ORDONANTA DE URGENTA nr. 5 din 2 aprilie 2015

privind deseurile de echipamente electrice si electronice

EMITENT GUVERNUL

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2015


Avand in vedere prevederile art. 24 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE),
luand in considerare ca obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2012/19/UE in legislatia nationala pana cel tarziu la data de 14 februarie 2014 nu a fost dusa la indeplinire,
intrucat, ca urmare a nerespectarii termenului de transpunere a Directivei 2012/19/UE, Comisia Europeana a declansat procedura prealabila a actiunii in constatare a neindeplinirii obligatiilor in temeiul art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Romania primind din partea Comisiei Europene Notificarea de punere in intarziere nr. 4.835 din data de 31 martie 2014,
intrucat in data de 17 octombrie 2014 Comisia Europeana a emis Avizul motivat nr. 15.710 la care Romania a raspuns in data de 16 decembrie 2014, angajandu-se sa adopte actul normativ de transpunere a Directivei 2012/19/UE pana la finele primului semestru al anului 2015, aceasta reprezentand ultima etapa precontencioasa a actiunii in constatare a neindeplinirii obligatiilor de conformare si comunicare a masurilor de transpunere a acestei directive, inainte de a sesiza Curtea de Justitie a Uniunii Europene,
avand in vedere faptul ca o intarziere in ceea ce priveste respectarea obligatiei de comunicare a masurilor de transpunere poate atrage inaintarea la Curtea de Justitie a Uniunii Europene de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei a actiunii in constatarea neindeplinirii obligatiilor, in temeiul art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
tinand cont de faptul ca, potrivit art. 260 alin. (2) si (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, raspunderea Romaniei pentru incalcarea obligatiilor de transpunere a Directivei 2012/19/UE se poate concretiza atat in plata unei sume forfetare, stabilita pentru Romania la 1.740.000 de euro, cat si a unor penalitati cu titlu cominatoriu, cuprinse intre 2.000 si 124.0000 de euro/zi de intarziere, care se vor calcula de la termenul de transpunere, respectiv 14 februarie 2014,
avand in vedere ca deseurile de echipamente electrice si electronice reprezinta unul dintre domeniile-tinta care trebuie reglementate, iar, ca o consecinta imediata a neadoptarii masurilor stabilite prin prezentul act normativ, sunt afectate, pe de o parte, interesele si obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, precum si a sanatatii umane, iar, pe de alta parte, neindeplinirea conditionalitatii ex-ante 6.2 pentru Programul operational Infrastructura mare 2014-2020,
luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public, constituind situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Obiect

Articolul 1

Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masuri pentru protejarea mediului si a sanatatii populatiei prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generarii si gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice, denumite in continuare DEEE, prin reducerea efectelor globale ale utilizarii resurselor si prin imbunatatirea eficientei utilizarii acestor resurse, potrivit prevederilor art. 1 si 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, pentru a contribui astfel la o dezvoltare durabila.

Domeniu de aplicare

Articolul 2

 1. Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica echipamentelor electrice si electronice, denumite in continuare EEE, dupa cum urmeaza:
  • pana la data de 14 august 2018, pentru EEE incluse in categoriile prevazute in anexa nr. 1, cu exceptia celor prevazute la art. 4;
  • de la data de 15 august 2018, pentru toate EEE clasificate in categoriile prevazute in anexa nr. 2, cu exceptia celor prevazute la art. 4 si 5.
 2. Anexa nr. 3 cuprinde lista EEE care fac parte din categoriile prevazute in anexa nr. 1.
 3. Anexa nr. 4 cuprinde lista EEE care fac parte din categoriile prevazute in anexa nr. 2.

Articolul 3

Prezenta ordonanta de urgenta se aplica fara a aduce atingere prevederilor legislatiei privind siguranta si sanatatea, legislatiei privind produsele chimice, in special Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, precum si legislatiei privind gestionarea deseurilor si legislatiei privind proiectarea produselor.

Articolul 4

Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pentru urmatoarele EEE:

 • echipamente necesare pentru protectia intereselor nationale esentiale de securitate, inclusiv armele, munitiile si materialul de razboi destinate scopurilor specific militare;
 • echipamente care sunt proiectate si instalate special ca parte a unui alt tip de echipament ce este exclus sau nu intra in domeniul de aplicare al prezentei ordonante de urgenta, care isi pot indeplini rolul doar daca sunt incluse in echipamentul respectiv;
 • becuri cu filament.

Articolul 5

In plus fata de echipamentele prevazute la art. 4, incepand cu data de 15 august 2018, prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pentru urmatoarele EEE:

 • echipamente proiectate pentru a fi trimise in spatiu;
 • unelte industriale fixe de mari dimensiuni;
 • instalatii fixe de mari dimensiuni, cu exceptia echipamentelor care sunt in astfel de instalatii, dar care nu sunt special proiectate si instalate ca parte a instalatiilor respective;
 • mijloace de transport de persoane sau de marfa, cu exceptia vehiculelor electrice cu doua roti care nu sunt omologate;
 • echipamente mobile fara destinatie rutiera accesibile exclusiv pentru uz profesional;
 • echipamente proiectate special doar in scopuri de cercetare si dezvoltare si accesibile doar in cadrul unor tranzactii intre intreprinderi;
 • dispozitive medicale si dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, atunci cand se preconizeaza ca aceste dispozitive vor fi infectate inaintea incheierii ciclului de viata, precum si dispozitive medicale implantabile active.

Definitii

Articolul 6

 1. In sensul prezentei ordonante de urgenta, semnificatia termenilor si expresiilor specifice este prevazuta in anexa nr. 5.
 2. Definitiile prevazute la alin. (1) utilizate in prezenta ordonanta de urgenta se completeaza cu definitiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicata.

Proiectarea produsului

Articolul 7

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului promoveaza cooperarea dintre producatori si reciclatori pentru identificarea de masuri care sa promoveze proiectarea si producerea de EEE, in special pentru a facilita reutilizarea, demontarea si valorificarea acestora sau a componentelor si materialelor atunci cand devin DEEE, fara a aduce atingere cerintelor privind buna functionare a pietei si proiectarea produselor, inclusiv prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 55/2011 privind stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

Articolul 8

Producatorii care introduc in fabricatie EEE sunt obligati:

 • sa aplice cerintele de proiectare ecologica ce faciliteaza reutilizarea si tratarea DEEE prevazute in Hotararea Guvernului nr. 55/2011;
 • sa nu impiedice reutilizarea DEEE prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu exceptia cazului in care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezinta avantaje determinante, de exemplu, in ceea ce priveste protectia mediului si/sau cerintele de siguranta.

Colectarea separata

Articolul 9

 1. Pentru a asigura tratarea corecta a tuturor DEEE colectate si pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separata a DEEE, preluarea DEEE provenite de la gospodariile particulare se realizeaza de catre:
  • serviciul public de colectare a DEEE organizat potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • distribuitori, potrivit prevederilor art. 11;
  • centre de colectare organizate de operatori economici autorizati pentru colectarea DEEE care actioneaza in baza unui contract cu producatori/organizatii colective sau a unui contract cu operatori economici care desfasoara operatii de tratare a DEEE in numele producatorilor/organizatilor colective.
 2. Activitatea desfasurata de distribuitori potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) nu se supune cerintelor de inregistrare sau de autorizare prevazute in Legea nr. 211/2011, republicata.
 3. Distribuitorii prevazuti la alin. (1) lit. b) sunt obligati sa predea DEEE colectate catre centrele de colectare prevazute la alin. (1) lit. a) si c) sau direct operatorilor economici care desfasoara activitati de tratare a DEEE in vederea valorificarii, in numele producatorilor.
 4. Centrele de colectare prevazute la alin. (1) lit. a) si c) au obligatia de a prelua toate DEEE de la detinatori si distribuitori, in mod gratuit, si de a asigura evidenta DEEE intrate si iesite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE incredintate in vederea pregatirii pentru reutilizare unitatilor specializate pentru desfasurarea acestei activitati.
 5. Se interzice eliminarea DEEE sub forma de deseuri municipale nesortate, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (4) pct. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, precum si predarea DEEE catre, respectiv, preluarea DEEE de catre alti operatori economici decat cei prevazuti la alin. (1).

Articolul 10

 1. Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (2)-(5), art. 9 alin. (1) si art. 11, producatorii organizeaza si exploateaza sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodarii particulare, cu obligatia preluarii tuturor DEEE rezultate de la EEE introduse pe piata, cu conditia ca aceste sisteme sa respecte obiectivele prezentei ordonante de urgenta, precum si reglementarile legale in vigoare legate de protectia mediului.
 2. Unitatile administrativ-teritoriale prin autoritatile deliberative asigura, potrivit dispozitiilor Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu completarile ulterioare, colectarea DEEE provenite de la gospodariile particulare, prin cel putin una din urmatoarele:
  • centre fixe de colectare, cel putin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un centru in fiecare unitate administrativ-teritoriala;
  • puncte de colectare mobile in masura in care acestea sunt accesibile populatiei ca amplasament si perioada de timp disponibila;
  • colectare periodica, cu operatori desemnati, cel putin o data pe trimestru.
 3. Unitatile administrativ-teritoriale prin autoritatile deliberative stabilesc infiintarea si/sau operarea centrelor publice de colectare mentionate la alin. (2) de catre autoritatile executive sau de catre operatori economici, potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/2006, republicata, cu completarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Centrele si punctele de colectare publice prevazute la alin (2) lit. a) si b) se amplaseaza in locuri si la distante care sa asigure un acces facil, tinandu-se seama in special de densitatea populatiei.
 5. Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele acestora sunt obligati sa asigure preluarea tuturor deseurilor de echipamente electrice si electronice provenite de la gospodariile particulare colectate separat potrivit art. 9 alin. (1).
 6. Obligatia prevazuta la alin. (5) se aplica inclusiv pentru DEEE care nu contin componentele esentiale sau a celor care contin alte deseuri decat DEEE si in special si prioritar in ceea ce priveste echipamentele de transfer termic care contin substante care depreciaza stratul de ozon si gaze fluorurate cu efect de sera, lampile fluorescente care contin mercur, panourile fotovoltaice si echipamentele de mici dimensiuni prevazute la pct. 5 si 6 din anexa nr. 2.

Articolul 11

 1. La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumparatorului, distribuitorii sunt obligati sa preia DEEE in sistem “unul la unul”, in mod gratuit, in aceleasi conditii precum cele de livrare a produsului nou, daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca echipamentul nou furnizat si sa informeze cumparatorul despre aceasta posibilitate inainte de achizitionarea produsului.
 2. Distribuitorii care au spatii de vanzare in domeniul EEE de cel putin 400 m² au obligatia sa asigure colectarea cu titlu gratuit a DEEE de dimensiuni foarte mici de la utilizatorii finali, in cadrul magazinelor sau in imediata apropiere a acestora, fara obligatia de a cumpara EEE de un tip echivalent.

Articolul 12

 1. Pentru DEEE care, in urma unei contaminari, prezinta riscuri pentru sanatatea si siguranta personalului in materie de sanatate si siguranta, distribuitorul poate refuza preluarea potrivit prevederilor art. 11, pe baza de proces-verbal disponibil pentru organele de control.
 2. Detinatorul de DEEE are obligatia de a preda DEEE prevazute la alin. (1) impreuna cu procesul-verbal prevazut la alin. (1) direct la centrele de colectare prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) si c).

Articolul 13

Pentru alte tipuri de DEEE decat cele provenite de la gospodarii particulare si fara a aduce atingere prevederilor art. 33, producatorii asigura colectarea acestor DEEE, printr-unul din sistemele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Eliminarea si transportul DEEE colectate

Articolul 14

Se interzice eliminarea DEEE colectate separat care nu au fost supuse operatiilor specifice de tratare potrivit prevederilor art. 20-24.

Articolul 15

Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si transport al DEEE colectate separat trebuie sa asigure conditii optime pentru ca acestea sa poata fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si pentru izolarea substantelor periculoase.

Articolul 16

 1. Pentru a maximiza gradul de pregatire pentru reutilizare, in centrele de colectare publice a DEEE prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) si c) trebuie sa se asigure, inainte de efectuarea oricarui transfer, separarea la punctul de colectare a DEEE care urmeaza sa fie pregatite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, impreuna cu personalul din unitatile specializate avand ca domeniu de activitate si reutilizarea DEEE.
 2. Unitatile specializate avand ca domeniu de activitate reutilizarea DEEE sunt obligate sa asigure predarea componentelor si a materialelor rezultate de la DEEE preluate conform alin. (1), care nu pot fi reutilizate, la centrul de colectare respectiv.

Rata de colectare

Articolul 17

Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, fara a aduce atingere prevederilor art. 10, producatorii de EEE sunt obligati sa realizeze ratele de colectare minime prevazute in tabelul din anexa nr. 6, calculate ca raport procentual intre masa totala a DEEE colectate in anul respectiv potrivit art. 9-16 si masa medie a cantitatii totale de EEE introduse pe piata in cei 3 ani precedenti.

Articolul 18

Pana la data de 31 decembrie 2015, producatorii de EEE sunt obligati sa organizeze colectarea DEEE provenite de la gospodariile particulare astfel incat sa realizeze o rata medie de colectare separata la nivel national de cel putin 4 kg/locuitor/an.

Articolul 19

Pentru a se stabili daca s-a atins rata minima de colectare, producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele acestora si operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si tratare transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului informatiile privind DEEE colectate separat, potrivit art. 9-12, incluzand in raport cel putin date referitoare la DEEE care:

 • au fost preluate de centrele de colectare si tratare;
 • au fost preluate de distribuitori;
 • au fost colectate separat de catre producatori sau operatori economici care colecteaza in numele acestora.

Tratarea corespunzatoare

Articolul 20

Operatiile de tratare si de valorificare sau reciclare, exceptand pregatirea pentru reutilizare, desfasurate de operatorii economici autorizati trebuie sa cuprinda cel putin inlaturarea tuturor lichidelor si o tratare selectiva a materiilor si componentelor DEEE in conformitate cu anexa nr. 7.

Articolul 21

Operatorii economici care efectueaza operatiuni de colectare si/sau de tratare sunt obligati sa stocheze si sa trateze DEEE potrivit cerintelor tehnice prevazute in anexa nr. 8.

Articolul 22

 1. Producatorii sunt obligati sa instituie sisteme care sa permita valorificarea DEEE, utilizand cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
 2. Producatorii pot institui sistemele prevazute la alin. (1) in mod individual sau colectiv.

Articolul 23

 1. Se considera ca sunt respectate obligatiile referitoare la tratarea DEEE daca sunt respectate standardele europene si standardele romane originale, dupa caz, pentru tratare, inclusiv valorificare, reciclare si pregatire pentru reutilizare, a DEEE.
 2. Lista cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene si standardele romane originale din domeniul tratarii, inclusiv valorificarii, reciclarii si pregatirii pentru reutilizare a DEEE, prevazute la alin. (1), se aproba prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 3. Se considera a fi respectate cerintele tehnice stabilite in anexa nr. 7, in situatia in care operatorii economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor de tratare aplica standardele cuprinse in lista prevazuta la alin. (2).

Articolul 24

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin facilitarea accesului la informatie, incurajeaza operatorii economici care efectueaza operatiuni de tratare sa introduca sisteme certificate de management de mediu potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei.

Autorizatii

Articolul 25

 1. Operatorii economici efectueaza operatiuni de tratare a DEEE numai daca detin autorizatie de mediu, potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 211/2011, republicata.
 2. Autoritatea emitenta a autorizatiei de mediu prevazuta la alin. (1) este obligata sa indice explicit tipurile de DEEE care pot fi tratate, potrivit anexei nr. 1.
 3. Incepand cu data de 15 august 2018 obligatia prevazuta la alin. (2) se realizeaza cu respectarea prevederilor anexei nr. 2.
 4. Derogarile de la obligatia de autorizare se acorda numai cu respectarea prevederilor art. 34-36 din Legea nr. 211/2011, republicata.
 5. La eliberarea autorizatiei de mediu prevazute la alin. (1) si a inregistrarii in cazul in care au fost acordate derogari de la autorizare potrivit alin. (4), autoritatea emitenta se asigura ca sunt incluse toate conditiile necesare pentru respectarea cerintelor prevazute la art. 20-23 si pentru realizarea obiectivelor de valorificare prevazute la art. 27.
 6. Obligatiile producatorilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se pot realiza:
  • individual;
  • prin transferarea responsabilitatilor, pe baza de contract, catre o persoana juridica legal constituita, denumita organizatie colectiva.
 7. Procedura si criteriile de licentiere, revizuire, vizare anuala si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, procedura si criteriile de licentiere a reprezentantilor autorizati prevazuti la art. 40, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare se aproba prin ordin comun al ministrului mediului, apelor si padurilor si al ministrului economiei, comertului si turismului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
 8. Autorizarea, reautorizarea, revizuirea si vizarea anuala a licentei de operare pentru organizatiile colective si aprobarea planului de operare pentru producatorii prevazuti la alin. (6) lit. a) se excepteaza de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Transferuri de DEEE

Articolul 26

 1. Transferul in alt stat membru sau exportul in afara Uniunii Europene a DEEE in vederea tratarii se face cu respectarea prevederilor privind transferul deseurilor cuprinse in Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri si Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deseuri destinate recuperarii enumerate in anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului in anumite tari in care Decizia OCDE privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor nu se aplica.
 2. DEEE exportate in tari din afara Uniunii Europene se iau in calcul pentru indeplinirea obligatiilor si obiectivelor prevazute la art. 27 numai in masura in care, respectand Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 si Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007, exportatorul dovedeste ca tratarea s-a desfasurat in conditii echivalente cu cerintele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Obiectivele privind valorificarea

Articolul 27

 1. Producatorii de EEE sunt obligati sa se asigure ca pentru toate DEEE colectate separat, potrivit art. 9-12 si trimise spre tratare in mod individual sau prin organizatiile colective, in conformitate cu art. 20-26, se indeplinesc obiectivele minime prevazute in anexa nr. 9.
 2. Operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru desfasurarea de activitati de tratare a DEEE au obligatia de a indeplini obiectivele minime prevazute in anexa nr. 9 pentru toate DEEE primite spre tratare si de a transmite datele privind ratele de valorificare realizate entitatilor care au trimis DEEE spre tratare.
 3. Atingerea obiectivelor, prevazute in anexa nr. 9, se calculeaza pentru fiecare categorie ca raport procentual dintre masa fractiilor provenite din tratarea DEEE intrate in instalatia de valorificare sau reciclare/pregatire pentru reutilizare si masa tuturor DEEE colectate separat, din categoria respectiva.
 4. Activitatile preliminare, inclusiv sortarea si stocarea anterioare valorificarii, nu sunt luate in considerare la realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1).
 5. In vederea calcularii obiectivelor prevazute la alin. (1), producatorii sau colectorii si operatorii de tratare care actioneaza in numele lor sunt obligati sa detina si sa consemneze in registre masa DEEE, a componentelor, materiilor sau substantelor acestora la iesirea din punctul de colectare, la intrarea si iesirea din instalatiile de tratare, precum si la intrarea in instalatia de valorificare sau reciclare/pregatire pentru reutilizare.
 6. Operatorii instalatiilor de valorificare sau reciclare/ pregatire pentru reutilizare sunt obligati sa detina si sa consemneze in registre masa produselor si a materialelor la intrarea si iesirea din instalatia de valorificare, reciclare sau pregatire pentru reutilizare si sa transmita aceste date agentiilor judetene pentru protectia mediului, precum si entitatilor care au trimis DEEE spre tratare pentru a fi comunicate producatorilor sau organizatiilor colective.
 7. Ministerul Economiei, Comertului si Turismului propune teme de cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, reciclare si tratare a DEEE in cadrul programelor de cercetare, la solicitarea operatorilor economici.

Finantarea gestionarii DEEE provenite de la gospodariile particulare

Articolul 28

 1. Producatorii au obligatia sa asigure finantarea colectarii, tratarii, valorificarii si eliminarii in conditii de protectie a mediului a DEEE provenite de la gospodariile particulare.
 2. Pentru produsele care au fost introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006, fiecare producator este raspunzator de finantarea operatiunilor prevazute la alin. (1) privind deseurile provenite de la propriile produse.
 3. Producatorul poate opta sa indeplineasca obligatia prevazuta la alin. (2) fie in mod individual, fie prin intermediul organizatiilor colective.

Articolul 29

 1. Pentru evitarea unor situatii in care costurile de gestionare a DEEE provenite de la produse orfane sa fie suportate de populatie sau de producatorii care raman in activitate, fiecare producator trebuie sa asigure o garantie la introducerea unui EEE pe piata, care sa demonstreze ca va fi finantata gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE respective, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
 2. Garantia finantarii operatiunilor prevazute la art. 28 alin. (1) si (2) pentru producatorii de EEE consta in:
  • scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare de garantie pentru reciclare la dispozitia Administratiei Fondului pentru Mediu, denumita in continuare AFM, pentru perioada de garantare, a carei valoare reprezinta costurile finantarii operatiunilor prevazute la alin. (1) pentru EEE introduse pe piata nationala, corectate cu dobanda ROBOR la an; sau
  • aderarea la una dintre organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor, autorizate potrivit art. 25 alin. (7).

Articolul 30

 1. Fiecare organizatie colectiva care actioneaza in numele producatorilor, autorizata conform art. 25 alin. (7), este obligata sa constituie o garantie de finantare a operatiunilor prevazute la art. 28 alin. (1) si (2), pentru DEEE provenite de la produsele aflate inca in perioada de garantare introduse pe piata nationala de catre producatorii care au aderat la organizatia colectiva si care au incetat activitatea.
 2. Garantia prevazuta la alin. (1) se constituie anual, pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, sub forma unei scrisori de garantie bancara sau polite de asigurare de garantie pentru reciclare la valoarea corespunzatoare sumelor platite pentru EEE in cauza de catre operatorii economici respectivi catre organizatia colectiva, corectate cu dobanda ROBOR la an la dispozitia AFM.
 3. Beneficiarul garantiei prevazute la alin. (1) este AFM, in conditiile legii, in caz de incetare a activitatii organizatiei colective.

Articolul 31

 1. Metodologia de constituire a garantiei financiare pentru producatorii de EEE, prevazuta la art. 29 alin. (1), si pentru organizatii colective, prevazuta la art. 30 alin. (1), precum si de utilizare a acesteia de catre AFM se aproba prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 2. Garantia prevazuta la art. 29 alin. (1) se gestioneaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 32

 1. Finantarea gestionarii deseurilor istorice de EEE provenite de la gospodariile particulare se face de catre toti producatorii existenti pe piata nationala in momentul generarii costurilor de gestionare, prin sistemele stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, proportional si nediscriminatoriu cu cota de piata, in cadrul categoriei din care face parte EEE introdus pe piata.
 2. Cota de piata prevazuta la alin. (1) pentru organizatiile colective si producatorii care au optat sa indeplineasca in mod individual obligatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se calculeaza de catre acestia ca raport procentual intre cantitatea exprimata in unitati de masa de EEE destinate gospodariilor particulare introduse pe piata in anul precedent celui in care se face finantarea si cantitatea totala de EEE introduse pe piata la nivel national in anul precedent de catre producatorii inregistrati potrivit art. 38 alin. (2), comunicata de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pe propriul site, pana la data de 15 iunie a fiecarui an.

Finantarea gestionarii DEEE provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare

Articolul 33

 1. Finantarea costurilor de colectare, tratare, valorificare si eliminare in conditii de protectie a mediului a DEEE provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare si generate de produse introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006 se asigura de producatori.
 2. Pentru deseurile istorice inlocuite cu produse noi echivalente sau cu noi produse care indeplinesc aceeasi functie, finantarea costurilor de gestionare este asigurata de producatorii acestor produse la furnizarea acestora.
 3. In cazul deseurilor istorice, altele decat cele prevazute la alin. (2), provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare, finantarea costurilor de gestionare se asigura de catre respectivii utilizatori.
 4. Fara sa incalce prevederile prezentei ordonante de urgenta, producatorii si utilizatorii, altii decat gospodariile particulare, pot incheia acorduri care stabilesc alte metode de finantare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Informatii pentru utilizatori

Articolul 34

 1. Producatorii si distribuitorii sunt obligati sa informeze cumparatorii, in momentul vanzarii de EEE, cu privire la costurile colectarii, tratarii si eliminarii in conditii de protectie a mediului, prin evidentierea separata a acestor costuri.
 2. Costurile mentionate la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca costurile reale suportate pentru EEE respective, atunci cand acestea devin deseuri.
 3. Producatorii trebuie sa furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodariile particulare informatiile necesare in legatura cu:
  • obligatia de a colecta separat DEEE si de a nu elimina DEEE impreuna cu deseurile municipale nesortate;
  • sistemele de predare si colectare puse la dispozitia lor, incurajand coordonarea informatiilor despre centrele de colectare existente, indiferent de producatorii sau alti operatori care le-au infiintat;
  • rolul utilizatorilor de EEE din gospodariile particulare in reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a DEEE;
  • potentialele efecte nocive asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei substantelor periculoase in EEE;
  • semnificatia simbolului din anexa nr. 10.
 4. Informatiile prevazute la alin. (3) se furnizeaza in instructiunile de utilizare, cu exceptia celor prevazute la lit. b) care pot fi furnizate si la punctul de vanzare si/sau prin intermediul campaniilor de constientizare.
 5. In scopul reducerii la minimum a eliminarii DEEE ca deseuri municipale nesortate si pentru a facilita colectarea lor separata, producatorii sunt obligati sa marcheze in mod corespunzator cu simbolul prevazut in anexa nr. 10 echipamentele electrice si electronice introduse pe piata.
 6. In cazuri exceptionale in care, datorita dimensiunii echipamentului sau functiei acestuia, aplicarea simbolului pe echipament nu este posibila, simbolul respectiv se aplica pe ambalaj, pe instructiunile de utilizare si pe certificatul de garantie al EEE.

Articolul 35

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si autoritatile administratiei publice locale au posibilitatea promovarii si cofinantarii, in conditiile legii si in limita bugetului anual aprobat cu aceasta destinatie, impreuna cu producatorii si organizatiile colective, de campanii de informare si educare pentru a incuraja participarea populatiei la colectarea DEEE si pentru a-i incuraja sa faciliteze procesul de reutilizare, tratare si valorificare.

Informatii pentru instalatiile de tratare

Articolul 36

 1. Pentru a facilita pregatirea pentru reutilizare si tratarea adecvata si in conditii de protectie a mediului a DEEE, inclusiv intretinerea, imbunatatirea, reconditionarea si reciclarea, producatorii sunt obligati sa furnizeze in mod gratuit informatiile referitoare la reutilizare si tratare, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pentru prima data pe piata Uniunii Europene, in termen de un an de la introducerea pe piata a echipamentului.
 2. Aceste informatii precizeaza, in masura in care sunt necesare unitatilor specializate de reutilizare si instalatiilor de tratare si de valorificare pentru a respecta dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, diferitele componente si materiale ale EEE, precum si localizarea substantelor si amestecurilor periculoase in aceste echipamente.
 3. Producatorii de EEE pun aceste informatii la dispozitia unitatilor specializate de reutilizare si a instalatiilor de tratare si de valorificare sub forma unor manuale sau prin intermediul mijloacelor electronice, inclusiv dar fara a se limita la dispozitivele de stocare electronica a datelor sau serviciile online.

Articolul 37

Pentru stabilirea fara echivoc a datei la care EEE a fost introdus pe piata, producatorii sunt obligati sa aplice un marcaj care specifica faptul ca acesta a fost introdus pe piata dupa data de 31 decembrie 2006; in acest sens se aplica standardul european EN 50419, respectiv standardul roman SREN nr. 50419:2006.

Inregistrare, informare si raportare

Articolul 38

 1. Pentru monitorizarea respectarii cerintelor prezentei ordonante de urgenta, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului intocmeste, in conformitate cu alin. (5), un registru national al producatorilor, care include si producatorii ce furnizeaza EEE prin intermediul tehnicilor de comunicare la distanta.
 2. Pentru a introduce pe piata EEE, producatorii, inclusiv cei prevazuti la alin. (3), au obligatia de a se inscrie in registrul prevazut la alin. (1), primind un numar de inregistrare care va fi comunicat de acestia tuturor retelelor comerciale prin care sunt vandute EEE.
 3. Producatorii care furnizeaza EEE prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta in Romania, astfel cum sunt prevazuti la lit. g) din anexa nr. 5, sunt obligati sa se inregistreze in registrul prevazut la alin. (1).
 4. Daca producatorii prevazuti la alin. (3) nu sunt inregistrati in Romania potrivit alin. (2), inregistrarea se face prin intermediul reprezentantilor autorizati ai acestora, astfel cum se prevede la art. 40 alin. (2).
 5. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului se asigura ca:
  • fiecare producator sau fiecare reprezentant autorizat, in cazul in care este desemnat potrivit prevederilor art. 40, care este inregistrat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta are posibilitatea de a introduce online, in registru, toate informatiile pertinente care reflecta activitatile producatorului in cauza in Romania;
  • la inregistrare, fiecare producator sau fiecare reprezentant autorizat, in cazul in care este desemnat potrivit prevederilor art. 40, furnizeaza informatiile prevazute in anexa nr. 11 lit. A, angajandu-se sa le actualizeze, dupa caz;
  • fiecare producator sau fiecare reprezentant autorizat, in cazul in care este desemnat potrivit prevederilor art. 40, furnizeaza informatiile prevazute in anexa nr. 11 lit. B;
  • registrul national prevazut la alin. (1) furnizeaza linkuri catre celelalte registre nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene pe propriul site pentru a facilita, in toate statele membre, inregistrarea producatorilor sau, dupa caz, a reprezentantilor autorizati desemnati potrivit prevederilor art. 40.
 6. Formatul pentru inregistrare si raportare, frecventa de raportare catre registrul national prevazut la alin. (1), precum si modul de evidenta si de raportare a informatiilor prevazute la art. 9 alin. (4) si la art. 27 alin. (6) se aproba prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 7. Operatorii economici care comercializeaza sau distribuie cu titlu gratuit EEE sunt obligati sa solicite producatorilor si sa comunice beneficiarilor, la cerere, numarul de inregistrare din registrul producatorilor de EEE, constituit potrivit prevederilor alin. (1).
 8. Operatorii economici care comercializeaza EEE sunt obligati sa verifice daca producatorii care achizitioneaza EEE sunt inregistrati in registrul national prevazut la alin. (1).
 9. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului colecteaza anual informatii sub forma de date si estimari, cu privire la cantitatile si categoriile de EEE introduse pe piata, DEEE colectate prin orice modalitate, pregatite pentru reutilizare, reciclate si valorificate in Romania, precum si cu privire la masa DEEE colectate separat si exportate.
 10. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului transmite Comisiei Europene o data la trei ani, in termen de noua luni de la sfarsitul perioadei de trei ani la care acesta se refera, un raport privind punerea in aplicare a Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si informatiile prevazute la alin. (9).
 11. Raportul prevazut la alin. (10) se intocmeste pe baza chestionarului prevazut in Decizia 2004/249/CE a Comisiei din 11 martie 2004 privind un chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea in aplicare a Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) si Decizia 2005/369/CE a Comisiei din 3 mai 2005 de stabilire a normelor de control al conformitatii statelor membre si de stabilire a formatelor de date in sensul Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
 12. Primul raport se refera la perioada cuprinsa intre data de 14 februarie 2014 si data de 31 decembrie 2015.

Obligatiile detinatorilor de DEEE

Articolul 39

 1. Operatorii economici care fabrica sau importa dintr-o tara terta sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene EEE care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta si care nu sunt destinate vanzarii, respectiv pentru care nu au calitatea de producator potrivit definitiei prevazute la lit. g) din anexa nr. 5, sunt obligati sa tina evidenta acestor EEE si sa incredinteze DEEE provenite de la echipamentele respective numai operatorilor autorizati pentru colectarea si/sau tratarea DEEE potrivit cerintelor prezentei ordonante de urgenta.
 2. Persoanele fizice si juridice care detin DEEE, inclusiv cele provenite de la EEE importate pentru folosinta proprie, au obligatia de a preda DEEE catre sistemele de colectare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Reprezentantul autorizat

Articolul 40

 1. Pentru a vinde in Romania EEE, oricare producator stabilit in alt stat membru al Uniunii Europene are dreptul, prin exceptie de la prevederile lit. g) pct. (i)-(iii) din anexa nr. 5, sa desemneze o persoana fizica autorizata sau juridica stabilita pe teritoriul Romaniei drept reprezentant autorizat care este responsabil de indeplinirea obligatiilor producatorului respectiv, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
 2. Pentru a vinde EEE catre un alt stat membru in care nu are sediul, oricare producator, definit conform prevederilor lit. g) pct. (iv) din anexa nr. 5, care are sediul pe teritoriul Romaniei, este obligat sa desemneze un reprezentant autorizat in statul membru respectiv care este responsabil de indeplinirea obligatiilor producatorului in cauza, potrivit prevederilor Directivei 2012/19/UE, pe teritoriul statului membru respectiv.
 3. Producatorii desemneaza reprezentantul autorizat in conditiile legii.

Cooperarea administrativa si schimbul de informatii

Articolul 41

 1. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor coopereaza, in conditiile legii, cu autoritatile din statele membre responsabile de punerea in aplicare a Directivei 2012/19/UE, in special pentru a institui un flux adecvat de informatii pentru a asigura respectarea de catre producatori a dispozitiilor acesteia, si, dupa caz, isi furnizeaza reciproc, precum si Comisiei informatii pentru a facilita punerea in aplicare corespunzatoare a Directivei 2012/19/UE.
 2. Cooperarea administrativa si schimbul de informatii prevazute la alin. (1), in special intre registrele nationale, trebuie sa includa mijloacele electronice de comunicare.
 3. Cooperarea prevazuta la alin. (1) include, printre altele, asigurarea accesului la documentele si informatiile pertinente, inclusiv la rezultatele unor eventuale inspectii, sub rezerva respectarii dispozitiilor din legislatia privind protectia datelor, in vigoare, in statul membru din care provine autoritatea careia i se solicita cooperarea.

Articolul 42

In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si/sau autoritatile executive ale administratiei publice locale pot incheia, in conditiile legii, acorduri cu reprezentantii sectoarelor economice implicate.

Sanctiuni

Articolul 43

 1. Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  • cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice si cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice:
   1. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 16 si art. 39 alin. (2);
  • cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei:
   1. nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (4) si (5), art. 11 alin. (1), art. 13, art. 27 alin (1), (5) si (6), art. 36, art. 39 alin. (1);
   2. nerespectarea prevederilor art. 37;
  • cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei:
   1. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 17, art. 28 alin. (1) si (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1) si (2), art. 33 alin. (1) – (3);
   2. nerespectarea prevederilor art. 14, 20 si 21;
   3. nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (1), (3) si (5);
   4. nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (7) si (8);
   5. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 23 alin. (3), art. 27 alin. (2) si art. 38 alin. (2) si (3).
 2. In cazul savarsirii contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. c) pct. 5, pe langa sanctiunea amenzii contraventionale se aplica si sanctiunea complementara a suspendarii temporare a activitatii operatorului economic pana la conformarea cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
 3. Pentru echipamentele de transfer termic care contin substante care depreciaza stratul de ozon si gaze fluorurate cu efect de sera, lampile fluorescente care contin mercur, panourile fotovoltaice si echipamentele de mici dimensiuni prevazute la categoriile 5 si 6 din anexa nr. 2, operatorilor care detin autorizatie de mediu potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, republicata, in cazul savarsirii contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. c) pct. 2, pe langa sanctiunea amenzii contraventionale se aplica si sanctiunea complementara a suspendarii temporare a activitatii operatorului economic pana la conformarea cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
 4. In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, in situatia prevazuta la alin. (2), autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei de mediu.
 5. Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1)-(3) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al:
  • Garzii Nationale de Mediu, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si lit. c) pct. 1, 2, 4 si 5;
  • Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) pct. 2 si lit. c) pct. 3 si 4, pentru EEE destinate consumatorilor, astfel cum sunt definiti la art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) se aplica fara a aduce atingere prevederilor art. 26 din Hotararea Guvernului nr. 306/2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora.
 8. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Ministerul Afacerilor Externe, notifica Comisiei Europene prezenta ordonanta de urgenta, precum si eventualele modificari ulterioare ale art. 43.

Inspectia si controlul

Articolul 44

 1. Autoritatile prevazute la art. 43 alin. (5) realizeaza inspectii si controale adecvate, in conditiile legii, pentru a verifica punerea in aplicare, in mod corespunzator, a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
 2. Aceste inspectii acopera cel putin:
 3. Autoritatile responsabile cu controlul transferurilor de deseuri se asigura ca transferurile de EEE folosite suspectate de a fi DEEE se desfasoara potrivit cerintelor minime prevazute in anexa nr. 12 si controleaza aceste transferuri in consecinta.
 4. Costurile analizelor si inspectiilor adecvate, inclusiv costurile de stocare, ale EEE folosite suspectate de a fi DEEE pot fi imputate producatorilor, partilor terte care actioneaza in numele acestora sau altor persoane care organizeaza transferul de EEE folosite suspectate de a fi DEEE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
 5. Actele de punere in aplicare adoptate de catre Comisie prin care sunt stabilite norme suplimentare privind inspectiile si controlul si, in special, conditii uniforme pentru punerea in aplicare a pct. 2 din anexa nr. 12 sunt transpuse prin hotarare a Guvernului.

Dispozitii finale si tranzitorii

Articolul 45

 1. Operatorii economici care sunt autorizati sa desfasoare activitati de colectare a DEEE, autorizati la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sunt obligati ca, in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa se conformeze obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c).
 2. Operatorii economici care sunt autorizati, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa desfasoare activitati de colectare a DEEE si care, la sfarsitul perioadei prevazute la alin. (1), nu au incheiat contracte cu producatori de EEE, organizatii colective sau operatori economici care desfasoara operatii de tratare a DEEE in numele producatorilor nu mai au dreptul sa desfasoare activitatea de colectare a DEEE.
 3. Operatorii economici care efectueaza operatii de tratare sunt obligati sa respecte cerintele tehnice stabilite in anexa nr. 7. Dovada conformarii cu cerintele tehnice prevazute in anexa nr. 7 se transmite de catre operatorii economici care efectueaza operatii de tratare catre autoritatea emitenta a autorizatiei de mediu in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea revizuirii autorizatiei de mediu.
 4. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor transmite Comisiei Europene legislatia secundara care se adopta in baza prezentei ordonante de urgenta.
 5. Licentele de operare ale organizatiilor colective emise in conditiile legii si care sunt in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman valabile pana la data de 31 decembrie 2015.
 6. Organizatiile colective a caror licenta de operare este valabila la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care intentioneaza sa isi continue activitatea de preluare a responsabilitatilor producatorilor de echipamente electrice si electronice dupa data de 31 decembrie 2015 sunt obligate sa depuna documentatia de licentiere conform procedurii mentionate la art. 25 alin. (7) in perioada 1-15 octombrie 2015.

Articolul 46

Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si se actualizeaza prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor.

Articolul 47

 1. Orice trimitere la Hotararea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice se considera facuta la prezenta ordonanta de urgenta.
 2. Masurile adoptate sau impuse de autoritatea de reglementare in temeiul legislatiei existente pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman in vigoare pana la revizuirea acestora, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
 3. Producatorii care detin numar de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi pastreaza aceasta calitate de producator inregistrat pana la expirarea actului administrativ de inregistrare.

Articolul 48

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii, cu exceptia prevederilor art. 38 alin. (2), precum si a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 4, care intra in vigoare in termen de 120 de zile de la data publicarii.

Articolul 49

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:

 • Hotararea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 2 noiembrie 2010;
 • Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2.264/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 715 din 11 octombrie 2011;
 • Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 901/S.B./2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 910 din 12 octombrie 2005.
  Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 24 iulie 2012.

PRIM-MINISTRU: VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza
p. Ministrul mediului, apelor si padurilor, Mihail Faca,
secretar de stat Ministrul economiei, comertului si turismului, Mihai Tudose
p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba,
secretar de stat Ministrul sanatatii, Nicolae Banicioiu
Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul transporturilor, Ioan Rus
Ministrul pentru societatea informationala, Sorin Mihai Grindeanu
Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu
Bucuresti, 2 aprilie 2015. Nr. 5.

Anexa 1

Categorii de EEE reglementate pe parcursul perioadei de tranzitiepotrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a)

 1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
 2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
 3. Echipamente informatice si echipamente pentru comunicatii electronice
 4. Aparate electrice de consum si panouri fotovoltaice
 5. Echipamente de iluminat
 6. Unelte electrice si electronice, cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni
 7. Jucarii, echipament pentru petrecerea timpului liber si echipament sportiv
 8. Dispozitive medicale, cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate
 9. Instrumente de monitorizare si control
 10. Distribuitoare automate

Anexa 2

Categorii de EEE reglementate de art. 2 alin. (1) lit. b)

 1. Echipamente de transfer termic
 2. Ecrane, monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm²
 3. Lampi
 4. Echipamente de mari dimensiuni, avand oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice si electronice; jucarii, echipamente sportive si de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenti electrici. Aceasta categorie nu include echipamentele prevazute la pct. 1-3.
 5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice si electronice; jucarii, echipamente sportive si de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenti electrici. Aceasta categorie nu include echipamentele prevazute la pct. 1-3 si 6.
 6. Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm

Anexa 3

Lista EEE care sunt cuprinse in categoriile din anexa nr. 1

 1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:
  • aparate frigorifice de mari dimensiuni;
  • frigidere;
  • congelatoare;
  • alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea si stocarea alimentelor;
  • masini de spalat rufe;
  • uscatoare de rufe;
  • masini de spalat vase;
  • masini de gatit;
  • sobe electrice;
  • plite electrice;
  • cuptoare cu microunde;
  • alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau procesarea de alta natura a alimentelor;
  • aparate electrice de incalzit;
  • radiatoare electrice;
  • alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru incalzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor si a fotoliilor;
  • ventilatoare electrice;
  • aparate de aer conditionat;
  • alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare si de climatizare.
 2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni:
  • aspiratoare;
  • aparate de curatat covoare;
  • alte aparate de curatat;
  • aparate utilizate pentru cusut, tricotat, tesut si alte metode de prelucrare a textilelor;
  • fiare de calcat si alte aparate de calcat, calandrat si alte forme de intretinere a imbracamintei;
  • aparate de prajit paine;
  • aparate de prajit;
  • masini de macinat, filtre de cafea si echipamente de deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje;
  • cutite electrice;
  • aparate de tuns parul, uscatoare de par, periute de dinti, aparate de ras, aparate pentru masaj si alte aparate de ingrijire corporala;
  • ceasuri, ceasuri de mana si echipamente de masurat, indicat sau inregistrat timpul;
  • cantare.
 3. Echipamente informatice si echipamente pentru comunicatii electronice:
  • prelucrarea centralizata a datelor;
  • sisteme de procesare a datelor de mare capacitate;
  • minicomputere; imprimante; informatica personala;
  • calculatoare personale, inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura;
  • calculatoare portabile, inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura;
  • calculatoare mici portabile;
  • calculatoare electronice;
  • imprimante;
  • echipament pentru copiere;
  • masini de scris electrice si electronice;
  • calculatoare de buzunar si de birou;
  • alte produse si echipamente de colectare, stocare, prelucrare, prezentare sau comunicare a informatiilor prin mijloace electronice;
  • terminale si sisteme pentru utilizatori;
  • faxuri;
  • telexuri;
  • telefoane;
  • telefoane publice;
  • telefoane fara fir;
  • telefoane celulare;
  • roboti telefonici;
  • alte produse sau echipamente pentru transmisia de sunete, imagini sau alte informatii prin comunicatii electronice.
 4. Aparate electrice de consum si panouri fotovoltaice:
  • aparate de radio;
  • televizoare;
  • camere video;
  • aparate video cu inregistrare;
  • aparate de inregistrare de inalta fidelitate;
  • amplificatoare audio;
  • instrumente muzicale;
  • alte produse sau echipamente destinate inregistrarii sau reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii, altfel decat prin comunicatii electronice;
  • panouri fotovoltaice.
 5. Echipamente de iluminat:
  • corpuri de iluminat pentru lampi fluorescente, cu exceptia corpurilor de iluminat de uz casnic;
  • lampi fluorescente drepte;
  • lampi fluorescente compacte;
  • lampi cu descarcare in gaze de inalta intensitate, inclusiv lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune si lampi cu halogenuri metalice;
  • lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune;
  • alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu exceptia lampilor cu filament.
 6. Unelte electrice si electronice, cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni):
  • masini de gaurit;
  • ferastraie;
  • masini de cusut;
  • echipamente de strunjit, de frezat, de slefuit, de polizat, de taiat cu ferastraul, de taiat, de forfecat, de perforat, de gaurit, de stantat, de faltuit, de indoit sau destinate altor operatiuni de prelucrare a lemnului, a metalului sau a altor materiale;
  • dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de insurubat sau de extragere a niturilor, a cuielor, a suruburilor sau pentru alte utilizari similare;
  • dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizari similare;
  • echipamente de pulverizat, de imprastiat, de dispersat sau alte operatiuni de tratare a substantelor lichide sau gazoase prin alte mijloace;
  • unelte de tuns iarba sau pentru alte activitati de gradinarit.
 7. Jucarii, echipament pentru petrecerea timpului liber si echipament sportiv:
  • seturi de trenuri electrice sau de curse de masini;
  • console de mana pentru jocuri video;
  • jocuri video;
  • calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj si altele asemenea;
  • echipamente sportive cu componente electrice sau electronice;
  • automate cu monede.
 8. Dispozitive medicale, cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate:
  • echipamente de radioterapie;
  • echipamente de cardiologie;
  • echipamente de dializa, ventilatoare pulmonare, echipamente de medicina nucleara;
  • echipamente de laborator pentru diagnosticare in vitro;
  • analizoare;
  • aparate frigorifice;
  • teste de fecundare;
  • alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, a ranilor sau a incapacitatilor.
 9. Instrumente de monitorizare si control:
  • detectoare de fum;
  • regulatoare de caldura;
  • termostate;
  • aparate de masurat, cantarit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de laborator;
  • alte instrumente de supraveghere si control utilizate in instalatii industriale, de exemplu, in panourile de control.
 10. Distribuitoare automate:
  • distribuitoare automate de bauturi calde;
  • distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci;
  • distribuitoare automate de produse solide;
  • distribuitoare automate de bani;
  • toate aparatele care furnizeaza automat orice fel de produse.

Anexa 4

Lista EEE care sunt cuprinse in categoriile prevazute in anexa nr. 2

 1. Echipamente de transfer termic:
  – frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer conditionat, echipamente de dezumidificare, pompe de caldura, radiatoare cu ulei si alte echipamente de transfer termic utilizand alte fluide decat apa pentru transferul termic.
 2. Ecrane monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm²:
  – ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare mici portabile.
 3. Lampi:
  – lampi fluorescente drepte, lampi fluorescente compacte, lampi fluorescente, lampi cu descarcare in gaze de inalta intensitate – inclusiv lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune si lampi cu halogenuri metalice -, lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune, LED.
 4. Echipamente de mari dimensiuni:
  – masini de spalat rufe, uscatoare de haine, masini de spalat vesela, masini de gatit, sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu exceptia orgilor instalate in lacasuri de cult, aparate de tricotat si tesut, unitati centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere si control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse si bancnote de mari dimensiuni, panouri fotovoltaice.
 5. Echipamente de mici dimensiuni:
  – aspiratoare, aparate de curatat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare, fiare de calcat, aparate de prajit paine, cutite electrice, fierbatoare de apa, ceasuri desteptatoare si ceasuri de mana, aparate de ras electrice, cantare, aparate pentru ingrijirea parului si de ingrijire corporala, calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video, aparate video, echipamente de inalta fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, jucarii electrice si electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de caldura, termostate, unelte electrice si electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de supraveghere si control de mici dimensiuni, distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate.
 6. Echipamente informatice si echipamente pentru comunicatii electronice de dimensiuni mici, nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm:
  – telefoane mobile, GPS, calculatoare de buzunar, routere, calculatoare personale, imprimante, telefoane.

Anexa 5

DEFINITII

 • echipamente electrice si electronice, denumite in continuare EEE – echipamente care sunt dependente de curenti electrici sau campuri electromagnetice pentru a functiona corespunzator si echipamente pentru generarea, transferul si masurarea acestor curenti si campuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominala de maximum 1.000 de volti, pentru curent alternativ, si 1.500 de volti, pentru curent continuu;
 • unelte industriale fixe de mari dimensiuni – un ansamblu de mari dimensiuni de masini, echipamente si/sau componente care functioneaza impreuna pentru o aplicatie specifica, sunt instalate si dezinstalate cu titlu permanent de catre profesionisti intr-un anumit loc si utilizate si intretinute de profesionisti intr-o instalatie industriala de productie sau de cercetare si dezvoltare;
 • instalatie fixa de mari dimensiuni – o anumita combinatie de mari dimensiuni de mai multe tipuri de aparate si, dupa caz, de alte dispozitive, care:
  • sunt asamblate, instalate si dezinstalate de catre profesionisti;
  • sunt destinate utilizarii permanente ca parte a unei cladiri sau a unei structuri intr-un amplasament prestabilit si destinat acestui scop; si
  • pot fi inlocuite numai prin acelasi tip de echipament proiectat special;
 • echipamente mobile fara destinatie rutiera – echipamente care dispun de o sursa proprie de energie, a caror functionare in timpul lucrului necesita fie mobilitate, fie o miscare continua sau semicontinua intre o succesiune de puncte de lucru fixe;
 • deseuri de echipamente electrice si electronice, denumite in continuare DEEE – echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri in sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, inclusiv componentele, subansamblele si produsele consumabile care fac parte integranta din produs in momentul in care acesta devine deseu;
 • DEEE de dimensiuni foarte mici – deseuri de echipamente electrice si electronice la care nicio dimensiune exterioara nu este mai mare de 25 cm;
 • producator – orice persoana fizica sau juridica care, indiferent de tehnica de vanzare utilizata, inclusiv comunicarea la distanta astfel cum este definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative:
  • are sediul in Romania si fabrica EEE sub propriul nume sau propria marca comerciala sau ale carui EEE sunt proiectate sau fabricate si comercializate sub propriul nume sau sub propria marca comerciala, pe teritoriul Romaniei;
  • are sediul in Romania si revinde pe teritoriul Romaniei sub propriul nume sau propria marca comerciala echipamente produse de alti furnizori, un revanzator nefiind considerat “producator” atunci cand marca producatorului figureaza pe echipament conform pct. (i);
  • are sediul in Romania si introduce pe piata nationala, cu titlu profesional, EEE dintr-o tara terta sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene; sau
  • vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanta direct gospodariilor particulare sau utilizatorilor in afara gospodariilor particulare, in Romania si are sediul intr-un alt stat membru sau intr-o tara terta.Orice persoana care asigura in mod exclusiv o finantare, in cadrul sau in temeiul unui contract de finantare, nu este considerata “producator” decat in cazul in care actioneaza ca producator in sensul pct. (i)-(iv);
 • distribuitor – orice persoana fizica sau juridica din lantul de aprovizionare, care face un EEE disponibil pe piata. Aceasta definitie nu impiedica un distribuitor sa fie, in acelasi timp, producator in sensul lit. g);
 • DEEE provenite de la gospodarii particulare – DEEE provenite de la gospodarii particulare si DEEE de origine comerciala, industriala, din institutii si din alte surse care, datorita naturii si cantitatii lor, sunt similare celor provenite de la gospodarii particulare. Deseurile provenite din EEE care ar putea fi utilizate atat de gospodarii particulare, cat si de utilizatori in afara gospodariilor particulare sunt considerate drept DEEE provenite de la gospodarii particulare;
 • contract de finantare – orice acord sau contract de imprumut, leasing, inchiriere sau vanzare la termen referitor la un echipament, fie ca acordul sau contractul respectiv sau orice acord sau contract auxiliar prevede sau nu efectuarea sau posibilitatea efectuarii unui transfer de proprietate privind echipamentul in cauza;
 • a face disponibil pe piata – orice tip de furnizare a unui produs spre distribuire, consum sau utilizare pe piata nationala in cursul unei activitati comerciale, fie in schimbul unei plati, fie gratuit;
 • cu titlu profesional – in cadrul activitatii desfasurate in mod obisnuit, in mod normal si repetat;
 • introducere pe piata – actiunea de a face disponibil, cu titlu profesional, un produs pentru prima data pe piata nationala;
 • inlaturare – manipularea manuala, mecanica, chimica sau metalurgica ce are ca rezultat faptul ca substantele, amestecurile si componentele periculoase sunt retinute intr-un flux identificabil sau reprezinta o parte identificabila a unui flux din cadrul procesului de tratare. O substanta, un amestec sau o componenta este identificabila daca poate fi monitorizata pentru a se verifica daca tratarea sa este sigura din punctul de vedere al protectiei mediului;
 • dispozitiv medical – EEE definite la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Hotararea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cu modificarile ulterioare;
 • dispozitiv medical de diagnostic in vitro – EEE definite la art. 2 pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • dispozitiv medical implantabil activ – EEE definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Hotararea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificarile ulterioare;
 • produse orfane – produse ale unor producatori care si-au incetat activitatea sau care nu pot fi identificati la momentul cand acestea devin deseuri;
 • deseuri istorice – DEEE provenite de la produse introduse pe piata anterior datei de 1 ianuarie 2007;
 • organizatie colectiva – operator economic constituit in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor potrivit prevederilor art. 25 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si care are drept activitate exclusiv preluarea si ducerea la indeplinire a obligatiilor producatorilor de echipamente electrice si electronice sau ai reprezentantilor autorizati care actioneaza in numele producatorilor cu privire la gestionarea deseurilor din echipamente electrice si electronice;
 • sistemul unul la unul – sistem prin care, la achizitionarea unui EEE, se preia un DEEE de tip echivalent, indeplinind aceleasi functii ca echipamentul furnizat;
 • perioada de garantare – intervalul de timp, stabilit in documente tehnice normative sau declarat de catre producator, in cadrul caruia produsele de folosinta indelungata trebuie sa isi mentina caracteristicile functionale, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare, la sfarsitul caruia se considera ca un echipament electric si electronic devine deseu;
 • interes national esential de securitate – acele interese nationale care au rol de a asigura functiile vitale ale sigurantei, apararii si securitatii nationale, suveranitatii, independentei si integritatii tarii si infrastructurilor nationale;
 • telecomunicatii-comunicatii electronice, astfel cum sunt definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexa 6

Rata de colectare anuala exprimata in %
Pentru anul 2016 > 40%
Pentru perioada 2017-2020 45%
Incepand cu anul 2021 65%

Anexa 7

Tratarea selectiva a materiilor si componentelor deseurilorde echipamente electrice si electronice mentionate la art. 20

 1. Se impune inlaturarea cel putin a urmatoarelor substante, amestecuri si componente din orice deseu de echipamente electrice si electronice care face obiectul unei colectari separate:
  • condensatoarele care contin bifenili policlorurati (PCB), potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • componentele care contin mercur, precum intrerupatoarele sau lampile cu retroiluminare;
  • bateriile;
  • placile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, in general, si alte dispozitive, daca suprafata placii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm²;
  • cartusele de toner, lichid sau sub forma de pasta, precum si tonerele de culoare;
  • materialele plastice care contin substante ignifuge bromurate;
  • deseurile de azbest si componentele care contin azbest;
  • tuburile catodice;
  • clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC);
  • lampile cu descarcare in gaze;
  • ecranele cu cristale lichide (impreuna cu carcasa lor, dupa caz) cu o suprafata mai mare de 100 cm² si toate ecranele retroiluminate cu lampi cu descarcare in gaze;
  • cablurile electrice externe;
  • componentele care contin fibre ceramice refractare precum cele descrise in Hotararea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;
  • componentele care contin substante radioactive, cu exceptia componentelor care nu depasesc in cantitate valorile de scutire prevazute la art. 5 alin. (1), art. 8 si 9, precum si pct. 5-11 din anexa nr. 2 din Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000, cu completarile ulterioare;
  • condensatorii electrolitici care contin substante periculoase (inaltime > 25 mm, diametru > 25 mm sau volum similar in mod proportional).
  • Aceste substante, amestecuri si componente sunt eliminate sau valorificate in conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata.
 2. Componentele urmatoare ale DEEE care fac obiectul unei colectari separate trebuie sa fie tratate in felul urmator:
  • tuburile catodice: trebuie inlaturat invelisul fluorescent;
  • echipamentele ce contin gaze care depreciaza stratul de ozon sau care prezinta un potential de incalzire globala a climei (GWP) mai mare de 15, precum cele din spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag si se trateaza in mod corespunzator. Gazele care depreciaza stratul de ozon se trateaza in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon;
  • lampile cu descarcare in gaze: se inlatura mercurul.
 3. Tinand seama de considerentele ecologice si de oportunitatea pregatirii pentru reutilizare si a reciclarii, pct. 1 si 2 se aplica astfel incat sa nu impiedice pregatirea pentru reutilizare si reciclarea in conditii de protectie a mediului a componentelor sau a aparatelor intregi.

Anexa 8

Cerinte tehnice prevazute la art. 21

 1. Locuri de stocare (inclusiv stocare temporara) a DEEE inainte de tratarea lor fara a aduce atingere cerintelor Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • suprafete impermeabile pentru zonele adecvate, prevazute cu instalatii de colectare a pierderilor prin scurgere si, dupa caz, cu decantoare si separatoare de grasimi;
  • invelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.
 2. Locuri de tratare a DEEE:
  • cantare de masurare a greutatii deseurilor tratate;
  • suprafete impermeabile si invelitori rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevazute cu instalatii de colectare a pierderilor prin scurgere si, dupa caz, cu decantoare si separatoare de grasimi;
  • stocare adecvata pentru piesele demontate;
  • containere adecvate pentru stocarea bateriilor, a condensatorilor cu continut de PCB/PCT si a altor deseuri periculoase precum deseurile radioactive;
  • echipamente de tratare a apei, in conformitate cu reglementarile in materie de sanatate si mediu.

Anexa 9

Obiectivele minime privind valorificarea prevazute la art. 27

Partea 1: Obiective minime aplicabile per categorie de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la data de 14 august 2015 privind categoriile prevazute in anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta:

 • pentru DEEE incluse in categoria 1 sau 10 din anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta:
  80% se valorifica; si
  75% se recicleaza;
 • pentru DEEE incluse in categoria 3 sau 4 din anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta:
  75% se valorifica; si
  65% se recicleaza;
 • pentru DEEE incluse in categoriile 2, 5-8 sau 9 din anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta:
  70% se valorifica; si
  50% se recicleaza;
 • pentru lampile cu descarcare in gaze, 80% se recicleaza.

Partea 2: Obiective minime aplicabile per categorie de la data de 15 august 2015 pana la data de 14 august 2018 privind categoriile prevazute in anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta:

 • pentru DEEE incluse in categoria 1 sau 10 din anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta:
  85% se valorifica; si
  80% se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
 • pentru DEEE incluse in categoria 3 sau 4 din anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta:
  80% se valorifica; si
  70% se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
 • pentru DEEE incluse in categoriile 2, 5-8 sau 9 din anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta:
  75% se valorifica; si
  55% se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
 • pentru lampile cu descarcare in gaze, 80% se recicleaza.

Partea 3: Obiective minime aplicabile per categorie de la 15 august 2018 privind categoriile prevazute in anexa nr. 5 la ordonanta de urgenta:

 • pentru DEEE incluse in categoria 1 sau 4 din anexa nr. 2 la ordonanta de urgenta:
  85% se valorifica; si
  80% se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
 • pentru DEEE incluse in categoria 2 din anexa nr. 2 la ordonanta de urgenta:
  80% se valorifica; si
  70% se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza la ordonanta de urgenta;
 • pentru DEEE incluse in categoria 5 sau 6 din anexa nr. 2 la ordonanta de urgenta:
  75% se valorifica; si
  55% se pregatesc pentru reutilizare si se recicleaza;
 • pentru DEEE incluse in categoria 3 din anexa nr. 2 la ordonanta de urgenta, 80% se recicleaza.

Anexa 10

Simbol pentru marcarea EEE
Simbolul care indica faptul ca EEE fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce, ca in imaginea de mai jos. Simbolul trebuie sa fie tiparit vizibil, lizibil si indelebil.

Anexa 11

Informatiile pentru inregistrare si raportare prevazute la art. 38

 • Informatii care trebuie furnizate la inregistrare
  1. Numele si adresa producatorului sau a reprezentantului autorizat, in cazul in care este desemnat potrivit prevederilor art. 40 (codul postal si localitatea, denumirea strazii si numarul, tara, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, precum si o persoana de contact). In cazul desemnarii unui reprezentant autorizat, astfel cum este definit la art. 40, de asemenea datele de contact ale producatorului reprezentat
  2. Codul national de identificare al producatorului, incluzand numarul european de identificare fiscala sau numarul national de identificare fiscala al producatorului
  3. Categoria de EEE in conformitate cu anexa nr. 1 sau nr. 2 la ordonanta de urgenta, dupa caz
  4. Tipul de EEE (echipamente de uz casnic sau alte echipamente decat cele de uz casnic)
  5. Marca EEE
  6. Informatii privind modul in care producatorul isi asuma responsabilitatile: sistem individual sau colectiv, inclusiv informatii privind garantia financiara
  7. Tehnica de vanzare utilizata (de exemplu, vanzare la distanta)
  8. Declaratie prin care se precizeaza ca informatiile furnizate sunt adevarate
 • Informatii care trebuie furnizate pentru raportare
  • Codul national de identificare al producatorului
  • Perioada de raportare
  • Categoria de EEE in conformitate cu anexa nr. 1 sau nr. 2 la ordonanta de urgenta, dupa caz
  • Cantitatea de EEE introduse pe piata interna, exprimata in unitati de masa
  • Cantitatea, exprimata in unitati de masa, de deseuri de EEE colectate separat, reciclate (inclusiv pregatite pentru reutilizare), valorificate si eliminate pe teritoriul statelor membre sau transportate in interiorul sau in afara Uniunii Europene

NOTA:
Informatiile prevazute la pct. 4 si 5 trebuie furnizate pe categorii.

Anexa 12

Cerinte minime pentru transferuri

 1. Pentru a face diferenta intre EEE si DEEE, in cazul in care posesorul obiectului sustine ca intentioneaza sa expedieze sau expediaza EEE folosite, si nu DEEE, statele membre solicita posesorului sa aiba la dispozitie, in sprijinul cererii sale, urmatoarele:
  • o copie a facturii si a contractului privind vanzarea si/sau transferul de proprietate a EEE, in care se precizeaza ca echipamentul este destinat reutilizarii directe si ca este complet functional;
  • dovezi privind evaluarea sau testarea, sub forma unei copii a evidentelor (certificat de testare, dovada de functionalitate), pentru fiecare articol din cadrul lotului si un protocol care sa contina toate informatiile privind evidenta, potrivit pct. 3;
  • o declaratie a detinatorului care aranjeaza transportul EEE conform careia niciunul dintre materialele sau echipamentele din cadrul lotului nu constituie deseuri, astfel cum sunt definite la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;
  • o protectie corespunzatoare impotriva deteriorarii in timpul transportului, al incarcarii si al descarcarii, in special printr-o ambalare si o stivuire corespunzatoare a incarcaturii.
 2. Prin exceptie, pct. 1 lit. a) si b) si pct. 3 nu se aplica in cazul in care exista dovezi clare pentru a sustine faptul ca transportul se efectueaza in cadrul unui acord de transfer intre intreprinderi si atunci cand:
  • EEE sunt returnate producatorului sau unei parti terte care actioneaza in numele sau ca defecte pentru reparatii in perioada de garantie, cu intentia de a fi reutilizate; sau
  • EEE pentru uz profesional care au fost folosite sunt trimise producatorului sau unei parti terte care actioneaza in numele sau ori catre o instalatie a unui tert din tari unde se aplica Decizia C(2001)107 finala a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39 privind controlul transporturilor transfrontaliere de deseuri destinate operatiunilor de valorificare, pentru reconditionare sau reparatii, pe baza unui contract valabil, cu intentia de a fi reutilizate; sau
  • EEE pentru uz profesional utilizate si defecte, precum dispozitivele medicale sau partile acestora, sunt trimise producatorului sau unei parti terte care actioneaza in numele sau in vederea analizarii cauzelor principale, pe baza unui contract valabil, in cazul in care o astfel de analiza nu poate fi efectuata decat de producator sau de terte parti care actioneaza in numele acestuia.
 3. Pentru a demonstra ca articolele expediate sunt EEE folosite, si nu DEEE, statele membre impun urmatorii pasi pentru realizarea testarii si pentru tinerea evidentei in ceea ce priveste EEE folosite:

  Pasul 1: Testare

  • Se testeaza functionalitatea si se evalueaza prezenta substantelor periculoase. Testele care urmeaza a fi realizate depind de tipul de EEE. In cazul majoritatii EEE folosite este suficient un test de functionalitate asupra functiilor esentiale.
  • Rezultatele evaluarii si testarii sunt inregistrate intr-un document doveditor.

  Pasul 2: Documentul doveditor

  • Documentul doveditor este fixat in mod sigur, dar nu permanent, fie chiar pe EEE (daca nu este ambalat), fie pe ambalaj, astfel incat sa poata fi citit fara a dezambala echipamentul.
  • Documentul doveditor trebuie sa contina urmatoarele informatii:
   • denumirea articolului, denumirea echipamentului, daca este cuprinsa in lista din anexa nr. 3 sau din anexa nr. 4 la ordonanta de urgenta, dupa caz, si a categoriei prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2 la ordonanta de urgenta, dupa caz;
   • numarul de identificare al articolului, nr. tip, daca este cazul;
   • anul productiei, daca este disponibil;
   • denumirea si adresa companiei responsabile pentru dovada de functionalitate;
   • rezultatele testelor descrise la pasul 1, inclusiv data la care s-a efectuat testul de functionalitate;
   • tipul de teste realizate.
 4. Pe langa documentatia solicitata la pct. 1-3, fiecare incarcatura de EEE folosite (de exemplu, container, camion) este insotita de:
  • un document de transport relevant, de exemplu CMR sau scrisoarea de transport;
  • o declaratie de responsabilitate din partea persoanei responsabile.
 5. In absenta unei dovezi ca un obiect este EEE folosit, si nu DEEE, prin documentele corespunzatoare necesare conform pct. 1-4 si in absenta unei protectii corespunzatoare impotriva deteriorarii in timpul transportului, al incarcarii si al descarcarii, in special printr-o ambalare corespunzatoare si stivuire corespunzatoare a incarcaturii, acestea fiind obligatii ale posesorului care organizeaza transportul, autoritatile din statele membre considera ca articolul respectiv constituie un DEEE si ca incarcatura cuprinde un transfer ilegal. In aceste circumstante, incarcatura va fi tratata potrivit prevederilor art. 24 si 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri.