dantelate pentru prajituri, vandute impreuna cu prajiturile; rolele, tuburile si cilindrii in jurul carora este infasurat un material flexibil, ca de exemplu folie de plastic, folie de aluminiu, hartie, cu exceptia rolelor, tuburilor si cilindrilor destinati a fi parti ale unor echipamente de productie si care nu se utilizeaza cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vanzare; ghivecele pentru flori destinate exclusiv vanzarii si transportarii plantelor si care nu sunt destinate pastrarii impreuna cu planta pe parcursul vietii acesteia; flacoanele din sticla pentru solutii injectabile; suporturile pentru compact discuri, vandute impreuna cu compact discurile si care nu sunt destinate utilizarii ca mijloc de depozitare; umerasele pentru haine, vandute impreuna cu un articol de imbracaminte; cutiile de chibrituri; sistemele de izolare sterila, de exemplu: pungi, tavi si materiale necesare mentinerii sterilitatii produsului; capsulele pentru bauturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care raman goale dupa utilizare; buteliile din otel reincarcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu exceptia extinctoarelor.

    Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate pastrarii impreuna cu planta pe parcursul vietii acesteia; cutiile pentru scule; pliculetele pentru ceai; invelisurile de ceara din jurul branzei; membranele mezelurilor; umerasele pentru haine, vandute separat; capsulele de cafea, dozele de cafea din folie de aluminiu si dozele de cafea din hartie de filtru, care sunt aruncate impreuna cu cafeaua dupa utilizare; cartusele pentru imprimante; carcasele pentru compact discuri, DVD-uri si casete video, vandute cu un compact disc, un DVD sau o caseta video inauntru; suporturile pentru compact discuri, vandute goale si destinate utilizarii ca mijloc de depozitare; capsulele solubile pentru detergenti; lumanarile pentru morminte, recipientele pentru lumanari; rasnitele mecanice, integrate in recipiente reincarcabile, de exemplu rasnitele de piper reincarcabile;
   2. obiectele proiectate si destinate a fi umplute la punctele de vanzare, precum si obiectele “de unica folosinta”, vandute umplute sau destinate a fi umplute in punctele de desfacere sunt considerate ambalaje, daca indeplinesc functia de ambalare.
    Exemple ilustrative:
    Constituie ambalaje, daca au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vanzare: pungile din plastic sau din hartie; farfuriile si paharele de unica folosinta; folia alimentara aderenta; pungile pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor curatate in curatatorii.
    Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacamurile de unica folosinta; hartia de impachetat, vanduta separat; formele din hartie pentru copt, vandute goale; servetelele dantelate pentru prajituri, vandute fara prajituri;
   3. componentele ambalajelor si elementele auxiliare integrate in ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul in care sunt integrate. Elementele auxiliare agatate direct de produs sau atasate de acesta, care indeplinesc functii de ambalaj, sunt considerate ambalaje daca nu sunt parte integranta a produsului si daca nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate impreuna cu produsul.
    Exemple ilustrative:
    Constituie ambalaje: Etichetele agatate direct de produs sau atasate acestuia.
    Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului; etichetele adezive atasate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; mansoanele din plastic; dispozitivul de masurare-dozare care face parte din sistemul de inchidere a recipientului pentru detergenti; rasnitele mecanice, integrate in recipiente fara posibilitate de reincarcare, pline cu un anumit produs, de exemplu rasnitele de piper pline cu piper.
    Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecventa (RF1D);
  • ambalaj primar – ambalaj de vanzare – ambalaj conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vanzare, pentru utilizatorul final sau consumator, in punctul de achizitie;
  • ambalaj secundar – ambalaj grupat, supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vanzare, indiferent daca acesta este vandut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca el serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vanzare; el poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului;
  • ambalaj tertiar – ambalaj pentru transport – ambalaj conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipularii ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
  • ambalaj reutilizabil – ambalaj refolosit pentru acelasi scop, a carui returnare de catre consumator ori comerciant este asigurata de plata unei sume-sistem depozit, prin reachizitionare sau altfel.
   Ambalajul reutilizabil se considera introdus pe piata atunci cand este facut disponibil pentru prima oara, impreuna cu produsul pe care este destinat sa il contina, sa il protejeze, sa il manipuleze, sa il distribuie sau sa il prezinte.
   Ambalajul reutilizabil se considera deseu de ambalaj cand se inlatura, la sfarsitul duratei utile de viata. Ambalajul reutilizabil nu se considera deseu de ambalaj atunci cand este returnat pentru a fi refolosit.
   Ambalajul reutilizabil nu se considera ambalaj introdus pe piata atunci cand este refolosit pentru ambalarea unui produs si facut disponibil din nou.
   Cantitatea de deseuri de ambalaje reutilizabile generate intr-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piata nationala in anul respectiv;
  • ambalaj de desfacere – ambalaj care indeplineste criteriul c.2);
  • ambalaj compozit – ambalaj confectionat din materiale diferite care nu pot fi separate manual, niciunul dintre aceste materiale neavand o pondere semnificativa pentru a putea fi incadrat la acel tip de material.
   Ambalajul compozit se raporteaza corespunzator la materialul preponderent ca greutate;
  • colectare selectiva – colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de materiale si/sau sortimente de materiale;
  • deseuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu, exclusiv deseurile de productie, din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;
  • deseuri de ambalaje generate – cantitatea de ambalaje care devin deseuri pe teritoriul national dupa ce acestea au fost utilizate pentru a contine, a proteja, a livra si a prezenta produse.
   Deseurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din productia de ambalaje si de materiale de ambalare sau din orice alt proces de productie.
   Cantitatea de deseuri de ambalaje generate intr-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala in anul respectiv;
  • deseuri de ambalaje reciclate – cantitatea de deseuri de ambalaje generate care este reciclata, indiferent daca reciclarea se face in tara, intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in afara Comunitatii Europene;
  • deseuri de ambalaje valorificate – cantitatea de deseuri de ambalaje generate pe plan national care este valorificata, indiferent daca valorificarea se face in tara, intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in afara Comunitatii Europene;
  • deseuri de ambalaje valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea de deseuri de ambalaje generate pe plan national care este valorificata sau incinerata in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent daca valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie se face in tara, intr-un stat membru al Uniunii Europene ori in afara Comunitatii Europene;
  • gestionarea deseurilor de ambalaj – gestionarea deseurilor, asa cum este definita in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata.
   Deseurile de ambalaje generate in alt stat, care sunt importate in vederea valorificarii/reciclarii, nu se considera ca fiind deseuri de ambalaje gestionate pentru indeplinirea obiectivelor nationale din prezenta lege;
  • obiectiv de reciclare – cantitatea totala de deseuri de ambalaje reciclate, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generate;
  • obiectiv de valorificare sau de incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea totala de deseuri de ambalaje valorificata sau incinerata in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generate;
  • prevenire – reducerea cantitatii si nocivitatii pentru mediu a materialelor si substantelor utilizate in ambalaje si deseuri de ambalaje, precum si a ambalajelor si deseurilor de ambalaje in cadrul procesului de productie, comercializare, distributie, utilizare si eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse si tehnologii curate;
  • reciclarea deseurilor de ambalaje – operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi folosite in scopul initial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organica, dar exclude recuperarea de energie;
  • reciclare organica – tratarea aeroba (compostare) sau anaeroba (biometanizare), in conditii controlate, utilizandu-se microorganisme, a partilor biodegradabile ale deseurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea in depozite nu poate fi considerata reciclare organica;
  • reutilizarea ambalajelor – orice operatie prin care un ambalaj care a fost conceput si creat pentru a putea indeplini in cursul ciclului sau de viata un numar minim de rotatii este reutilizat intr-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgandu-se sau nu la produsele auxiliare existente pe piata, care permit reumplerea ambalajului insusi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de ambalaj atunci cand nu va mai putea fi reutilizat;
  • sistem-depozit – sistem prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat;
  • valorificare – orice operatie aplicabila deseurilor de ambalaje, prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicata;
  • valorificarea energetica – utilizarea deseurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directa, cu sau fara alte deseuri, dar cu recuperare de caldura;
  • trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate;
  • introducere pe piata nationala a unui produs – inseamna furnizarea, de catre o persoana juridica cu sediul in Romania pentru prima oara, a unui produs pentru distributie, consum sau utilizare pe piata nationala in cursul unei activitati comerciale, in schimbul unei plati sau gratuit.
   Produsele fabricate pentru un distribuitor sau importator care isi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se considera a fi introduse pe piata nationala de catre acesta.
   In masura in care legislatia Uniunii Europene privind produsele respective prevede aceasta, in cazul produselor vandute direct utilizatorului final din Romania de un producator stabilit in alt stat membru al Uniunii Europene, introducerea pe piata se face de catre acesta, daca este inregistrat in Romania, respectiv de reprezentantul autorizat al acestuia stabilit in Romania.

Anexa nr. 2

CERINTE ESENTIALE
privind compozitia si caracterul reutilizabil sivalorificabil al ambalajelor

 1. Cerinte esentiale specifice privind fabricarea si compozitia ambalajului:
  • ambalajul va fi fabricat astfel incat volumul si greutatea acestuia sa fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranta, igiena si acceptabilitate atat pentru produsul ambalat, cat si pentru consumator;
  • ambalajul va fi conceput, fabricat si comercializat intr-un mod care sa permita reutilizarea sau valorificarea sa, inclusiv reciclarea, si sa reduca la minimum impactul negativ asupra mediului;
  • ambalajul va fi fabricat urmarindu-se reducerea la minimum a continutului de substante si materiale toxice si de alte substante periculoase in materialul de ambalare si in elementele sale, substante care se pot regasi in emisiile, cenusa sau levigatul care rezulta din procesele de eliminare a deseurilor de ambalaje.
 2. Cerinte esentiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:
  • proprietatile fizice si caracteristicile ambalajului trebuie sa permita mai multe rotatii in conditii normale de utilizare preconizate;
  • ambalajul reutilizat trebuie pregatit, dupa caz, pentru a satisface exigentele in materie de sanatate si de securitate;
  • ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie sa devina deseu de ambalaj valorificabil.
 3. Cerinte esentiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj:
  • ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite sa fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi in functie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;
  • ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaj tratate in vederea valorificarii energetice sa aiba o valoare calorica minima ce sa permita optimizarea recuperarii de energie;
  • ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaje tratate in vederea compostarii sa fie suficient de biodegradabile;
  • ambalajul biodegradabil trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, o descompunere fizica, chimica, termica sau biologica, astfel incat cea mai mare parte a materialului sa se transforme in bioxid de carbon, biomasa si apa.

Anexa nr. 3

SISTEM
de marcare si identificare pentru ambalaje

A

Sistem de numerotare si abrevieri pentru mase plastice

Materialul Abrevierile Numerotarea
Polietilen tereftalat PET 1
Polietilena de mare densitate HDPE 2
Policlorura de vinil PVC 3
Polietilena de mica densitate LDPE 4
Polipropilena PP 5
Polistiren PS 6
    7
     
    19
B

Sistem de numerotare si abrevieri pentru hartie si placi fibrolemnoase

Materialul Abrevierile Numerotarea
Carton ondulat PAP 20
Carton neondulat PAP 21
Hartie PAP 22
    23
     
    39
C

Sistem de numerotare si abrevieri pentru metale

Materialul Abrevierile Numerotarea
Otel FE 40
Aluminiu ALU 41
    42
     
    49
D

Sistem de numerotare si abrevieri pentru materiale din lemn

Materialul Abrevierile Numerotarea
Lemn FOR 50
Pluta FOR 51
    52
     
    59
E

Sistem de numerotare si abrevieri pentru materiale textile

Materialul Abrevierile Numerotarea
Bumbac TEX 60
Iuta TEX 61
    62
     
    69
F

Sistem de numerotare si abrevieri pentru sticla

Materialul Abrevierile Numerotarea
Sticla incolora GL 70
Sticla verde GL 71
Sticla bruna GL 72
    73
     
    79
G

Sistem de numerotare si abrevieri pentru compozite

Materialul Abrevierile *) Numerotarea
Hartie si carton/diverse metale   80
Hartie si carton/plastic   81
Hartie si carton/aluminiu   82
Hartie si carton/tabla galvanizata   83
Hartie si carton/plastic/aluminiu   84
Hartie si carton/plastic/aluminiu/tabla galvanizata   85
    86
     
    89
Plastic/aluminiu   90
Plastic/tabla galvanizata   91
Plastic/diverse metale   92
    93
    94
Sticla/plastic   95
Sticla/aluminiu   96
Sticla/tabla galvanizata   97
Sticla/diverse metale   98
    99

Nota
*) Compozite: C plus abrevierea corespunzatoare materialului predominant (C/ ).

Anexa nr. 4

Tabelul nr. 1
CANTITATILE
de deseuri de ambalaje generate in Romania si valorificatesau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperarede energie in Romania sau in terte tari

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A – Valorificare energetica
B – Alte forme de valorificare
C – Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
D – Total valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Material Deseuri de ambalaje generate Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
Reciclare materiala Alte forme de reciclare Total reciclare A B C D
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
Sticla     xxxxxxxxx     xxxxx    
Plastic     xxxxxxxxx     xxxxx    
Hartie – carton     xxxxxxxxx     xxxxx    
  Aluminiu //////// ///////// ///////// ///////// ///// ///// ///// /////
Metal Otel //////// ///////// ///////// ///////// ///// ///// ///// /////
  Total     xxxxxxxxx     xxxxx    
Lemn     xxxxxxxxx     xxxxx    
Altele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Total     xxxxxxxxx     xxxxx    

Nota

 1. Campurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimari, dar acestea trebuie sa se bazeze pe date empirice si trebuie explicate in descrierea metodologiei.
 2. Campurile [xxxx]: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimari brute. Aceste estimari trebuie explicate in descrierea metodologiei.
 3. Campurile [////]: Furnizarea datelor este voluntara.
 4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
 5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica, dar excluzand reciclarea materiala.
 6. Coloana (d) reprezinta suma coloanelor (b) si (c).
 7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzand reciclarea si valorificarea energetica.
 8. Coloana (h) reprezinta suma coloanelor (d), (e), (f) si (g).
 9. Procentajul de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).
 10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a).
 11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

Tabelul nr. 2
CANTITATILE
de deseuri de ambalaje trimise in state membre aleUniunii Europene sau exportate in afara Comunitatii Europene in vedereavalorificarii sau incinerarii in

Material Deseuri de ambalaje trimise in state membre UE sau exportate catre tari din afara Comunitatii Europene pentru:
Reciclare materiala Alte forme de reciclare Valorificare energetica Alte forme de valorificare Incinerate ininstalatii de incinerare cu recuperare de energie
Sticla xxxxxxxxx ///////// //////////// //////////// /////////////
Plastic xxxxxxxxx ///////// //////////// //////////// /////////////
Hartie – carton xxxxxxxxx ///////// //////////// //////////// /////////////
  Aluminiu ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////
Metal Otel ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////
  Total xxxxxxxxx ///////// //////////// //////////// /////////////
Lemn xxxxxxxxx ///////// //////////// //////////// /////////////
Altele xxxxxxxxx ///////// //////////// //////////// /////////////
Total xxxxxxxxx ///////// //////////// //////////// /////////////

Nota

 1. Datele din tabel se refera numai la cantitatile aferente obligatiilor rezultate din prezenta lege. Acestea sunt subscrise datelor furnizate in tabelul nr. 1. Tabelul are doar scop informativ.
 2. Campurile [xxxx]: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimari brute. Aceste estimari trebuie explicate in descrierea metodologiei.
 3. Campurile [////]: Furnizarea datelor este voluntara.
 4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

Tabelul nr. 3
CANTITATILE
de deseuri de ambalaje generate in alte state membreale Uniunii Europene sau importate din afara Comunitatii Europene in vedereavalorificarii sau incinerarii ininstalatii de incinerare cu recuperare de energie

Material Deseuri de ambalaje generate in state membre UE sau importate din afara Comunitatii Europene pentru:
Reciclare materiala Alte forme de reciclare Valorificare energetica Alte forme de valorificare Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie
Sticla ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////
Plastic ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////
Hartie – carton ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////
  Aluminiu ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////
Metal Otel ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////
  Total ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////
Lemn ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////
Altele ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////
Total ///////// ///////// //////////// //////////// /////////////

Nota

 1. Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt continute nici in tabelul nr. 1 si nici in tabelul nr. 2 si nu pot fi utilizate pentru indeplinirea obiectivelor nationale.
 2. Campurile [////]: Furnizarea datelor este voluntara.
 3. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

———-
Tabelul nr. 3 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 249 din 28 octombrie 2015 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 noiembrie 2015.